Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalveprioriteedid ning riskide ja haavatavuste hindamine

Järelevalveprioriteedid kehtestatakse igal aastal, et määrata kindlaks meie eelisvaldkonnad järgmiseks kolmeks aastaks. Prioriteedid vaadatakse alati läbi kord aastas, kuid seda võib teha igal ajal, kui see on riskide arengu seisukohast põhjendatud.

Prioriteetide väljatöötamisel lähtume sellest, mis on meie hinnangul peamised riskid ja haavatavused, millega järelevalve all olevad krediidiasutused praeguses majandus-, õigus- ja järelevalvekeskkonnas kokku puutuvad.

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalveprioriteedid aastateks 2023–2025

Mis on meie järelevalveprioriteedid?

Esimene prioriteet

Pankade vastupanuvõime tugevdamine otsestele makrorahanduslikele ja geopoliitilistele šokkidele

Praeguses ebakindlas keskkonnas on väga oluline tagada, et pangandussektori vastupanuvõime säiliks ja pangad tegeleksid välisšokkide mõjuga oma äritegevusele.

Pankade vastupanuvõime tugevdamine

Peamised haavatavused

Puudujäägid krediidiriski juhtimises

Pangad peaksid kõrvaldama puudujäägid oma krediidiriski juhtimise raamistikes, et suurendada oma vastupanuvõimet varade kvaliteedi võimaliku halvenemise suhtes, ning tuvastama kiiresti võimaliku riskide kuhjumise ja seda leevendama.

Krediidiriski ohjamine
Rahastamisallikate vähene mitmekesistamine ja puudujäägid rahastamiskavades

Tõhus planeerimine ja mitmekesised rahastamisallikad võivad aidata pankadel säilitada usaldusväärse juurdepääsu rahastamisele, seda ka juhul, kui rahastamistingimused peaksid tulevikus muutuma ebasoodsamaks.

Rahastamisallikad ja -kavad

Teine prioriteet

Pangad peavad tegelema tõhusalt digiteerimisega ja tugevdama oma juhtorganite juhtimissuutlikkust

Pangad peaksid tegelema püsivate puudustega oma digiteerimisstrateegiates ja juhtimises. See aitab neil muuta ärimudelid vastupidavamaks ja jätkusuutlikumaks.

Digiteerimine ja juhtimissuutlikkus

Peamised haavatavused

Puudujäägid pankade digipöörde strateegiates

Pangandussektori digiteerimine jätkub tempokalt. Järelevalveasutustena peame tagama, et pankadel oleksid usaldusväärsed strateegiad ja asjakohane kord nendest muutustest tulenevate probleemide lahendamiseks.

Digipöörde strateegiad
Puudujäägid tegevuskerksuse raamistikes

Mõned pangandustegevused ja -teenused on majanduse seisukohast kriitilise tähtsusega ning seega tuleb neid kaitsta häirete eest. Sama kehtib ka kolmandate osapoolte kohta, kes osutavad pankade nimel elutähtsaid teenuseid.

Tegevuskerksus
Puudujäägid juhtorganite toimimises ja juhtimissuutlikkuses

Pangad peavad tugevdama oma juhtorganite koosseisu ja järelevaatamissuutlikkust. Parem strateegiline juhtimine aitab lahendada probleeme, mis tulenevad pidevalt muutuvast keskkonnast, milles pangad tegutsevad.

Juhtorganite toimimine ja nende tegevuse juhtimne
Puudujäägid riskiandmete koondamises ja riskiaruandluses

Andmete nõuetekohane koondamine ja aruandlus annab pankadele vajaliku teabe põhjendatud otsuste tegemiseks. See on samuti oluline kriisi ajal, kui tuleb kiiresti vastu võtta tähtsaid otsuseid.

Riskiandmete koondamine ja aruandlus

Kolmas prioriteet

Jõupingutuste suurendamine kliimamuutustega tegelemisel

Kliimariskid muutuvad kiiresti ja sellel on muu hulgas kaugeleulatuvad majanduslikud tagajärjed. Pangad peavad võtma meetmeid ja nende riskidega asjakohaselt tegelema. Neil võib olla oluline roll ka keskkonnahoidlikumale majandusele ülemineku rahastamisel.

Kliimamuutused

Peamine haavatavus

Märkimisväärsed kokkupuuted füüsilise riski ja üleminekuriski teguritega

Pangad saavad neid ohustavaid riske maandada üksnes siis, kui nad võtavad oma strateegiates, riskiohjetavades ja otsustusprotsessides asjakohaselt arvesse kliima- ja keskkonnategureid.

Füüsilised ja üleminekuriskid

Kuidas järelevalveprioriteete ja riskide hinnanguid kasutatakse?

Nende abil määratakse kindlaks järelevalveasutuste peamised fookusvaldkonnad eelolevateks aastateks. Peale selle annavad järelevalveprioriteedid ja riskide hinnangud olulise panuse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) ning neis võetakse arvesse eelmise SREPi tulemusi.


Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess (SREP)

Värskeimad väljaanded

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine