Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Priority dohľadu a hodnotenie rizík a slabín

ECB každoročne stanovuje priority dohľadu s cieľom určiť ťažiskové oblasti činnosti dohľadu na nasledujúce tri roky. Priority vždy raz za rok prehodnocujeme, no v závislosti od rizikového vývoja je možné ich kedykoľvek upraviť.

Pri stanovovaní priorít vychádzame z určených hlavných rizík a slabín, ktorým dohliadané inštitúcie čelia v aktuálnom hospodárskom, regulačnom a dohľadovom prostredí.

Priority jednotného mechanizmu dohľadu na obdobie 2023 – 2025

Čo sú to priority dohľadu?

Priorita 1

Zvyšovanie odolnosti bánk voči bezprostredným makrofinančným a geopolitickým šokom

V dnešnom neistom prostredí je nevyhnutné zabezpečiť, aby si bankový sektor zachoval svoju odolnosť, a aby banky zohľadňovali vplyv externých šokov na ich obchodnú činnosť.

Zvyšovanie odolnosti bánk

Hlavné slabiny

Nedostatky v riadení kreditného rizika

Banky by mali odstraňovať nedostatky v rámcoch riadenia kreditného rizika, aby zvýšili svoju odolnosť voči potenciálnemu zhoršeniu kvality aktív a boli schopné rýchlo identifikovať a zmierniť prípadný nárast rizík.

Riadenie kreditného rizika
Nedostatočná diverzifikácia zdrojov financovania a nedostatky v plánoch financovania

Náležité plánovanie a diverzifikované zdroje financovania môžu bankám pomôcť zachovať si stabilný prístup k financovaniu, aj v prípade menej priaznivých podmienok financovania v budúcnosti.

Zdroje a plány financovania

Priorita 2

Zabezpečenie účinných stratégií digitalizácie a posilnenie riadiacich schopností riadiacich orgánov bánk

Banky by mali odstraňovať pretrvávajúce nedostatky vo svojich stratégiách digitálnej transformácie a mechanizmoch riadenia. Môže to pomôcť zvýšiť odolnosť a udržateľnosť ich obchodných modelov.

Digitalizácia a riadiace schopnosti

Hlavné slabiny

Nedostatky v stratégiách digitálnej transformácie bánk

Bankový sektor pokračuje v digitalizácii. Ako orgán dohľadu budeme klásť dôraz na to, aby banky na riešenie výziev spojených s týmito zmenami mali k dispozícii spoľahlivé stratégie a adekvátne mechanizmy.

Stratégie digitálnej transformácie
Nedostatky v rámcoch prevádzkovej odolnosti

Niektoré bankové činnosti a služby majú pre ekonomiku zásadný význam, preto musia byť chránené pred výpadkami. Týka sa to aj tretích strán, ktoré poskytujú kritické služby v mene bánk.

Prevádzková odolnosť
Nedostatky vo fungovaní a riadiacich schopnostiach riadiacich orgánov

Banky musia posilniť zloženie a kontrolné schopnosti svojich riadiacich orgánov. Vďaka lepším strategickým riadiacim schopnostiam budú môcť banky lepšie čeliť výzvam vyplývajúcim z neustále sa meniaceho prostredia, v ktorom pôsobia.

Fungovanie a riadiace schopnosti riadiacich orgánov
Nedostatky v agregácii a vykazovaní údajov o rizikách

Adekvátna agregácia a vykazovanie údajov umožňuje bankárom prijímať riadne podložené rozhodnutia. Svoj význam má i v časoch krízy, keď je potrebné urýchlene prijímať dôležité rozhodnutia.

Agregácia a vykazovanie údajov o rizikách

Priorita 3

Zintenzívnenie úsilia pri riešení otázok súvisiacich s klimatickými zmenami

Riziká spojené s klimatickými zmenami rýchlo rastú a to má okrem iného ďalekosiahle hospodárske dôsledky. Banky musia v reakcii na tieto riziká prijímať adekvátne opatrenia. Môžu tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri financovaní prechodu na ekologickejšie hospodárstvo.

Klimatické zmeny

Hlavná slabina

Vysoká miera vystavenosti faktorom fyzického rizika a rizika prechodu

Banky budú môcť svoje riziká zmierňovať len vtedy, ak budú klimatické a environmentálne faktory náležite zohľadňovať vo svojich stratégiách, postupoch riadenia rizík a rozhodovacích procesoch.

Fyzické riziká a riziká prechodu

Ako priority dohľadu a hodnotenie rizík využívame v praxi?

Okrem toho, že určujú ťažiskové oblasti dohľadu na nasledujúce roky, sú priority dohľadu a hodnotenie rizík dôležitým podkladom nadchádzajúceho postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP), pričom sa opierajú o výsledok predchádzajúceho hodnotenia SREP.


Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)

Najnovšie publikácie

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)