Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорни приоритети и оценка на рисковете и уязвимостите

Нашите надзорни приоритети посочват областите, върху които ще бъдат съсредоточени дейностите ни през следващите години. Те се определят ежегодно, но могат по всяко време да бъдат преразгледани, ако динамиката на рисковете го налага.

Разработваме надзорните си приоритети въз основа на това пред какви основни рискове и уязвимости считаме, че са изправени поднадзорните институции в текущите икономически, регулаторни и надзорни условия.

Надзорните приоритети за 2022-2024 г.

Кои са надзорните приоритети?

Приоритет 1

Банките да излязат от пандемията в добро състояние

За нас ключова цел е да бъде преодоляно въздействието от пандемията и да се осигури по-нататъшната устойчивост на банковия сектор.

Въздействие от пандемията

Основни уязвимости

Недостатъци на рамките за управление на кредитния риск

Банките следва да предприемат мерки за преодоляване на недостатъците в рамките им за управление на кредитния риск, за да засилят устойчивостта си срещу потенциално влошаване на качеството на активите.

Управление на кредитния риск
Експозиции към уязвими сектори

Някои сектори бяха засегнати от пандемията по-тежко от други. Експозициите на банките към тези сектори трябва да бъдат адекватно наблюдавани и управлявани.

Уязвими сектори
Експозиции към финансиране с ливъридж

Търсенето на доходност допринесе за по-нататъшно натрупване на рискове на пазарите на кредити към дружества с високо равнище на дълг. Надзорните органи ще вложат още повече усилия, за да осигурят адекватното управление от страна на банките на рисковете в тези сегменти.

Финансиране с ливъридж
Чувствителност към сътресения в лихвените проценти и кредитните спредове

Банките трябва да бъдат подготвени да се справят с потенциална преоценка на финансовите пазари. Това включва сътресения при средносрочните лихвените проценти и кредитните спредове.

Сътресения при лихвените проценти и кредитните спредове

Приоритет 2

Банките да предприемат мерки за преодоляване на структурните слабости

Банките следва да предприемат мерки за преодоляване на продължаващи недостатъци в стратегиите им за цифрова трансформация и в институционалното управление. Това би трябвало да спомогне за засилване на стабилността и устойчивостта на бизнес моделите им.

Структурни слабости

Основни уязвимости

Недостатъци в стратегиите на банките за цифрова трансформация

Цифровизацията в банковото дело се ускори. Като надзорници ние ще съсредоточим вниманието си върху това банките да разполагат с надеждни стратегии и подходяща уредба.

Стратегии за цифрова трансформация
Недостатъци в управленския капацитет на ръководните органи

Банките трябва да засилят ефикасността на ръководните си органи и техния капацитет за стратегическо управление, за да се справят с рисковете и предизвикателствата, пораждани от непрекъснато променящата се среда, в която извършват дейността си.

Управленски капацитет на ръководните органи

Приоритет 3

Банките да се справят с нововъзникващите рискове

Банките са изправени пред редица нововъзникващи предизвикателства. Ще съсредоточим вниманието си върху уязвимостите, свързани с три теми: риск, свързан с климата и околната среда, кредитен риск от контрагента и устойчивост на информационните технологии.

Нововъзникващи рискове

Основни уязвимости

Експозиция към рискове, свързани с климата и околната среда

Справянето с рисковете, произтичащи от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда, ще бъде сред основните предизвикателства за банките и надзорните органи през следващите години.

Рискове, свързани с климата и околната среда
Експозиции към кредитен риск от контрагента

Банките следва да са въвели надеждни рамки за институционално управление и управление на риска, така че да се справят задоволително с рисковете, които се пораждат от увеличени експозиции към по-рискови и по-малко прозрачни контрагенти.

Кредитен риск от контрагента
Недостатъци във възлагане на дейности в областта на информационните технологии на външни изпълнители и киберустойчивост

Заради бързия темп на цифровизация особено важно е да се засили устойчивостта на банките срещу киберзаплахи и да се осигури задоволително управление на възлагането на ИТ дейности на външни изпълнители.

Възлагане на дейности в областта на информационните технологии на външни изпълнители и киберустойчивост

Как използваме надзорните приоритети и оценката на риска?

Освен че определят основните области, в които ще бъде съсредоточено вниманието на надзорните органи през следващите години, надзорните приоритети и оценката на риска представляват важна информация, която се използва в процеса по надзорен преглед и оценка.


Процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО)
Актуални публикации
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Всички страници в този раздел

Whistleblowing