Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικές προτεραιότητες και αξιολόγηση κινδύνων και ευπαθειών

Οι εποπτικές προτεραιότητές μας καθορίζουν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας για την επόμενη τριετία. Επανεξετάζονται ετησίως ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στο τοπίο των κινδύνων και την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις προτεραιότητες του προηγούμενου έτους, και μπορούν να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή εφόσον αυτό αιτιολογείται από τις εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους. Καθοδηγούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των εποπτικών δραστηριοτήτων μεσοπρόθεσμα και διασφαλίζουν την αποτελεσματική κατανομή των πόρων.

Οι προτεραιότητες στηρίζονται στους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα στο τρέχον μακροχρηματοπιστωτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για την περίοδο 2024-2026

Ποιες είναι οι εποπτικές προτεραιότητες;

Προτεραιότητα 1

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις άμεσες μακροχρηματοπιστωτικές και γεωπολιτικές διαταραχές

Το σημερινό περιβάλλον διαμορφώνεται από τις αβέβαιες μακροοικονομικές προοπτικές, τις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και τις επίμονες γεωπολιτικές εντάσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν ανθεκτικές και θα αντιμετωπίσουν τις άμεσες επιπτώσεις των εξωτερικών διαταραχών στις επιχειρήσεις τους.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών

Βασικές ευπάθειες

Ελλείψεις στα πλαίσια διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές ανεπάρκειες στα πλαίσια διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να μετριάζουν γρήγορα τυχόν συσσώρευση κινδύνων σε πιο ευαίσθητα χαρτοφυλάκια.

Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
Ελλείψεις στα πλαίσια διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειρίζονται το ενεργητικό και το παθητικό τους με σύνεση, αναπτύσσοντας αξιόπιστα σχέδια χρηματοδότησης και σχέδια έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν βραχυπρόθεσμες διαταραχές της ρευστότητας.

Διαχείριση ενεργητικού και παθητικού

Προτεραιότητα 2

Επιτάχυνση της αποτελεσματικής διόρθωσης των διαρθρωτικών ελλείψεων

Οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες των ρυθμίσεων εσωτερικής διακυβέρνησης που διαθέτουν. Πρέπει επίσης να συμμορφωθούν άμεσα με τις εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Οι εποπτικές αρχές θα χρησιμοποιούν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης, για να διασφαλίσουν επαρκή πρόοδο.

Διόρθωση των διαρθρωτικών ελλείψεων

Βασικές ευπάθειες

Ανεπάρκειες στη λειτουργία και στις ικανότητες καθοδήγησης των διοικητικών οργάνων

Οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις ουσιώδεις ελλείψεις στη λειτουργία, τη σύνθεση και τις ικανότητες επίβλεψης των διοικητικών συμβουλίων τους.

Λειτουργία των διοικητικών οργάνων
Ανεπάρκειες στη συγκεντρωτική καταγραφή δεδομένων κινδύνου και στην υποβολή σχετικών αναφορών

Η πρόοδος των τραπεζών στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων ελλείψεων στον τομέα αυτό είναι ανεπαρκής. Οι εποπτικές αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική διόρθωση.

Συγκεντρωτική καταγραφή δεδομένων κινδύνου και υποβολή σχετικών αναφορών
Ουσιώδη ανοίγματα σε παράγοντες που προκαλούν τους φυσικούς κινδύνους και τους κινδύνους μετάβασης

Οι τράπεζες πρέπει να ενσωματώσουν επαρκώς τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στα πλαίσια στρατηγικής, διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων τους, επιτυγχάνοντας σταδιακή συμμόρφωση με τις εποπτικές προσδοκίες έως το τέλος του 2024.

Ανοίγματα σε φυσικό κίνδυνο και κίνδυνο μετάβασης

Προτεραιότητα 3

Περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

Οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, ενισχύοντας παράλληλα τα επιχειρησιακά τους πλαίσια ώστε να παραμείνουν ανθεκτικές στις εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές και τις δυνητικές διαταράξεις της λειτουργίας τους.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

Βασικές ευπάθειες

Ανεπάρκειες στις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού

Οι τράπεζες χρειάζονται αξιόπιστα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού για να διατηρήσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα βιώσιμα και να μετριάσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού
Ανεπάρκειες στα πλαίσια επιχειρησιακής ανθεκτικότητας

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν στιβαρές ρυθμίσεις διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την εξωτερική ανάθεση εργασιών, καθώς και πλαίσια για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την ανθεκτικότητα σε κυβερνοαπειλές, προκειμένου να αντιμετωπίζουν προνοητικά τους κινδύνους και να καθιστούν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους πιο βιώσιμα.

Πλαίσια επιχειρησιακής ανθεκτικότητας

Πώς χρησιμοποιούμε τις εποπτικές προτεραιότητες και την αξιολόγηση κινδύνων;

Οι προτεραιότητες του ΕΕΜ λαμβάνονται υπόψη στον εποπτικό προγραμματισμό ανά ίδρυμα, καθώς οι μεικτές εποπτικές ομάδες εφαρμόζουν στοχευμένο πλαίσιο ανοχής κινδύνου που προωθεί την αποτελεσματική εποπτεία με βάση τον κίνδυνο. Με αυτόν τον τρόπο, οι προτεραιότητες είναι επίσης σημαντικές για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) του επόμενου έτους και επωφελούνται από τα αποτελέσματα της SREP του προηγούμενου έτους.

Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP)

Πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων