Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Priority v oblasti dohledu a hodnocení rizik a zranitelných míst

Naše priority v oblasti dohledu stanovují zaměření našich činností na příští tři roky. Jsou každoročně přezkoumávány, aby odrážely změny v rizikovém prostředí a pokrok dosažený v souvislosti s prioritami předchozího roku, a mohou být kdykoli upraveny, je-li to odůvodněno vývojem rizik. Řídí operační plánování činností dohledu ve střednědobém horizontu a zajišťují efektivní alokaci zdrojů.

Priority vycházejí z klíčových rizik, kterým dohlížené instituce čelí v současném makrofinančním a geopolitickém prostředí.

Priority SSM v oblasti dohledu na období 2024–2026

Co jsou to priority dohledu?

Priorita 1

Posílení odolnosti vůči bezprostředním makrofinančním a geopolitickým otřesům

Současné prostředí je utvářeno nejistým makroekonomickým výhledem, přísnějšími podmínkami financování a přetrvávajícím geopolitickým napětím. Musíme zajistit, aby banky zůstaly odolné a řešily bezprostřední dopad vnějších otřesů na svou činnost.

Posílení odolnosti bank

Klíčová zranitelná místa

Nedostatky v řízení úvěrů a úvěrového rizika protistrany

Banky by měly řešit strukturální nedostatky ve svých rámcích pro řízení úvěrového rizika a úvěrového rizika protistrany. Měly by být schopny rychle identifikovat a zmírňovat jakékoli hromadění rizik v citlivějších portfoliích.

Řízení úvěrového rizika
Nedostatky v řízení aktiv a pasiv

Banky by měly svá aktiva a pasiva obezřetně řídit a vypracovat spolehlivé plány financování a pohotovostní plány, aby byly schopny odolat případným krátkodobým likviditním šokům.

Řízení aktiv a pasiv

Priorita 2

Urychlit účinnou nápravu strukturálních nedostatků

Banky se musí zabývat nedostatky ve svých systémech vnitřní správy a řízení. Musí také rychle splnit dohledová očekávání v oblasti řízení klimatických a environmentálních rizik. Orgány dohledu budou k zajištění dostatečného pokroku využívat nástroje, které mají k dispozici, včetně eskalace.

Náprava strukturálních nedostatků

Klíčová zranitelná místa

Nedostatky ve fungování řídicích orgánů a v jejich řídicích schopnostech

Banky by měly účinně řešit podstatné nedostatky ve fungování, složení a schopnosti dohledu ve svých řídících a dozorčích orgánech.

Fungování řídicích orgánů
Nedostatky ve shromažďování údajů o rizicích a vykazování

Pokrok bank při řešení dlouhodobých nedostatků v této oblasti je nedostatečný. Orgány dohledu zintenzivní své úsilí o zajištění účinné nápravy.

Shromažďování údajů v oblasti rizik a podávání zpráv
Významné expozice vůči faktorům fyzických a přechodových rizik

Banky musí klimatická a environmentální rizika odpovídajícím způsobem začlenit do svých rámců pro strategii, správu a řízení a řízení rizik, přičemž do konce roku 2024 musí postupně splňovat očekávání v oblasti dohledu.

Expozice vůči fyzickému a přechodnému riziku

Priorita 3

Další pokrok v oblasti digitální transformace a provozní odolnosti

Banky musí zintenzivnit své úsilí o digitalizaci, aby se vyrovnaly s rostoucí konkurencí, a zároveň posílit své operační rámce, aby zůstaly odolné vůči vyvíjejícím se kybernetickým hrozbám a možnému narušení jejich provozu.

Digitální transformace a provozní odolnost

Klíčová zranitelná místa

Nedostatky ve strategiích digitální transformace

Banky potřebují řádné plány digitální transformace, aby zachovaly udržitelnost svých obchodních modelů a zmírnily rizika spojená s používáním inovativních technologií.

Strategie digitální transformace
Nedostatky v rámcích provozní odolnosti

Banky by měly mít spolehlivé mechanismy pro rizika spojená s externím zadáváním činností a rámce pro bezpečnost IT a kybernetickou odolnost, aby mohly aktivně řešit rizika a zvýšit udržitelnost svých obchodních modelů.

Rámce provozní odolnosti

Jak používáme priority v oblasti dohledu a hodnocení rizik?

Priority SSM se promítají do plánování dohledu pro konkrétní instituce, neboť společné týmy dohledu uplatňují cílený rámec tolerance rizika, který podporuje účinný dohled založený na posouzení rizik. Tímto způsobem jsou priority důležité také pro proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) v následujícím roce a využívají výsledků hodnocení SREP v předchozím roce.

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu

Nejnovější publikace

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)