Menu

Tillsynsprioriteringar och bedömning av risker och sårbarheter

I tillsynsprioriteringarna fastslås fokusområden för ECB:s banktillsyn det närmaste året. De fastställs varje år, men kan ses över när som helst om det skulle behövas med tanke på riskutvecklingen.

Tillsynsprioriteringar under 2021

Vad grundas tillsynsprioriteringarna på?

Tillsynsprioriteringarna bygger på den bedömning som har gjorts av huvudsakliga risker och sårbarheter som institut under tillsyn i nuläget ställs inför inom ekonomi, lagstiftning och tillsyn.

Bedömning av risker och sårbarheter

I den årliga riskbedömningen identifieras och bedöms de huvudsakliga risker och sårbarheter som väntas påverka instituten under tillsyn. ECB:s banktillsyn genomför bedömningen i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheterna följer fortlöpande utvecklingen av identifierade risker och sårbarheter för att kunna anpassa och prioritera sina åtgärder utifrån det som händer. Detta är en del av vår dynamiska, riskbaserade tillsynsstrategi.

Bedömning av risker och sårbarheter för 2021

Hur använder vi tillsynsprioriteringarna och riskbedömningen?

Tillsynsprioriteringarna och riskbedömningen anger inte bara viktiga fokusområden för tillsynsmyndigheterna under det kommande året, utan utgör också ett viktigt underlag för översyns- och utvärderingsprocessen.

Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)