Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Priority dohľadu a hodnotenie rizík a slabých miest

Priority dohľadu stanovujú ťažiskové oblasti našej činnosti na nasledujúce roky. Stanovujú sa ročne, v prípade potreby sa však v závislosti od rizikového vývoja môžu upraviť.

Pri stanovovaní priorít dohľadu vychádzame z určených hlavných rizík a slabých miest, ktorým dohliadané inštitúcie čelia v aktuálnom hospodárskom, regulačnom a dohľadovom prostredí.

Priority dohľadu na rok 2022-2024

Priority dohľadu

Priorita 1

Banky by mali z pandémie vyjsť v dobrom stave

Zmierňovanie vplyvu pandémie a zabezpečovanie nepretržitej odolnosti bankového sektora sú pre orgány dohľadu zásadným cieľom.

Vplyv pandémie

Hlavné slabé miesta

Nedostatky v rámcoch riadenia kreditného rizika

Banky by mali odstraňovať nedostatky v rámcoch riadenia kreditného rizika, aby zvýšili svoju odolnosť voči potenciálnemu zhoršeniu kvality aktív.

Riadenie kreditného rizika
Expozície voči zraniteľným sektorom

Niektoré sektory boli pandémiou zasiahnuté viac ako iné. Expozície bánk voči týmto sektorom je potrebné adekvátne monitorovať a riadiť.

Zraniteľné sektory
Expozície voči financovaniu s pákovým efektom

Hľadanie vyšších výnosov prispelo k ďalšiemu rastu rizík na trhu úverov s pákovým efektom. Orgány dohľadu zintenzívnia svoje úsilie zabezpečiť, aby banky riziká v týchto segmentoch adekvátne riadili.

Financovanie s pákovým efektom
Citlivosť na šoky vo vývoji úrokových a úverových spreadov

Banky musia byť pripravené vyrovnať sa s potenciálnym preceňovaním na finančných trhoch. Týka sa to aj šokov vo vývoji úrokových a úverových spreadov v strednodobom horizonte.

Šoky vo vývoji úrokových a úverových spreadov

Priorita 2

Banky by mali odstraňovať štrukturálne slabé miesta

Banky by mali odstraňovať pretrvávajúce nedostatky vo svojich stratégiách digitálnej transformácie a riadení. Pomohlo by to zvýšiť odolnosť a udržateľnosť ich obchodných modelov.

Štrukturálne slabé miesta

Hlavné slabé miesta

Nedostatky v stratégiách digitálnej transformácie bánk

Digitalizácia v oblasti bankovníctva napreduje čoraz rýchlejším tempom. Orgány dohľadu budú klásť dôraz na to, aby banky v tejto oblasti uplatňovali účinné stratégie a adekvátne mechanizmy.

Stratégie digitálnej transformácie
Nedostatky v riadiacich schopnostiach riadiacich orgánov

Banky musia zvýšiť účinnosť a strategické riadiace schopnosti svojich riadiacich orgánov, aby mohli čeliť rizikám a výzvam vyplývajúcim z neustále sa meniaceho prostredia, v ktorom pôsobia.

Riadiace schopnosti riadiacich orgánov

Priorita 3

Banky by mali venovať pozornosť vznikajúcim rizikám

Banky čelia viacerým novým výzvam. Bankový dohľad ECB sa bude zameriavať na slabé miesta súvisiace s tromi tematickými oblasťami: klimatickým a environmentálnym rizikom, kreditným rizikom protistrany a odolnosťou v oblasti IT.

Vznikajúce riziká

Hlavné slabé miesta

Vystavenosť klimatickým a environmentálnym rizikám

Riešenie rizík vyplývajúcich z klimatických zmien a degradácie životného prostredia bude pre banky a orgány dohľadu v nadchádzajúcich rokoch jednou z hlavných výziev.

Klimatické a environmentálne riziká
Expozície voči kreditnému riziku protistrany

Banky by mali uplatňovať účinné rámce strategického riadenia a riadenia rizík, ktoré im umožňujú adekvátnym spôsobom odstraňovať riziká spojené s vysokými expozíciami voči rizikovejším a menej transparentným protistranám.

Kreditné riziko protistrany
Nedostatky v externom zabezpečovaní IT a v kybernetickej odolnosti

Vzhľadom na rýchlo tempo digitalizácie je nevyhnutné posilniť odolnosť bánk voči kybernetickým hrozbám a zabezpečiť adekvátne riadenie externého zabezpečovania IT.

Externé zabezpečovanie IT a kybernetická odolnosť

Ako priority dohľadu a hodnotenie rizík využívame v praxi?

Popri definovaní ťažiskových oblastí dohľadu v nasledujúcich rokoch sú priority dohľadu a hodnotenie rizík zároveň dôležitým podkladom postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu.


Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)
Najnovšie publikácie
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Všetky stránky v tejto sekcii