Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Priority dohľadu a hodnotenie rizík a slabín

Priority dohľadu stanovujú ťažisko našej činnosti na nasledujúce tri roky. Každoročne sa prehodnocujú s cieľom zohľadniť zmeny rizikového prostredia a stav plnenia minuloročných priorít a ak si to vyžadujú aktuálne riziká, je možné ich kedykoľvek upraviť. Usmerňujú plánovanie činností dohľadu počas strednodobého horizontu a zaručujú efektívne rozdeľovanie zdrojov.

Priority vychádzajú z kľúčových rizík, ktorým čelia dohliadané inštitúcie v súčasnom makrofinančnom a geopolitickom prostredí.

Priority jednotného mechanizmu dohľadu na obdobie 2024 – 2026

Čo sú to priority dohľadu?

Priorita 1

Zvýšiť odolnosť voči bezprostredným makrofinančným a geopolitickým šokom

Súčasné prostredie je charakterizované neistým makroekonomickým výhľadom, prísnejšími podmienkami financovania a pretrvávajúcim geopolitickým napätím. Musíme zabezpečiť, aby banky zostali odolné a venovali pozornosť bezprostrednému vplyvu externých šokov na ich podnikanie.

Zvyšovanie odolnosti bánk

Hlavné slabiny

Nedostatky v riadení kreditného rizika a kreditného rizika protistrany

Banky by mali odstraňovať štrukturálne nedostatky vo svojich rámcoch riadenia kreditného rizika a kreditného rizika protistrany. Mali by byť schopné rýchlo identifikovať a zmierňovať prípadný nárast rizík v citlivejších portfóliách.

Riadenie kreditného rizika
Nedostatky v riadení aktív a pasív

Banky by mali uplatňovať obozretné riadenie aktív a pasív a vypracovať spoľahlivé plány financovania a núdzové plány, aby boli schopné zvládnuť prípadné krátkodobé likviditné šoky.

Riadenie aktív a pasív

Priorita 2

Urýchliť účinnú nápravu štrukturálnych nedostatkov

Banky sa musia zaoberať slabinami v mechanizmoch interného riadenia. Zároveň musia urýchlene zabezpečiť plnenie očakávaní dohľadu v oblasti riadenia klimatických a environmentálnych rizík. Orgány dohľadu budú na zaistenie dostatočného pokroku využívať všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, vrátane eskalácie opatrení.

Náprava štrukturálnych nedostatkov

Hlavné slabiny

Nedostatky vo fungovaní a riadiacich schopnostiach riadiacich orgánov

Banky by mali účinným spôsobom odstraňovať závažné nedostatky vo fungovaní, zložení a dozorných schopnostiach svojich riadiacich orgánov.

Fungovanie riadiacich orgánov
Nedostatky v agregácii a vykazovaní údajov o rizikách

Banky pri odstraňovaní dlhodobých nedostatkov v tejto oblasti nedosahujú dostatočné výsledky. Orgány dohľadu v snahe dosiahnuť účinnú nápravu zintenzívnia svoje úsilie.

Agregácia a vykazovanie údajov o rizikách
Vysoká miera vystavenosti faktorom fyzického rizika a rizika prechodu

Banky musia adekvátnym spôsobom začleňovať klimatické a environmentálne riziká do svojich strategických rámcov a rámcov interného riadenia a riadenia rizík a zabezpečiť progresívne plnenie očakávaní dohľadu do konca roka 2024.

Vystavenosť fyzickému riziku a riziku prechodu

Priorita 3

Ďalší pokrok v digitálnej transformácii a prevádzkovej odolnosti

V prostredí rastúcej konkurencie musia banky zintenzívniť svoje úsilie v oblasti digitalizácie. Zároveň musia posilniť svoje prevádzkové rámce, aby si zachovali odolnosť voči aktuálnym kybernetickým hrozbám a možným narušeniam prevádzky.

Digitálna transformácia a prevádzková odolnosť

Hlavné slabiny

Nedostatky v stratégiách digitálnej transformácie

V záujme zachovania udržateľnosti obchodných modelov a zmiernenia rizík spojených s využívaním inovatívnych technológií banky potrebujú spoľahlivé plány digitálnej transformácie.

Stratégie digitálnej transformácie
Nedostatky v rámcoch prevádzkovej odolnosti

Banky by mali mať spoľahlivé mechanizmy riadenia rizík spojených s externým zabezpečovaním činností a rámce bezpečnosti IT a kybernetickej odolnosti, ktoré im umožnia aktívne reagovať na riziká a zvyšovať udržateľnosť obchodných modelov.

Rámce prevádzkovej odolnosti

Ako priority dohľadu a hodnotenie rizík využívame v praxi?

Priority SSM sú podkladom plánovania dohľadu nad jednotlivými inštitúciami, keďže spoločné dohliadacie tímy uplatňujú cielený rámec tolerancie rizík, ktorý podporuje účinný a rizikovo orientovaný dohľad. Z tohto hľadiska sú priority dôležité aj pre budúcoročný postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), pričom vychádzajú z výsledkov minuloročného hodnotenia SREP.

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)

Najnovšie publikácie

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)