Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорни приоритети и оценка на рисковете и уязвимостите

Нашите надзорни приоритети показват върху какво ще бъдат съсредоточени дейностите ни през следващите три години. Те се преразглеждат ежегодно, така че да отразят промените в картината на рисковете и напредъка по приоритетите от предходната година, и могат да бъдат коригирани по всяко време, ако го налага динамиката на рисковете. Приоритетите дават насока за оперативното планиране на надзорните дейности в средносрочен план. Те осигуряват ефективно разпределение на ресурсите.

Основават се на най-важните рискове пред поднадзорните институции в текущите макрофинансови и геополитически условия.

Надзорни приоритети на ЕНМ за периода 2024–2026 г.

Какво представляват надзорните приоритети?

Приоритет 1

Укрепване на устойчивостта към непосредствени макрофинансови и геополитически сътресения

В момента средата се определя от несигурна макроикономическа перспектива, затегнати условия за финансиране и продължително геополитическо напрежение. Трябва да се уверим, че банките ще запазят устойчивостта си и ще предприемат мерки срещу непосредственото въздействие от външните сътресения върху дейността им.

Укрепване на устойчивостта на банките

Основни уязвимости

Недостатъци в управлението на кредитния риск и кредитния риск от контрагента

Банките следва да предприемат мерки срещу структурните несъвършенства в рамките си за управление на кредитния риск и кредитния риск от контрагента. Те следва да бъдат в състояние бързо да идентифицират и редуцират всякакво натрупване на рискове в по-чувствителните портфейли.

Управление на кредитния риск
Недостатъци в управлението на активите и пасивите

Банките следва да управляват разумно своите активи и пасиви, като разработват надеждни планове за финансиране и планове за действие при непредвидени обстоятелства, така че да са в състояние да устоят на всякакви краткосрочни сътресения, свързани с ликвидността.

Управление на активите и пасивите

Приоритет 2

Ускоряване на ефикасното отстраняване на структурните несъвършенства

Банките трябва да преодолеят слабостите в уредбата на вътрешното си управление. Те трябва също така незабавно да изпълнят надзорните очаквания по отношение на рисковете, свързани с климата и околната среда. Надзорните органи ще използват инструментите, с които разполагат, включително поетапни процедури, за да осигурят достатъчен напредък.

Отстраняване на структурни недостатъци

Основни уязвимости

Недостатъци във функционирането и управленския капацитет на ръководните органи

Банките следва да предприемат ефикасни мерки срещу съществените недостатъци във функционирането, състава и капацитета за контрол на управителните съвети.

Функциониране на ръководните органи
Недостатъци в обобщаването и отчитането на данните за риск

Напредъкът на банките в преодоляването на отдавнашните недостатъци в тази област е недостатъчен. Надзорните органи ще удвоят усилията си да осигурят успешното поправяне на несъвършенствата.

Обобщаване и отчитане на данните за риск
Значителна експозиция на фактори, пораждащи физически и свързани с прехода рискове

Банките трябва да включат по подходящ начин рисковете, свързани с климата и околната среда, в своите стратегии, институционално управление и рамки за управление на рисковете, като до края на 2024 г. постепенно изпълнят надзорните очаквания.

Експозиции към физически и свързани с прехода рискове

Приоритет 3

По-нататъшен напредък в цифровата трансформация и оперативната устойчивост

Банките трябва да увеличат усилията си в областта на цифровизацията, за да се справят със засилващата се конкуренция, като същевременно укрепят оперативните си рамки, за да запазят устойчивост срещу развиващите се киберзаплахи и потенциално нарушаване на операциите.

Цифрова трансформация и оперативна устойчивост

Основни уязвимости

Недостатъци на стратегиите за цифрова трансформация

Банките се нуждаят от солидни планове за цифрова трансформация, за да поддържат устойчиви бизнес моделите си и да редуцират рисковете, свързани с използването на иновативни технологии.

Стратегии за цифрова трансформация
Недостатъци на рамките за оперативна устойчивост

Банките следва да разполагат със солидна уредба за рисковете, свързани с възлагането на дейности на външни изпълнители, и с рамки за ИТ сигурност и киберустойчивост, за да противодействат активно на рисковете и да направят по-устойчиви бизнес моделите си.

Рамки за оперативна устойчивост

Как използваме надзорните приоритети и оценката на риска?

Приоритетите на ЕНМ намират отражение в надзорното планиране за всяка отделна институция, като съвместните надзорни екипи прилагат целева рамка за поносимост към риск, която способства за ефикасен, основан на риска надзор. По този начин приоритетите играят важна роля в процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) през следващата година, а от своя страна се ползват от резултатите от ПНПО от предходната година.

Процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО)

Актуални публикации

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал