Надзорни приоритети

Надзорните приоритети определят областите, върху които ще бъде съсредоточен банковият надзор в ЕЦБ през предстоящата година. Те се основават на оценка на основните предизвикателства, пред които са изправени поднадзорните банки в текущите икономически, регулаторни и надзорни условия, и имат за цел да осигурят ефикасното управление на основните рискове от банките.

2020
Надзорни приоритети
2020
Надзорни приоритети

Всички публикации

7 октомври 2019 г.
Надзорни приоритети на ЕНМ за 2020 г.
30 октомври 2018 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2019 г.
18 декември 2017 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2018 г.
15 декември 2016 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2017 г.
6 януари 2016 г.
Приоритетите на ЕНМ за 2016 г.