Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalveprioriteedid ning riskide ja haavatavuste hindamine

Järelevalveprioriteetides määratakse kindlaks EKP pangandusjärelevalve eelisvaldkonnad eelolevateks aastateks. Seda tehakse kord aastas, kuid järelevalveprioriteedid võidakse läbi vaadata igal ajal, kui see on riskide arengu seisukohast põhjendatud.

Prioriteetide väljatöötamisel lähtume sellest, mis on meie hinnangul peamised riskid ja haavatavused, millega järelevalve all olevad krediidiasutused praeguses majandus-, õigus- ja järelevalvekeskkonnas kokku puutuvad.

Järelevalveprioriteedid aastateks 2022-2024

Mis on meie järelevalveprioriteedid?

Esimene prioriteet

Pankade elujõulisus pärast pandeemia lõppu

Peame oluliseks tegeleda COVID-19 pandeemia tagajärgedega ja tagada pangandussektori vastupanuvõime püsimine.

Pandeemia mõju

Peamised haavatavused

Puudujäägid krediidiriski juhtimise raamistikes

Pangad peaksid kõrvaldama puudujäägid oma krediidiriski juhtimise raamistikes, et suurendada oma vastupanuvõimet varade kvaliteedi võimaliku halvenemise suhtes.

Krediidiriski ohjamine
Ohustatud sektoritega seotud riskipositsioonid

Pandeemia mõjutas mõnda sektorit rängemalt kui teisi. Seepärast tuleb pankadel selliste sektoritega seotud riskipositsioone asjakohasel viisil jälgida ja hallata.

Haavatavad sektorid
Finantsvõimenduse riskipositsioonid

Tulususepüüdlused on süvendanud riskide jätkuvat kuhjumist finantsvõimendusega laenude turul. Järelevalveasutused suurendavad oma jõupingutusi, et nende segmentidega seotud riskid oleksid pankades asjakohasel viisil juhitud.

Võimendusega rahastamine
Tundlikkus intressimäärade ja krediidiriski marginaalidega seotud šokkide suhtes

Pangad peavad olema valmis toime tulema võimalike ümberhindamistega finantsturgudel, sealhulgas intressimäärade ja krediidiriski marginaalidega seotud keskpikkade šokkidega.

Intressimäärade ja krediidiriski marginaalidega seotud šokid

Teine prioriteet

Struktuursete nõrkuste käsitlemine

Pangad peaksid tegelema püsivate puudustega oma digiteerimisstrateegiates ja juhtimises. See peaks aitama neil muuta ärimudelid vastupidavamaks ja jätkusuutlikumaks.

Struktuursed nõrkused

Peamised haavatavused

Puudujäägid pankade digipöörde strateegiates

Digiteerimine panganduses on hoogustunud. Järelevalveasutustena keskendume sellele, et pankades oleksid kasutusel usaldusväärsed strateegiad ja kehtestatud asjakohane kord.

Digipöörde strateegiad
Puudujäägid juhtorganite juhtimissuutlikkuses

Pangad peavad tugevdama oma juhtorganite tõhusust ja strateegilise juhtimise suutlikkust, et tegeleda pidevalt muutuvast tegevuskeskkonnast tulenevate riskide ja probleemidega.

Juhtorganite juhtimissuutlikkus

Kolmas prioriteet

Tekkivate riskide ohjeldamine

Pangad seisavad silmitsi mitmete esilekerkivate probleemidega. Keskendume haavatavustele kolmes valdkonnas: kliima- ja keskkonnariskid, vastaspoole krediidirisk ning IT-alane vastupidavusvõime.

Tekkivad riskid

Peamised haavatavused

Kliima- ja keskkonnariskidega seotud riskipositsioonid

Kliimamuutustest ja keskkonnaseisundi halvenemisest tulenevate riskidega tegelemine on pankade ja järelevalveasutuste üks peamisi ülesandeid järgnevatel aastatel.

Kliima- ja keskkonnariskid
Vastaspoole krediidiriskist tulenevad riskipositsioonid

Pankadel peaksid olema usaldusväärsed juhtimis- ja riskiohjeraamistikud, et asjakohaselt tegeleda ohtudega, mis tulenevad riskantsemate ja vähem läbipaistvate vastaspooltega seotud riskipositsioonide suurenemisest.

Vastaspoole krediidirisk
IT allhangete ja kübervastupidavusvõimega seotud puudujäägid

Digiteerimise kiire tempo tõttu on oluline tugevdada pankade vastupanuvõimet küberohtudele ja tagada IT-allhangete nõuetekohane haldamine.

IT allhanked ja kübervastupidavusvõime

Kuidas järelevalveprioriteete ja riskide hinnanguid kasutatakse?

Nende abil määratakse kindlaks järelevalveasutuste peamised fookusvaldkonnad eelolevateks aastateks. Peale selle annavad järelevalveprioriteedid ja riskide hinnangud olulise panuse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi.


Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess (SREP)
Värskeimad väljaanded
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Kõik selle jaotise teemad