Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικές προτεραιότητες και αξιολόγηση κινδύνων και ευπαθειών

Ορίζουμε εποπτικές προτεραιότητες σε ετήσια βάση προκειμένου να καθορίσουμε σε ποιους τομείς θα επικεντρωθούμε τα επόμενα τρία χρόνια. Αν και επανεξετάζουμε πάντοτε τις προτεραιότητές μας μία φορά τον χρόνο, μπορούμε να τις αναθεωρήσουμε ανά πάσα στιγμή αν το αιτιολογούν οι εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους.

Θέτουμε προτεραιότητες με βάση τους βασικούς κινδύνους και ευπάθειες που θεωρούμε ότι αντιμετωπίζουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα στο σημερινό οικονομικό, κανονιστικό και εποπτικό περιβάλλον.

Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για την περίοδο 2023-2025

Ποιες είναι οι εποπτικές προτεραιότητες;

Προτεραιότητα 1

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών στις άμεσες μακροχρηματοπιστωτικές και γεωπολιτικές διαταραχές

Στο σημερινό αβέβαιο περιβάλλον, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει ανθεκτικός και ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των εξωτερικών διαταραχών στις επιχειρήσεις τους.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών

Βασικές ευπάθειες

Αδυναμίες στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου

Οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ανεπάρκειες στα οικεία πλαίσια διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου προκειμένου να ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους σε ενδεχόμενη επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και να εντοπίζουν και να περιορίζουν γρήγορα τυχόν συσσώρευση κινδύνων.

Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
Έλλειψη διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και ανεπάρκειες των σχεδίων χρηματοδότησης

Ο ορθός προγραμματισμός και οι διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες να διατηρήσουν αξιόπιστη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ακόμη και αν οι συνθήκες χρηματοδότησης γίνουν λιγότερο ευνοϊκές στο μέλλον.

Πηγές και σχέδια χρηματοδότησης

Προτεραιότητα 2

Διασφάλιση ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύουν τις ικανότητες καθοδήγησης των διοικητικών οργάνων τους

Οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις επίμονες ανεπάρκειες στις στρατηγικές τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις ρυθμίσεις διακυβέρνησής τους. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων τους.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ικανότητες καθοδήγησης

Βασικές ευπάθειες

Ανεπάρκειες στις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τραπεζικού τομέα συνεχίζεται με ρυθμό. Ως εποπτικές αρχές, το επίκεντρό μας θα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες διαθέτουν άρτιες στρατηγικές και κατάλληλες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν αυτές οι αλλαγές.

Στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού
Ανεπάρκειες στα πλαίσια επιχειρησιακής ανθεκτικότητας

Ορισμένες τραπεζικές δραστηριότητες και υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και, ως εκ τούτου, πρέπει να προστατεύονται από διαταραχές. Αυτό ισχύει και για τρίτα μέρη που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες για λογαριασμό τραπεζών.

Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα
Ανεπάρκειες στη λειτουργία και τις διευθυντικές ικανότητες των διοικητικών οργάνων

Οι τράπεζες πρέπει να ενισχύουν τη σύνθεση και τις ικανότητες επίβλεψης των διοικητικών τους συμβουλίων. Η βελτίωση των ικανοτήτων στρατηγικής καθοδήγησης θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από το διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι τράπεζες.

Λειτουργία και καθοδήγηση των διοικητικών οργάνων
Ανεπάρκειες στη συγκεντρωτική καταγραφή στοιχείων και στην υποβολή εκθέσεων για τους κινδύνους

Η ορθή οργάνωση της συγκεντρωτικής καταγραφής στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων σημαίνει ότι οι τραπεζίτες έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λαμβάνουν καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτό αποδίδει και σε περιόδους κρίσεων, όταν πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα κρίσιμες αποφάσεις.

Συγκεντρωτική καταγραφή στοιχείων και υποβολή εκθέσεων για τους κινδύνους

Προτεραιότητα 3

Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή εξελίσσονται ραγδαία, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες οικονομικές επιπτώσεις. Οι τράπεζες πρέπει να αναλαμβάνουν δράση και να αντιμετωπίζουν επαρκώς αυτούς τους κινδύνους. Μπορούν επίσης να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια πιο πράσινη οικονομία.

Κλιματική αλλαγή

Βασική ευπάθεια

Ουσιώδη ανοίγματα σε παράγοντες που προκαλούν τους φυσικούς κινδύνους και τους κινδύνους μετάβασης

Οι τράπεζες θα είναι σε θέση να περιορίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν μόνο αν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες στις στρατηγικές, στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που εφαρμόζουν.

Φυσικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι μετάβασης

Πώς χρησιμοποιούμε τις εποπτικές προτεραιότητες και την αξιολόγηση κινδύνων;

Πέρα από τον καθορισμό βασικών τομέων στους οποίους θα επικεντρωθούν οι εποπτικές αρχές τα επόμενα έτη, οι εποπτικές προτεραιότητες και οι αξιολογήσεις κινδύνων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την επόμενη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) και αξιοποιούν τα αποτελέσματα της προηγούμενης άσκησης SREP.


Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP)

Πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων