Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Priority v oblasti dohledu a hodnocení rizik a zranitelných míst

Každoročně stanovujeme priority dohledu, abychom určili naše zaměření na následující tři roky. I když jsou naše priority revidovány vždy minimálně jednou za rok, jejich přezkum lze provést kdykoli, je-li to odůvodněno vývojem rizik.

Své priority v oblasti dohledu určujeme na základě toho, co považujeme za nejdůležitější rizika a slabá místa, jimž dohlížené instituce v současném hospodářském, regulačním a dohledovém prostředí čelí.

Priority SSM v oblasti dohledu na období 2023–2025

Co jsou to priority dohledu?

Priorita 1

Posílení odolnosti bank vůči bezprostředním makrofinančním a geopolitickým otřesům

V současném nejistém prostředí je zásadní, abychom zajistili, že bankovní sektor zůstane odolný a že banky budou řešit dopad vnějších šoků na své podnikání.

Posílení odolnosti bank

Klíčová zranitelná místa

Nedostatky v řízení úvěrového rizika

Banky by měly řešit nedostatky ve svých rámcích pro řízení úvěrového rizika, aby posílily svou odolnost vůči potenciálnímu zhoršení kvality aktiv a rychle identifikovaly a zmírnily případnou akumulaci rizik.

Řízení úvěrového rizika
Nedostatečná diverzifikace zdrojů financování a nedostatky v plánech financování

Spolehlivé plánování a diverzifikované zdroje financování mohou bankám pomoci zachovat spolehlivý přístup k financování, a to i v případě, že by podmínky financování měly být v budoucnu méně příznivé.

Zdroje a plány financování

Priorita 2

Zajištění toho, aby banky účinně řešily digitalizaci a posílily řídicí schopnosti svých řídicích orgánů

Banky by měly řešit přetrvávající nedostatky v řízení a strategiích digitální transformace. To by mohlo pomoci zvýšit odolnost a udržitelnost jejich obchodních modelů.

Digitalizace a řídicí schopnosti

Klíčová zranitelná místa

Nedostatky ve strategiích digitální transformace bank

Bankovní sektor rychle pokračuje v digitalizaci. Jako orgány dohledu se zaměříme na zajištění toho, aby banky měly spolehlivé strategie a odpovídající opatření k řešení problémů, které tyto změny představují.

Strategie digitální transformace
Nedostatky v rámcích provozní odolnosti

Některé bankovní činnosti a služby mají pro ekonomiku zásadní význam, a proto musí být chráněny před narušením. Tak tomu je i v případě třetích stran, které v zastoupení bank poskytují kritické služby.

Provozní odolnost
Nedostatky ve fungování řídicích orgánů a v řízení

Banky musí posílit složení svých řídicích orgánů a jejich schopnosti dohledu. Lepší strategické řídicí schopnosti pomohou řešit výzvy vyplývající z neustále se vyvíjejícího prostředí, v němž banky působí.

Fungování řídicích orgánů a jejich schopnost řízení
Nedostatky ve shromažďování údajů o rizicích a podávání zpráv

Řádné nastavení shromažďování údajů a podávání zpráv znamená, že banky mají k dispozici informace potřebné k tomu, aby mohly činit podložená rozhodnutí. To se vyplatí také v době krize, kdy je třeba rychle přijímat zásadní rozhodnutí.

Shromažďování údajů v oblasti rizik a podávání zpráv

Priorita 3

Zintenzívnění úsilí při řešení změny klimatu

Rizika spojená se změnou klimatu se rychle vyvíjejí, což má mimo jiné dalekosáhlé hospodářské důsledky. Banky musí přijmout opatření a tato rizika odpovídajícím způsobem řešit. Mohou rovněž hrát zásadní úlohu při financování přechodu na zelenější ekonomiku.

Změna klimatu

Klíčové zranitelné místo

Významné expozice vůči faktorům fyzických a přechodových rizik

Rizika, kterým čelí, budou banky schopny zmírnit pouze v případě, že ve svých strategiích, postupech řízení rizik a rozhodovacích procesech náležitě zohlední klimatické a environmentální faktory.

Fyzická a přechodová rizika

Jak používáme priority dohledu a hodnocení rizik?

Kromě vymezení klíčových oblastí zájmu orgánů dohledu v nadcházejících letech poskytují priority dohledu a hodnocení rizik důležitý podklad pro příští proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) a těží z výsledků předchozího SREP.


Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP)

Nejnovější publikace

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)