Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικές προτεραιότητες και αξιολόγηση κινδύνων και ευπαθειών

Οι εποπτικές προτεραιότητές μας καθορίζουν τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητές μας τα επόμενα έτη. Ορίζονται σε ετήσια βάση αλλά μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή, εάν το αιτιολογούν οι εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους.

Αναπτύσσουμε τις εποπτικές προτεραιότητές μας με βάση τους βασικούς κινδύνους και ευπάθειες που θεωρούμε ότι αντιμετωπίζουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα στο τρέχον οικονομικό, κανονιστικό και εποπτικό περιβάλλον.

Εποπτικές προτεραιότητες για το 2022-2024

Ποιες είναι οι εποπτικές προτεραιότητες;

Προτεραιότητα 1

Διασφάλιση ότι οι τράπεζες θα εξέλθουν από την πανδημία σε υγιή κατάσταση

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και η διασφάλιση ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει ανθεκτικός αποτελούν στόχους καίριας σημασίας για εμάς.

Επιπτώσεις της πανδημίας

Βασικές ευπάθειες

Ανεπάρκειες στα πλαίσια διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

Οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες στα πλαίσια διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου ώστε να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε πιθανή επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.

Διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
Ανοίγματα σε ευάλωτους τομείς

Ορισμένοι τομείς επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία σε σύγκριση με άλλους. Τα ανοίγματα των τραπεζών σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς και να υπόκεινται σε ανάλογη διαχείριση.

Ευάλωτοι τομείς
Ανοίγματα σε μοχλευμένη χρηματοδότηση

Η αναζήτηση αποδόσεων συνέβαλε στην περαιτέρω συσσώρευση κινδύνων στις αγορές μοχλευμένων δανείων. Οι εποπτικές αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται επαρκώς τους κινδύνους σε αυτούς τους τομείς.

Μοχλευμένη χρηματοδότηση
Ευαισθησίες σε διαταραχές όσον αφορά τα επιτόκια και τα πιστωτικά περιθώρια

Οι τράπεζες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν μια πιθανή ανατιμολόγηση του κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων τις διαταραχές των μεσοπρόθεσμων επιτοκίων και των πιστωτικών περιθωρίων.

Διαταραχές επιτοκίων και πιστωτικών περιθωρίων

Προτεραιότητα 2

Διασφάλιση ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες

Οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επίμονες ανεπάρκειες στις στρατηγικές τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη διακυβέρνησή τους. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων τους.

Διαρθρωτικές αδυναμίες

Βασικές ευπάθειες

Ανεπάρκειες όσον αφορά τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τραπεζικού τομέα επιταχύνθηκε. Ως εποπτικές αρχές, θα επικεντρωθούμε στη διασφάλιση ότι οι τράπεζες διαθέτουν άρτιες στρατηγικές και κατάλληλες ρυθμίσεις.

Στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού
Ανεπάρκειες όσον αφορά τις διευθυντικές ικανότητες των διοικητικών οργάνων

Οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των διοικητικών συμβουλίων τους και τις ικανότητες στρατηγικού συντονισμού τους για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των προκλήσεων που απορρέουν από το διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν.

Διευθυντικές ικανότητες των διοικητικών οργάνων

Προτεραιότητα 3

Διασφάλιση ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τους νεοεμφανιζόμενους κινδύνους

Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ορισμένες νεοεμφανιζόμενες προκλήσεις. Θα επικεντρωθούμε στις ευπάθειες που σχετίζονται με τρία θέματα: κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.

Νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι

Βασικές ευπάθειες

Έκθεση σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Η αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος θα αποτελέσει μία από τις κύριες προκλήσεις για τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές τα επόμενα έτη.

Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν άρτια πλαίσια διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την αύξηση των ανοιγμάτων έναντι αντισυμβαλλομένων υψηλότερου κινδύνου και μειωμένης διαφάνειας.

Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
Ανεπάρκειες όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση εργασιών πληροφορικής και την ανθεκτικότητα σε κυβερνοαπειλές

Ο ταχύς ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών έναντι κυβερνοαπειλών και τη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών πληροφορικής.

Εξωτερική ανάθεση εργασιών πληροφορικής και ανθεκτικότητα σε κυβερνοαπειλές

Πώς χρησιμοποιούμε τις εποπτικές προτεραιότητες και την αξιολόγηση κινδύνων;

Πέρα από τον καθορισμό των βασικών τομέων στους οποίους θα επικεντρωθούν οι εποπτικές αρχές τα επόμενα έτη, οι εποπτικές προτεραιότητες και η αξιολόγηση κινδύνων συνεισφέρουν σημαντικά στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης.


Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης
Πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Whistleblowing