Menu

Priority dohledu a hodnocení rizik a zranitelných míst

Priority dohledu stanovují oblasti, na které se bankovní dohled ECB zaměří v následujícím roce. Jsou definovány každoročně, ale lze je kdykoliv upravit, odůvodňuje-li to vývoj rizik.

Priority v oblasti dohledu pro rok 2021

Co se promítá do priorit v oblasti dohledu?

Priority v oblasti dohledu jsou založeny na hodnocení hlavních rizik a zranitelných míst, kterým dohlížené instituce čelí ve stávajícím ekonomickém, regulatorním a dohledovém prostředí.

Hodnocení rizik a slabých míst

V rámci ročního hodnocení rizik jsou identifikována a vyhodnocována hlavní rizika a zranitelná místa, která by podle očekávání mohla dohlížené instituce ovlivňovat. Bankovní dohled ECB provádí hodnocení v těsné spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu. Orgány dohledu průběžně hodnotí veškerý vývoj související s identifikovanými riziky a zranitelnými místy s cílem odpovídajícím způsobem upravit své úkony a nastavit pořadí jejich důležitosti. Jedná se o součást našeho dynamického přístupu k dohledu vycházejícího z hodnocení rizik.

Hodnocení rizik a slabých míst pro rok 2021

Jak používáme priority dohledu a hodnocení rizik?

Vedle vymezení hlavních oblastí zájmu orgánů dohledu v dalším roce poskytují priority dohledu a hodnocení rizik důležité vstupní údaje pro proces dohledu a hodnocení orgány dohledu.

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP)