Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības prioritātes un risku un ievainojamības aspektu novērtējums

Katru gadu nosakām uzraudzības prioritātes, lai zinātu, kam jāpievērš uzmanība nākamajos trijos gados. Lai gan mūsu prioritātes vienmēr tiek pārskatītas reizi gadā, tās jebkurā laikā var koriģēt, ja to nosaka risku attīstība.

Mēs nosakām prioritātes, pamatojoties uz galvenajiem riskiem un ievainojamības aspektiem, ar ko saskaras uzraudzītās iestādes pašreizējā tautsaimniecības, regulējošajā un uzraudzības vidē.

VUM uzraudzības prioritātes 2023.–2025. gadam

Kādas ir uzraudzības prioritātes?

1. prioritāte

Banku noturības stiprināšana pret tūlītējiem makrofinansiāliem un ģeopolitiskiem šokiem

Pašreizējās nenoteiktības apstākļos ir būtiski nodrošināt, ka banku sektors saglabā noturību un ka bankas novērš ārējo šoku ietekmi uz savu uzņēmējdarbību.

Banku noturības stiprināšana

Būtiski ievainojamības aspekti

Kredītriska pārvaldības nepilnības

Bankām jānovērš kredītriska pārvaldības ietvaru nepilnības, lai uzlabotu noturību pret potenciālu aktīvu kvalitātes pasliktināšanos un ātri identificētu un mazinātu jebkādu risku veidošanos.

Kredītriska pārvaldība
Finansējuma avotu diversifikācijas trūkums un nepilnības finansēšanas plānos

Pārdomāta plānošana un diversificēti finansējuma avoti var palīdzēt bankām saglabāt uzticamu piekļuvi finansējumam arī tad, ja finansēšanas nosacījumi nākotnē kļūst nelabvēlīgāki.

Finansējuma avoti un plāni

2. prioritāte

Jānodrošina, lai bankas efektīvi risinātu digitalizācijas jautājumus un stiprinātu savu vadības struktūru vadības spējas

Bankām būtu jānovērš esošās nepilnības digitālās transformācijas stratēģiju un pārvaldības jomā. Tas palīdzētu uzlabot banku uzņēmējdarbības modeļu noturību un ilgtspēju.

Digitalizācija un vadības spējas

Būtiski ievainojamības aspekti

Banku digitālās transformācijas stratēģiju nepilnības

Turpinās strauja banku nozares digitalizācija. Mēs kā uzraugi centīsimies nodrošināt, lai bankām būtu izstrādāta droša stratēģija un atbilstoša kārtība šo pārmaiņu radīto problēmu risināšanai.

Digitālās transformācijas stratēģijas
Darbības nepārtrauktības sistēmu nepilnības

Dažas banku darbības un pakalpojumi ir būtiski svarīgi tautsaimniecībai, tāpēc tie jāaizsargā pret darbības traucējumiem. Tas attiecas arī uz trešajām personām, kas banku vārdā sniedz kritiski svarīgus pakalpojumus.

Darbības nepārtrauktība
Vadības struktūru darbības un vadības spēju nepilnības

Bankām jāstiprina valdes sastāvs un tās pārraudzības spējas. Labākas stratēģiskās vadības spējas palīdzēs risināt problēmas, ko rada pastāvīgi mainīgā vide, kurā bankas darbojas.

Vadības struktūru darbības un vadības spējas
Riska datu apkopošanas un pārskatu sniegšanas nepilnības

Pareizi izveidota datu apkopošanas un pārskatu sniegšanas funkcija nozīmē, ka banku darbinieku rīcībā ir nepieciešamā informācija, lai pieņemtu pamatotus lēmumus. Tas noder arī krīzes laikā, kad steidzami jāpieņem izšķirīgi lēmumi.

Riska datu apkopošana un pārskatu sniegšana

3. prioritāte

Pastiprināti centieni cīņā pret klimata pārmaiņām

Strauji attīstās riski, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, un tiem cita starpā ir tālejoša ietekme uz tautsaimniecību. Bankām jārīkojas un atbilstoši jānovērš šie riski. Tām var būt arī būtiska nozīme, finansējot pāreju uz zaļāku ekonomiku.

Klimata pārmaiņas

Būtisks ievainojamības aspekts

Būtiska pakļautība fizisko un pārejas risku noteicošajiem faktoriem

Bankas spēs mazināt savus riskus tikai tad, ja tās savās stratēģijās, risku pārvaldības praksē un lēmumu pieņemšanas procesos pienācīgi ņems vērā klimata pārmaiņu un vides faktorus.

Fiziskie un pārejas riski

Kā mēs izmantojam uzraudzības prioritātes un risku novērtējumu?

Līdztekus tam, ka tiek definētas riska jomas, kam uzraugiem turpmākajos gados jāpievērš īpaša uzmanība, uzraudzības prioritātes un risku novērtējums sniedz svarīgu informāciju, kas tiek izmantota uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (SREP), un izmanto iepriekšējā SREP procesa rezultātus.


Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process (SREP)

Jaunākās publikācijas

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana