Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības prioritātes un risku un ievainojamības aspektu novērtējums

Mūsu uzraudzības prioritātes nosaka tās darbības jomas, kam nākamajos trijos gados jāpievērš īpaša uzmanība. Tās tiek pārskatītas reizi gadā, lai atspoguļotu pārmaiņas risku vidē un progresu, kas panākts attiecībā uz iepriekšējā gada prioritātēm, un tās jebkurā laikā var koriģēt atbilstoši risku attīstībai. Tās nosaka uzraudzības darbības plānošanu vidējā termiņā un nodrošina resursu efektīvu sadali.

Prioritātes pamatojas uz galvenajiem riskiem, ar ko saskaras uzraudzītās iestādes pašreizējā makrofinansiālajā un ģeopolitiskajā vidē.

VUM uzraudzības prioritātes 2024.–2026. gadam

Kādas ir uzraudzības prioritātes?

1. prioritāte

Noturības nostiprināšana pret tūlītējiem makrofinansiālajiem un ģeopolitiskajiem satricinājumiem

Pašreizējo vidi nosaka neskaidra makroekonomiskā perspektīva, stingrāki finansēšanas nosacījumi un pastāvīga ģeopolitiskā spriedze. Mums jānodrošina, ka bankas saglabā noturību un novērš ārējo šoku ietekmi uz savu uzņēmējdarbību.

Banku noturības stiprināšana

Būtiski ievainojamības aspekti

Kredītriska un darījuma partnera kredītriska vadības regulējuma trūkumi

Bankām jānovērš kredītriska un darījuma partnera kredītriska vadības regulējuma strukturālās nepilnības. Tām būtu jāspēj ātri identificēt un mazināt jebkādu risku veidošanos jutīgākos portfeļos.

Kredītriska vadība
Aktīvu un pasīvu pārvaldības regulējuma trūkumi

Bankām piesardzīgi jāpārvalda savi aktīvi un saistības, izstrādājot uzticamus finansēšanas plānus un rīcības plānus ārkārtas situācijām, lai tās spētu izturēt īstermiņa likviditātes šokus.

Aktīvu un pasīvu pārvaldība

2. prioritāte

Ātrāka strukturālo trūkumu efektīva novēršana

Bankām jānovērš iekšējās pārvaldības kārtības trūkumi. Tām arī nekavējoties jāizpilda uzraudzības gaidas attiecībā uz klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldību. Uzraugi izmantos to rīcībā esošos līdzekļus, t. sk. eskalāciju, lai nodrošinātu pietiekamu progresu.

Strukturālo trūkumu novēršana

Būtiski ievainojamības aspekti

Vadības struktūru darbības un vadīšanas spēju trūkumi

Bankām efektīvi jānovērš valdes darbības, sastāva un pārraudzības spēju būtiski trūkumi.

Vadības struktūru darbība
Risku datu apkopošanas un ziņošanas trūkumi

Bankas nav panākušas pietiekamu progresu ilgstošo trūkumu novēršanā šajā jomā. Uzraugi pastiprinās centienus, lai nodrošinātu efektīvu trūkumu novēršanu.

Risku datu apkopošana un ziņošana
Būtiska pakļautība fizisko un pārejas risku noteicošajiem faktoriem

Bankām atbilstoši jāietver klimata pārmaiņu un vides riski savā stratēģijā, pārvaldības un risku vadības sistēmās, līdz 2024. gada beigām pakāpeniski nodrošinot atbilstību uzraudzības gaidām.

Pakļautība fiziskajiem un pārejas riskiem

3. prioritāte

Turpmāks progress digitālajā transformācijā un darbības noturības nodrošināšanā 

Bankām jāpastiprina digitalizācijas centieni, lai risinātu arvien pieaugošās konkurences problēmas, vienlaikus stiprinot savus darbības ietvarus, lai saglabātu noturību pret mainīgajiem kiberdraudiem un iespējamiem darbības traucējumiem.

Digitālā transformācija un darbības noturība

Būtiski ievainojamības aspekti

Digitālās transformācijas stratēģiju nepilnības

Bankām nepieciešami stabili digitālās transformācijas plāni, lai saglabātu savu uzņēmējdarbības modeļu ilgtspēju un mazinātu ar inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu saistītos riskus.

Digitālās transformācijas stratēģijas
Darbības noturības ietvaru nepilnības

Bankām nepieciešami stabili ārpakalpojumu nodrošināšanas mehānismi, kā arī IT drošības un noturības pret kiberuzbrukumiem regulējums, lai proaktīvi novērstu riskus un uzlabotu savu uzņēmējdarbības modeļu ilgtspējību.

Darbības noturības ietvari

Kā mēs izmantojam uzraudzības prioritātes un risku novērtējumu?

VUM prioritātes tiek ņemtas vērā katrai konkrētai iestādei specifiskā uzraudzības plānošanā, kopējām uzraudzības komandām piemērojot mērķtiecīgu riska pielaides regulējumu, kas veicina efektīvu un uz riskiem balstītu uzraudzību. Tādējādi prioritātes ir svarīgas arī nākamā gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (SREP), un tās pozitīvi ietekmē iepriekšējā gada SREP rezultāti.

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process (SREP)

Jaunākās publikācijas

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana