Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорни приоритети и оценка на рисковете и слабостите

Всяка година определяме надзорни приоритети, които показват върху какво ще бъде съсредоточена работата ни през следващите три години. Въпреки че приоритетите ни винаги се преразглеждат веднъж годишно, те могат да бъдат подложени на преглед по всяко време, ако това е обосновано от развиващи се рискове.

Определяме приоритетите въз основа на това пред какви основни рискове и слабости считаме, че са изправени поднадзорните институции в текущите икономически, регулаторни и надзорни условия.

Надзорни приоритети на ЕНМ за периода 2023–2025 г.

Кои са надзорните приоритети?

Приоритет 1

Укрепване на устойчивостта на банките към непосредствените макрофинансови и геополитически сътресения

В сегашната несигурна среда е от решаващо значение да се уверим, че банковият сектор запазва своята устойчивост и че банките предприемат мерки срещу въздействието на външните сътресения върху дейността им.

Укрепване на устойчивостта на банките

Основни слабости

Недостатъци в управлението на кредитния риск

Банките следва да предприемат мерки срещу недостатъците в рамките за управление на кредитния риск, за да засилят устойчивостта си срещу евентуално влошаване на качеството на активите и да установят и редуцират бързо всякакво натрупване на рискове.

Управление на кредитния риск
Липса на диверсификация на източниците на финансиране и недостатъци в плановете за финансиране

Солидното планиране и диверсифицираните източници на финансиране могат да помогнат на банките да поддържат надежден достъп до финансиране, дори ако в бъдещ момент условията за финансиране станат по-неблагоприятни.

Източници и планове за финансиране

Приоритет 2

Да се гарантира, че банките се справят ефикасно с цифровизацията и укрепват капацитета за управление на ръководните си органи

Банките следва да предприемат мерки за преодоляване на продължаващи недостатъци в стратегиите им за цифрова трансформация и в уредбата на институционалното им управление. Това може да спомогне бизнес моделите им да станат по-здрави и устойчиви.

Цифровизация и капацитет за управление

Основни слабости

Недостатъци в стратегиите на банките за цифрова трансформация

Банковият сектор продължава да се цифровизира с бърз темп. Като надзорен орган ние ще съсредоточим вниманието си върху това да се уверим, че банките разполагат с надеждни стратегии и подходяща уредба, за да се справят с предизвикателствата, породени от тези промени.

Стратегии за цифрова трансформация
Недостатъци на рамките за оперативна устойчивост

Някои банкови дейности и услуги са от ключово значение за икономиката и затова трябва да бъдат защитени от прекъсвания. Това се отнася и за трети страни, които предоставят критично важни услуги от името на банки.

Оперативна устойчивост
Недостатъци във функционирането и управленския капацитет на ръководните органи

Необходимо е банките да засилят състава и капацитета за контрол на ръководните си органи. По-добър капацитет за стратегическо ръководство ще допринесе за справяне с предизвикателствата, произтичащи от непрекъснато променящата се среда, в която банките извършват дейността си.

Функциониране на ръководните органи и управление
Недостатъци в агрегирането и отчитането на данни за рисковете

Добро устройство на агрегирането и отчитането на данни означава банкерите да разполагат с информацията, която им е нужна, за да вземат добре обосновани решения. Това се възнаграждава във време на криза, когато е необходимо бързо да се вземат критично важни решения.

Агрегиране и отчитане на данните за риск

Приоритет 3

По-усърдни усилия за справяне с изменението на климата

Рисковете, свързани с изменението на климата, се развиват бързо и това има, наред с всичко останало, мащабни икономически последици. Банките трябва да предприемат действия и да се справят адекватно с тези рискове. Те могат също така да изиграят важна роля за финансирането на прехода към по-екологосъобразна икономика.

Изменение на климата

Основна слабост

Значителна експозиция на фактори, пораждащи физически и свързани с прехода рискове

Банките ще могат да редуцират рисковете, пред които са изправени, само ако вземат подобаващо предвид факторите, свързани с климата и околната среда, в своите стратегии, практики за управление на риска и процедури за вземане на решения.

Физически и свързани с прехода рискове

Как използваме надзорните приоритети и оценката на риска?

Освен че определят основните области, където ще бъде съсредоточено вниманието на надзорните органи през следващите години, надзорните приоритети и оценките на риска предоставят важна информация за следващия процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО) и се ползват от резултатите от предходния ПНПО.


Процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО)

Актуални публикации

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал