Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvonta­prioriteetit ja arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä

Pankkivalvonnalla on selkeät painopiste­alueet eli valvonta­prioriteetit, joiden pohjalta seuraavien kolmen vuoden valvontatoimia suunnitellaan. Prioriteetit päivitetään periaatteessa vuosittain pankkialan riskien perusteella, mutta niihin voidaan tehdä muutoksia milloin vain riskitilanteen niin vaatiessa.

Painopistealueet valitaan sen mukaan, mitä valvojat pitävät pankkien tärkeimpinä haavoittuvuus­tekijöinä, ja valinnassa otetaan huomioon taloustilanne, sääntely ja valvontaodotukset.

Valvontaprioriteetit vuosille 2023–2025

Miten valvonta­prioriteetit valitaan?

Painopiste­alue 1

Talous- ja rahoitus­­­tilanteen muuttuminen ja maantieteellis-poliittinen kehitys

Pankkien on tärkeää olla tietoisia siitä, miten maailman­tilanteen muuttuminen voi hankaloittaa niiden toimintaa. Pankkivalvonnan tehtävänä on auttaa niitä varautumaan kehitykseen niin, että ne pysyvät toiminta­kykyisinä vaikeissakin oloissa.

Varautuminen riskeihin

Haavoittuvuus­­tekijät

Puutteellinen luotto­­riskin hallinta

Pankkien tulisi parantaa luottoriskin hallintaa, jotta lainanottajien mahdolliset maksuhäiriöt eivät tule yllätyksenä vaan tilannetta voidaan ryhtyä korjaamaan hyvissä ajoin.

Luottoriskin hallinta
Yksipuoliset rahoitus­­lähteet ja puutteelliset varainhankinta­­suunnitelmat

Varainhankinta on syytä suunnitella huolella, eli pankeilla pitäisi olla käyttävissään useita eri rahoituslähteitä ja niiden tulisi osata varautua myös rahoitusehtojen mahdolliseen huononemiseen.

Varainhankinta

Painopistealue 2

Digitalisaatioon liittyvät haasteet ja johdon mahdollisuudet ohjata toimintaa

Monet pankit eivät vieläkään ole saaneet digitalisaatio­strategioitaan ja hallinto­järjestelyjään toimiviksi. Parannusten avulla pankit voisivat vahvistaa liiketoiminta­­malliaan nyt ja tulevaisuudessa.

Digitalisaatio ja johdon kyky ohjata toimintaa

Haavoittuvuus­­tekijät

Pankkien digitalisaatio­­­strategioiden heikkoudet

Digitalisaatio muuttaa pankkialaa. Valvojien tehtävänä on varmistaa, että pankeilla on selkeät strategiat ja että ne osaavat valmistautua muutoksen mukanaan tuomiin riskeihin.

Digitalisaatiostrategiat
Tietotekniikan ulkoistamiseen ja tietoturvaan/kyberriskeihin liittyvät heikkoudet

Pankkitoiminta ja ‑palvelut ovat tärkeitä koko talouden kannalta. Palvelujen ulkoistaminen ei saa vaarantaa niiden saatavuutta.

Toimintakatkosten välttäminen
Puutteet hallinto­­elinten mahdollisuuksissa ohjata toimintaa

Pankkien johdolla tulisi olla riittävästi tietoa alasta ja hyvä yleiskuva toiminnasta, jotta se voi tehdä perusteltuja päätöksiä. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja johtajat on valittava niin, että he pystyvät ohjaamaan pankin toimintaa strategisesti.

Hallintoelinten toiminta
Puutteet riskitietojen yhdistelyssä ja raportoinnissa

Jotta päätöksenteon pohjaksi saadaan selkeä kokonaiskuva, pankeissa on pystyttävä yhdistelemään monin eri tavoin koottuja tietoja mielekkäästi. Kriisitilanteissa päätöksiä on tehtävä nopeasti, ja tietojen on oltava ajan tasalla.

Riskitietojen yhdistely ja raportointi

Painopistealue 3

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ottaminen huomioon toiminnassa

Ilmaston­muutoksen eteneminen aiheuttaa taloudessakin yhä suurempia riskejä. Pankeilla alkaa olla kiire varautua muutoksiin. Rahoitusalan toimijoina ne pystyvät myös edistämään talouden muuttumista ympäristö­ystävällisemmäksi.

Ilmastonmuutos

Haavoittuvuus­­tekijät

Kasvavat fyysiset ja siirtymäriskit

Pankkien on osattava ottaa ilmasto- ja ympäristöriskit huomioon strategioissaan, riskienh­allinnassaan ja päätöksen­teossaan, jos riskeihin halutaan pystyä varautumaan ajoissa.

Fyysiset ja siirtymäriskit

Miten valvonta­­prioriteetit ja riskiarvio vaikuttavat valvontaan?

Pankkien tilannetta pyritään parantamaan etenkin valituilla painopistealueilla. Valvontaprioriteetit ja riskit otetaan huomioon valvojan arviointiprosessissa, jossa kerätään tietoa myös myöhempien vuosien painopistealueiden valintaa varten.


Valvojan arviointiprosessi (SREP)

Tuoreimmat julkaisut

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä