Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontaprioriteetit sekä arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä

Pankkivalvonnalle asetetaan vuosittain valvontaprioriteetit eli valvontatoimien tärkeimmät tavoitteet. Ne tarkistetaan vuosittain riskitilanteen muutosten ja edellisen vuoden tavoitteissa edistymisen perusteella, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa, jos riskien kehitys sitä edellyttää. Valvontaprioriteetit ohjaavat valvontatoimien operatiivista suunnittelua keskipitkällä aikavälillä ja varmistavat, että resurssit kohdennetaan tehokkaasti.

Valvontaprioriteetit perustuvat tärkeimpiin riskeihin, joita valvottaviin laitoksiin kohdistuu nykyisessä taloudellisessa, rahoituksellisessa ja geopoliittisessa toimintaympäristössä.

Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit 2024–2026

Mitä ovat valvontaprioriteetit?

Prioriteetti 1

Vahvistetaan kykyä selviytyä makrotaloudellisista, rahoituksellisista ja geopoliittisista sokeista

Nykyistä toimintaympäristöä leimaavat epävarmat makrotalouden näkymät, rahoitusolojen kiristyminen ja jatkuvat geopoliittiset jännitteet. On varmistettava, että pankit pystyvät edelleen selviytymään häiriöistä ja torjumaan ulkoisten sokkien välittömän vaikutuksen liiketoimintaansa.

Pankkien häiriönsietokyvyn vahvistaminen

Huomattavat haavoittuvuustekijät

Puutteet luottoriskin ja vastapuoliluottoriskin hallinnassa

Pankkien tulisi korjata luottoriskin ja vastapuoliluottoriskin hallintajärjestelmiensä rakenteelliset puutteet. Niiden tulisi pystyä havaitsemaan nopeasti riskiherkkiin lainasalkkuihinsa kohdistuvien riskien kasvu ja kyetä vähentämään riskejä.

Luottoriskin hallinta
Puutteet tasehallinnassa

Pankkien tulisi harjoittaa huolellista tasehallintaa ja laatia luotettavia varainhankinta- ja varautumissuunnitelmia, jotta ne pystyvät kestämään mahdolliset lyhyen aikavälin likviditeettihäiriöt.

Tasehallinta

Prioriteetti 2

Nopeutetaan rakenteellisten puutteiden korjaamista

Pankkien on korjattava sisäisten hallinto- ja ohjausjärjestelyjensä heikkoudet ja täytettävä ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaa koskevat valvontaodotukset viipymättä. Valvojat varmistavat valvontaodotuksissa edistymisen käytettävissään olevin välinein ja myös eskaloinnin avulla.

Rakenteellisten puutteiden korjaaminen

Huomattavat haavoittuvuustekijät

Puutteet ylimpien hallintoelinten toiminnassa ja valmiuksissa ohjata laitoksen toimintaa

Pankkien tulisi korjata tehokkaasti hallintoelintensä toimintaa, kokoonpanoa ja valvontavalmiuksia koskevat huomattavat puutteet.

Ylimpien hallintoelinten toiminta
Puutteet riskitietojen yhdistelyssä ja raportoinnissa

Pankit eivät ole edistyneet riittävästi riskitietoja koskevien pitkäaikaisten puutteidensa korjaamisessa. Valvojat tulevat tehostamaan toimiaan, jotta puutteet korjataan tehokkaasti.

Riskitietojen koonti ja riskien raportointi
Huomattava alttius ilmastonmuutosta vauhdittaville fyysisille riskeille ja siirtymäriskeille

Pankkien on otettava ilmasto- ja ympäristöriskit riittävästi huomioon strategioissaan sekä hallinto-, ohjaus- ja riskienhallintajärjestelmissään. Niiden on täytettävä valvontaodotukset vuoden 2024 loppuun mennessä.

Fyysiset riskit ja siirtymäriskit

Prioriteetti 3

Edetään digitalisaatiossa ja vahvistetaan operatiivista häiriönsietokykyä

Pankkien on nopeutettava digitalisaatiota selviytyäkseen lisääntyvästä kilpailusta. Niiden on myös suojattava toimintansa paremmin, jotta ne pystyvät kestämään uusia kyberuhkia ja mahdollisia toimintahäiriöitä.

Digitalisaatio ja operatiivinen häiriönsietokyky

Huomattavat haavoittuvuustekijät

Puutteet digitalisaatiostrategioissa

Pankeilla on oltava luotettavat digitalisaatiosuunnitelmat, jotta niiden liiketoimintamallit pystyvät kestämään häiriöitä ja jotta uusien tekniikoiden käyttöön liittyviä riskejä voidaan pienentää.

Digitalisaatiostrategiat
Puutteet operatiivisessa häiriönsietokyvyssä

Pankeilla tulisi olla toimintojen ulkoistamisriskejä varten luotettavat järjestelyt, ja niiden tulisi vahvistaa tietoturvaa ja kyberhäiriöiden sietokykyä liiketoimintamalliensa turvaamiseksi.

Operatiivinen häiriönsietokyky

Miten valvontaprioriteetit ja riskiarvio vaikuttavat valvontaan?

Valvontaprioriteetit otetaan huomioon pankkikohtaisen valvonnan suunnittelussa, sillä yhteiset valvontaryhmät seuraavat yksittäisten pankkien riskitoleransseja, joilla edistetään riskiperusteista ja tehokasta pankkivalvontaa. Valvontaprioriteetit ovat siis tärkeitä myös vakavaraisuuden seuraavan kokonaisarvioinnin kannalta, ja edellisen vuoden kokonaisarvioinnin tulokset otetaan niissä huomioon.

Vakavaraisuuden kokonaisarviointi

Tuoreimmat julkaisut

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä