Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalveprioriteedid ning riskide ja haavatavuste hindamine

Järelevalveprioriteetides määratakse kindlaks meie järgmise kolme aasta tegevuse fookus. Need vaadatakse igal aastal uuesti läbi, et võtta arvesse muutusi riskiolukorras ja eelmise aasta prioriteetide saavutamisel tehtud edusamme. Prioriteete võib igal ajal kohandada, kui see on riskisuundumuste tõttu põhjendatud. Prioriteetidest lähtutakse järelevalvetegevuse planeerimisel keskpikas perspektiivis ja need tagavad ressursside tõhusa jaotuse.

Prioriteedid põhinevad peamistel riskidel, millega järelevalve alla kuuluvad krediidiasutused praeguses makrorahanduslikus ja geopoliitilises keskkonnas kokku puutuvad.

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalveprioriteedid aastateks 2024–2026

Mis on meie järelevalveprioriteedid?

Esimene prioriteet

Tugevdada vastupanuvõimet otsestele makrorahanduslikele ja geopoliitilistele šokkidele

Praegust keskkonda kujundavad ebakindel makromajanduslik väljavaade, karmistunud rahastamistingimused ja püsivad geopoliitilised pinged. Peame tagama, et pankade vastupanuvõime säiliks ja nad suudaksid leevendada välisšokkide vahetut mõju oma äritegevusele.

Pankade vastupanuvõime tugevdamine

Peamised haavatavused

Puudujäägid krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski juhtimises

Pangad peaksid kõrvaldama struktuursed puudujäägid oma krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski juhtimise raamistikes. Nad peaksid suutma kiiresti tuvastada ja leevendada mis tahes riskide kuhjumist tundlikumates portfellides.

Krediidiriski ohjamine
Puudujäägid varade ja kohustuste juhtimises

Pangad peaksid haldama oma varasid ja kohustusi vastutustundlikult, töötades välja usaldusväärsed rahastamiskavad ja hädaolukorra lahendamise plaanid, et toime tulla mis tahes lühiajaliste likviidsusšokkidega.

Varade ja kohustuste juhtimine

Teine prioriteet

Kiirendada struktuursete puuduste tõhusat kõrvaldamist

Pangad peavad kõrvaldama puudused oma sisejuhtimiskorras. Samuti peavad nad viivitamata täitma kliima- ja keskkonnariskide ohjega seotud järelevalveootusi. Järelevalveasutused kasutavad piisavate edusammude tagamiseks enda käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas eskalatsioonimenetlusi.

Struktuursete puuduste kõrvaldamine

Peamised haavatavused

Puudujäägid juhtorganite toimimises ja juhtimissuutlikkuses

Pangad peaksid tõhusalt tegelema oluliste puudustega oma juhtorganite toimimises, koosseisus ja järelevalvesuutlikkuses.

Juhtorganite toimimine
Puudujäägid riskiandmete koondamises ja riskiaruandluses

Pankade edusammud pikaajaliste puuduste kõrvaldamisel selles valdkonnas ei ole piisavad. Järelevalveasutused suurendavad oma jõupingutusi, et tagada tõhusad parandusmeetmed.

Riskiandmete koondamine ja aruandlus
Märkimisväärsed kokkupuuted füüsilise riski ja üleminekuriski teguritega

Pangad peavad lisama kliima- ja keskkonnariskid asjakohasel viisil oma äristrateegiasse ning juhtimis- ja riskiohjeraamistikesse, et täita seonduvad järelevalveootused järk-järgult 2024. aasta lõpuks.

Füüsilise ja üleminekuriski positsioonid

Kolmas prioriteet

Edasised edusammud digipöörde ja tegevuskerksuse valdkonnas

Pangad peavad suurendama digiteerimisega seotud jõupingutusi, et tulla toime kasvava konkurentsiga, tugevdades samal ajal oma tegevusraamistikke, et olla vastupidav muutuvate küberohtude suhtes ja tegevuses tekkida võivate häirete suhtes.

Digipööre ja tegevuskerksus

Peamised haavatavused

Puudujäägid digipöörde strateegiates

Pangad vajavad usaldusväärseid digipöörde kavasid, et hoida oma ärimudelid jätkusuutlikud ja maandada uuenduslike tehnoloogiate kasutamisega seotud riske.

Digipöörde strateegiad
Puudused tegevuskerksuse raamistikes

Pankadel peaksid olema tõhus tegevuse edasiandmise riski juhtimise kord ning IT-turvalisuse ja küberkerksuse raamistikud, et kõrvaldada ennetavalt riske ja muuta oma ärimudelid jätkusuutlikumaks.

Tegevuskerksuse raamistikud

Kuidas järelevalveprioriteete ja riskihinnanguid kasutatakse?

Ühtse järelevalvemehhanismi prioriteete võetakse arvesse krediidiasutusepõhistes järelevalvekavades, sest ühised järelevalverühmad kohaldavad sihipärast riskitaluvuse raamistikku, mis soodustab tõhusat ja riskipõhist järelevalvet. Seega on prioriteedid olulised ka järgmise aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP) ning neid toetavad eelmise aasta SREPi tulemused.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess (SREP)

Värskeimad väljaanded

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine