Надзорни приоритети

Надзорните приоритети определят областите, върху които ще бъде съсредоточен банковият надзор в ЕЦБ през предстоящата година. Те се основават на оценка на основните предизвикателства, пред които са изправени поднадзорните банки в текущите икономически, регулаторни и надзорни условия, и имат за цел да осигурят ефикасното управление на основните рискове от банките.

2019
Надзорни приоритети
2019
Надзорни приоритети

Всички години

30 октомври 2018 г.
Надзорни приоритети на ЕНМ за 2019 г.
18 декември 2017 г.
Надзорни приоритети на ЕНМ за 2018 г.
15 декември 2016 г.
Надзорни приоритети на ЕНМ за 2017 г.
6 януари 2016 г.
Приоритети на ЕНМ за 2016 г.