Надзорни приоритети

Надзорните приоритети определят областите, върху които ще бъде съсредоточен банковият надзор в ЕЦБ през предстоящата година. Те се основават на оценка на основните предизвикателства, пред които са изправени поднадзорните банки в текущите икономически, регулаторни и надзорни условия, и имат за цел да осигурят ефикасното управление на основните рискове от банките.

В непосредствен отговор на икономическите последици от коронавируса (COVID-19) банковият надзор в ЕЦБ предприе редица извънредни мерки, чиято цел е да засилят способността на банките да извършват дейността си при сегашните условия. Мерките осигуряват временни капиталови и оперативни облекчения, както и гъвкавост на банките, които се насърчават да използват капиталовите и ликвидните си буфери. Същевременно те са призовани да не изплащат дивиденти и да отложат изкупуванията на собствени акции до 1 януари 2021 г. Основната цел на всички наши мерки е да се гарантира, че банките все така са в състояние да поемат загуби и да продължат да предоставят кредитиране на икономиката.

Банковият надзор в ЕЦБ анализира уязвимостта на банките към различни хипотетични сценарии и сътресения. Въз основа на този анализ на уязвимостта може, при необходимост, да се разгледат по-задълбочено различни варианти на политики. Тази година банковият надзор в ЕЦБ ще подходи прагматично към годишния процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Целта е да се осигури ефективна и целенасочена оценка на значимите институции под прекия надзор на ЕЦБ, като същевременно се намали бремето в сравнение с нормалния цикъл на ПНПО. Тази година ще се оценява способността на банките да реагират на текущите предизвикателства; ще се оценяват и най-съществените рискове и уязвимости, свързани със ситуацията с коронавируса. Надзорните приоритети за 2021 г. ще бъдат публикувани на по-късен етап, когато знаем повече за въздействието на сегашната криза върху банките.

2020 
Надзорни приоритети
2020
Надзорни приоритети
Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

Всички публикации

7 октомври 2019 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2020 г.
30 октомври 2018 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2019 г.
18 декември 2017 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2018 г.
15 декември 2016 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2017 г.
6 януари 2016 г.
Приоритетите на ЕНМ за 2016 г.