Menu

Надзорни приоритети и оценка на рисковете и уязвимостите

Надзорните приоритети посочват областите, върху които ще бъде съсредоточен банковият надзор в ЕЦБ през предстоящата година. Те се определят ежегодно, но могат по всяко време да бъдат преразгледани, ако динамиката на рисковете го налага.

Надзорни приоритети за 2021 г.

Въз основа на какво се избират надзорните приоритети?

Надзорните приоритети се основават на оценка на основните рискове и уязвимости на поднадзорните институции при текущите икономически, регулаторни и надзорни условия.

Оценка на рисковете и уязвимостите

При ежегодната оценка на риска се установяват и подлагат на оценка основните рискове и уязвимости, които се очаква да засегнат поднадзорните институции. Банковият надзор в ЕЦБ извършва оценката в тясно сътрудничество с националните надзорни органи. Надзорните органи наблюдават постоянно всички тенденции, свързани с установените рискове и уязвимости, така че съответно да приспособят действията си и да ги подредят по приоритет. Това е част от нашия динамичен, основан на риска подход към надзора.

Оценка на рисковете и уязвимостите за 2021 г.

Как използваме надзорните приоритети и оценката на риска?

Освен че определят основните области на интерес за надзорните органи през предстоящата година, надзорните приоритети и оценката на риска представляват важна информация, която се използва в процеса по надзорен преглед и оценка.

Процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО)