Priority dohľadu

Priority dohľadu predstavujú oblasti, na ktoré sa bude bankový dohľad ECB sústrediť v nasledujúcom roku. Vychádzajú z hodnotenia hlavných problémov, ktorým čelia dohliadané banky v súčasnom hospodárskom, regulačnom a dohľadovom prostredí, a ich cieľom je zabezpečiť účinné riadenie hlavných rizík v bankách.

V rámci bezprostrednej reakcie na hospodárske následky pandémie koronavírusu (COVID-19) bankový dohľad ECB prijal viacero mimoriadnych opatrení zameraných na zabezpečenie nepretržitého fungovania bánk v súčasnom prostredí. Opatrenia bankám poskytujú dočasné kapitálové a prevádzkové úľavy, ako aj istú mieru pružnosti. Bankový dohľad bankám zároveň odporúča čerpať svoje kapitálové a likviditné rezervy a žiada ich, aby do 1. januára 2021 pozastavili vyplácanie dividend a spätné odkupovanie akcií. Hlavným účelom všetkých našich opatrení je zabezpečiť, aby banky naďalej dokázali absorbovať straty a poskytovať úvery ekonomike.

Bankový dohľad ECB analyzuje zraniteľnosť bánk za rôznych hypotetických scenárov a šokov. Na základe výsledkov analýzy zraniteľnosti môže v prípade potreby bližšie posúdiť rôzne alternatívne opatrenia. K tohtoročnému postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) bude bankový dohľad ECB pristupovať pragmaticky. Cieľom je zabezpečiť efektívne a cielené hodnotenie významných inštitúcií pod priamym dohľadom ECB a zároveň znížiť náročnosť tohto procesu v porovnaní s bežným cyklom SREP. V tomto roku sa v rámci SREP bude hodnotiť schopnosť bánk reagovať na súčasné náročné úlohy a najvýznamnejšie riziká a slabé miesta v súvislosti s následkami pandémie koronavírusu. Priority dohľadu na rok 2021 budú zverejnené v neskoršej fáze, keď budeme mať o účinkoch súčasnej krízy na banky viac informácií.

2020
Priority dohľadu
2020
Priority dohľadu
Odpoveď ECB na pandémiu koronavírusu

Všetky vydania

7. októbra 2019
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2020
30. októbra 2018
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2019
18. decembra 2017
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2018
15. decembra 2016
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2017
6. januára 2016
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2016