Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Priorytety nadzorcze oraz ocena ryzyk i podatności na zagrożenia

Priorytety nadzorcze to obszary, na których będziemy skupiać nasze działania w nadchodzących trzech latach. Są wyznaczane raz w roku, ale zawsze mogą zostać zrewidowane, jeśli będzie to uzasadniać zmiana obrazu ryzyka.

Nasze priorytety określamy na podstawie oceny głównych ryzyk i podatności na zagrożenia, na które są wystawione nadzorowane instytucje w obecnym otoczeniu gospodarczym, regulacyjnym i nadzorczym.

Priorytety nadzorcze SSM na lata 2023−2025

Priorytety nadzorcze

Priorytet 1

Wzmocnienie odporności banków na bezpośrednie szoki makrofinansowe i geopolityczne

W warunkach obecnej niepewności bardzo ważnym celem jest dla nas utrzymanie odporności sektora bankowego i łagodzenie wpływu szoków zewnętrznych na działalność banków.

Wzmocnienie odporności banków

Istotne źródła podatności na zagrożenia

Niedociągnięcia w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

Banki powinny usunąć niedociągnięcia w swoich zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym, żeby zwiększyć odporność na potencjalne pogorszenie się jakości aktywów oraz szybko rozpoznawać i łagodzić narastające ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Brak dywersyfikacji źródeł finansowania i niedociągnięcia w planach finansowania

Solidne plany i dywersyfikacja źródeł finansowania pozwolą bankom utrzymać niezawodny dostęp do kapitału, nawet gdyby warunki finansowania w przyszłości stały się mniej korzystne.

Źródła i plany finansowania

Priorytet 2

Sprawić, żeby banki sprostały wyzwaniom cyfryzacji i zwiększyły zdolności organów zarządzających do sterowania strategicznego

Banki powinny usunąć istniejące niedociągnięcia w strategiach transformacji cyfrowej i zasadach zarządzania wewnętrznego. Dzięki temu mogą zwiększyć odporność i utrzymywalność swoich modeli biznesowych.

Cyfryzacja i sterowanie strategiczne

Istotne źródła podatności na zagrożenia

Niedociągnięcia w bankowych strategiach transformacji cyfrowej

Cyfryzacja sektora bankowego nie zwalnia tempa. Nasze działania nadzorcze skupimy na dopilnowaniu, żeby banki dysponowały skutecznymi strategiami i odpowiednimi rozwiązaniami, a dzięki nim mogły sprostać zachodzącym zmianom.

Strategie transformacji cyfrowej
Niedociągnięcia w zasadach zapewniania odporności operacyjnej

Działania i usługi bankowe o krytycznym znaczeniu dla gospodarki muszą być chronione przed zakłóceniami. Dotyczy to także zewnętrznych dostawców, którzy świadczą kluczowe usługi na rzecz banków.

Odporność operacyjna
Niedociągnięcia w funkcjonowaniu organów zarządzających i ich zdolnościach do sterowania strategicznego

Banki muszą zwiększyć zdolności do kontrolowania składu i funkcjonowania swoich organów zarządzających. Skuteczniejsze sterowanie strategiczne pomoże stawić czoła wyzwaniom stale zmieniającego się otoczenia.

Funkcjonowanie i strategiczne sterowanie organów zarządzających
Niedociągnięcia w agregacji i przekazywaniu danych o ryzyku

Dzięki odpowiednim regułom agregacji i przekazywania danych bankowcy uzyskują informacje niezbędne do podejmowania uzasadnionych działań. Jest to ważne również w warunkach kryzysu, kiedy trzeba szybko podejmować kluczowe decyzje.

Agregacja i przekazywanie danych o ryzyku

Priorytet 3

Intensyfikacja przeciwdziałania zmianie klimatu

Ryzyka klimatyczne szybko się nasilają, co m.in. ma dalekosiężne skutki gospodarcze. Banki muszą aktywnie i skutecznie przeciwdziałać tym ryzykom. Mają także do odegrania istotną rolę w finansowaniu transformacji ekologicznej.

Zmiana klimatu

Istotne źródło podatności na zagrożenia

Istotne ekspozycje na czynniki ryzyka fizycznego i ryzyka przejścia

Żeby łagodzić istniejące zagrożenia, banki muszą należycie uwzględniać ryzyka klimatyczne i środowiskowe w swoich strategiach, praktykach zarządzania ryzykiem i procesach decyzyjnych.

Ryzyko fizyczne i ryzyko przejścia

Do czego służą priorytety nadzorcze i ocena ryzyka?

Priorytety nadzorcze i ocena ryzyka nie tylko pozwalają wyznaczyć główne obszary zainteresowania nadzorców na nadchodzące lata, lecz także dostarczają ważnych danych do kolejnego procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP), uwzględniając jednocześnie wyniki poprzedniego procesu SREP.


Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)

Najnowsze publikacje

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości