Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Priorytety nadzorcze oraz ocena ryzyka i podatności na zagrożenia

Priorytety nadzorcze to obszary, na których będziemy skupiać swoje działania w ciągu najbliższych trzech lat. Priorytety są co roku poddawane przeglądowi w celu uwzględnienia zmian w środowisku ryzyka i postępów w realizacji priorytetów z poprzedniego roku i mogą być w dowolnym czasie modyfikowane, jeśli uzasadnia to zmiana obrazu ryzyka. Wyznaczają kierunek operacyjnego planowania działań nadzorczych w średnim okresie i zapewniają efektywną alokację zasobów.

Priorytety opierają się na najważniejszych czynnikach ryzyka, na jakie narażone są nadzorowane instytucje w obecnej sytuacji makrofinansowej i geopolitycznej.

Priorytety nadzorcze SSM na lata 2024−2026

Priorytety nadzorcze

Priorytet 1

Wzmocnienie odporności na bezpośrednie szoki makrofinansowe i geopolityczne

Obecną sytuację kształtują niepewne perspektywy makroekonomiczne, zacieśnienie warunków finansowania i utrzymujące się napięcia geopolityczne. Musimy dopilnować, by banki były odporne i przeciwdziałały bezpośrednim skutkom szoków zewnętrznych dla swojej działalności.

Wzmocnienie odporności banków

Istotne źródła podatności na zagrożenia

Niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i ryzykiem kredytowym kontrahenta

Banki powinny usunąć niedociągnięcia strukturalne w swoich ramach zarządzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem kredytowym kontrahenta. Powinny być w stanie szybko wykrywać i ograniczać narastanie ryzyka w bardziej wrażliwych portfelach.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Niedociągnięcia w zarządzaniu aktywami i pasywami

Banki powinny ostrożnie zarządzać swoimi aktywami i pasywami. W tym celu powinny opracować wiarygodne plany finansowania i plany awaryjne, by być w stanie przetrwać wszelkie krótkookresowe szoki płynnościowe.

Zarządzanie aktywami i pasywami

Priorytet 2

Przyspieszenie skutecznej naprawy niedociągnięć strukturalnych

Banki muszą wyeliminować słabości w swoich zasadach zarządzania wewnętrznego. Muszą także szybko spełnić oczekiwania nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym. Aby zapewnić dostateczne postępy, nadzorcy będą korzystać z dostępnych narzędzi, w tym eskalacji.

Naprawa niedociągnięć strukturalnych

Istotne źródła podatności na zagrożenia

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu organów zarządzających i ich zdolności sterowania strategicznego

Banki powinny skutecznie zaradzić istotnym niedociągnięciom w funkcjonowaniu i składzie swoich organów zarządzających oraz ich zdolności sprawowania kontroli zwierzchniej.

Funkcjonowanie organów zarządzających
Niedociągnięcia w agregacji i przekazywaniu danych o ryzyku

Postępy banków w usuwaniu utrzymujących się od dawna niedociągnięć w tym obszarze są niewystarczające. Nadzorcy podejmą intensywniejsze działania, by zapewnić skuteczne rozwiązanie problemów.

Agregacja i przekazywanie danych o ryzyku
Istotne ekspozycje na czynniki ryzyka fizycznego i ryzyka transformacji

Banki muszą odpowiednio uwzględnić ryzyko klimatyczne i środowiskowe w swojej strategii, zarządzaniu wewnętrznym i zarządzaniu ryzykiem, a tym samym – stopniowo spełnić oczekiwania nadzorcze w tym zakresie do końca 2024.

Ekspozycje na ryzyko fizyczne i ryzyko transformacji

Priorytet 3

Dalsze postępy w transformacji cyfrowej i budowie odporności operacyjnej

Banki muszą podjąć intensywniejsze działania na rzecz cyfryzacji w celu poradzenia sobie z rosnącą konkurencją, a jednocześnie wzmocnić swoje ramy operacyjne, by zachować odporność na zmieniające się zagrożenia cybernetyczne i potencjalne zakłócenia działalności.

Transformacja cyfrowa i odporność operacyjna

Istotne źródła podatności na zagrożenia

Niedociągnięcia w strategiach transformacji cyfrowej

Banki potrzebują solidnych planów transformacji cyfrowej, by zapewnić utrzymywalność swoich modeli biznesowych i ograniczyć ryzyko związane ze stosowaniem innowacyjnych technologii.

Strategie transformacji cyfrowej
Niedociągnięcia w ramowych zasadach zapewniania odporności operacyjnej

Banki powinny dysponować solidnymi rozwiązaniami w zakresie ryzyka związanego z outsourcingiem oraz ramowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa informatycznego i odporności cybernetycznej, by aktywnie przeciwdziałać ryzyku i zwiększać utrzymywalność swoich modeli biznesowych.

Ramy odporności operacyjnej

Do czego służą priorytety nadzorcze i ocena ryzyka?

Priorytety SSM wykorzystuje się w planowaniu działań nadzorczych wobec poszczególnych instytucji, zważywszy że wspólne zespoły nadzorcze stosują ukierunkowane zasady dotyczące tolerancji na ryzyko, które wspierają skuteczny i oparty na ryzyku nadzór. Tym samym priorytety są ważne dla procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) w następnym roku, a na ich kształt wpływają z kolei wyniki procesu SREP z poprzedniego roku.

Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)

Najnowsze publikacje

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości