Εποπτικές προτεραιότητες

Οι εποπτικές προτεραιότητες καθορίζουν τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ το επόμενο έτος. Βασίζονται στην αξιολόγηση των κυριότερων προκλήσεων με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι εποπτευόμενες τράπεζες στο τρέχον οικονομικό, κανονιστικό και εποπτικό περιβάλλον και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους βασικούς κινδύνους.

Ως άμεση αντίδραση στις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού (COVID-19), η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έλαβε διάφορα έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της δυνατότητας των τραπεζών να λειτουργήσουν στο σημερινό περιβάλλον. Τα μέτρα παρέχουν προσωρινή ενίσχυση όσον αφορά το κεφάλαιο, τη λειτουργία και την ευελιξία των τραπεζών, οι οποίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας ασφαλείας τους. Ταυτόχρονα, καλούνται να παρακρατήσουν τα μερίσματα και να αναβάλουν τις επαναγορές μετοχών έως την 1η Ιανουαρίου 2021. Ο βασικός στόχος όλων των μέτρων μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι σε θέση να απορροφούν τις ζημίες και να συνεχίσουν την παροχή δανείων προς την οικονομία.

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ αναλύει την ευπάθεια των τραπεζών σε διαφορετικά υποθετικά σενάρια και διαταραχές. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω διαφορετικές επιλογές πολιτικής, εφόσον χρειαστεί. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το τρέχον έτος. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και εστιασμένη αξιολόγηση των σημαντικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, μειώνοντας παράλληλα το βάρος συγκριτικά με τους κανονικούς κύκλους της διαδικασίας SREP. Φέτος, στο πλαίσιο της διαδικασίας θα αξιολογηθεί η ικανότητα των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις και τους πιο ουσιώδεις κινδύνους και ευπάθειες που συνδέονται με την κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω του κορωνοϊού. Οι εποπτικές προτεραιότητες για το 2021 θα δημοσιευθούν σε επόμενο στάδιο όταν θα γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με την επίδραση της σημερινής κρίσης στις τράπεζες.

2020
Εποπτικές προτεραιότητες
2020
Εποπτικές προτεραιότητες
Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Όλες οι δημοσιεύσεις

7 Οκτωβρίου 2019
Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2020
30 Οκτωβρίου 2018
Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2019
18 Δεκεμβρίου 2017
Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2018
15 Δεκεμβρίου 2016
Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2017
6 Ιανουαρίου 2016
Προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2016