Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsprioriteringar och bedömning av risker och sårbarheter

Varje år fastställer vi tillsynsprioriteringar för att bestämma vad vi kommer att fokusera på de kommande tre åren. Våra prioriteringar ses alltid över en gång per år, men en översyn kan också göras när helst det är motiverat med tanke på riskutvecklingen.

Vi prioriterar utifrån vad vi i nuläget ser som de huvudsakliga riskerna och sårbarheterna för institut under tillsyn vad gäller ekonomi, lagstiftning och tillsyn.

SSM:s tillsynsprioriteringar 2023–2025

Vilka är tillsynsprioriteringarna?

Prioritering 1

Stärka bankernas motståndskraft mot omedelbara makrofinansiella och geopolitiska chocker

I det nuvarande osäkra läget är det viktigt att vi ser till att banksektorn förblir motståndskraftig och att bankerna hanterar externa chockers påverkan på deras verksamhet.

Stärka bankernas motståndskraft

Viktiga sårbarheter

Brister i kreditriskhanteringen

Bankerna bör ta itu med brister i sina ramverk för hantering av kreditrisker för att öka motståndskraften mot en potentiell försämring av tillgångarnas kvalitet och för att snabbt identifiera och reducera en eventuell uppbyggnad av risker.

Kreditriskhantering
Bristande diversifiering av finansieringskällor och brister i finansieringsplanerna

En sund planering och diversifierade finansierings­källor kan hjälpa bankerna att ha fortsatt tillförlitlig tillgång till finansiering, även om finansierings­förhållandena framöver skulle bli mindre gynnsamma.

Finansieringskällor och finansieringsplaner

Prioritering 2

Säkerställa att banker hanterar digitalisering på ett effektivt sätt och stärker sina ledningsorgans styrningskapacitet

Bankerna bör ta itu med de kvarvarande bristerna i sina strategier för digital omvandling och styrnings­arrangemang. Detta kan bidra till att göra deras affärsmodeller mer motståndskraftiga och hållbara.

Digitaliserings- och styrningskapacitet

Viktiga sårbarheter

Brister i bankernas strategier för digital omställning

Banksektorn fortsätter att snabbt digitaliseras. Som tillsynsmyndighet kommer vi att fokusera på att säkerställa att bankerna har sunda strategier och lämpliga arrangemang för att hantera de utmaningar som dessa förändringar medför.

Strategier för digital omställning
Brister i ramverken för operativ motståndskraft

En del bankverksamhet och banktjänster är avgörande för ekonomin och måste därför skyddas mot störningar. Detta gäller även för tredje parter som tillhandahåller kritiska tjänster för bankers räkning.

Operativ motståndskraft
Brister i ledningsorganens funktion och styrning

Bankerna behöver stärka styrelsernas samman­sättning och övervakande förmåga. Bättre strategisk styrningskapacitet gör det lättare att hantera utmaningarna med en verksamhetsmiljö som är i ständig förändring.

Ledningsorganens funktion och styrningsförmåga
Brister i aggregering och rapportering av riskdata

Om data sammanställs och rapporteras på rätt sätt får bankerna den information de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. Detta är också värdefullt i kristider när kritiska beslut måste fattas snabbt.

Aggregering och rapportering av riskdata

Prioritering 3

Intensifiera insatserna för att hantera klimatförändringarna

Riskerna med klimatförändringar utvecklas snabbt och detta har bland annat långtgående ekonomiska konsekvenser. Bankerna måste agera och ta itu med dessa risker på lämpligt sätt. De kan också spela en viktig roll när det gäller att finansiera övergången till en grönare ekonomi.

Klimatförändringar

Viktig sårbarhet

Väsentliga exponeringar mot drivande faktorer för fysisk risk och omställningsrisk

Banker kommer endast att kunna reducera de risker de ställs inför om de på lämpligt sätt beaktar klimat- och miljörelaterade faktorer i sina strategier, riskhanterings­metoder och besluts­processer.

Fysiska risker och omställningsrisker

Hur använder vi tillsynsprioriteringarna och riskbedömningen?

Förutom att definiera de viktigaste fokusområdena för tillsynsmyndigheterna under kommande år utgör tillsynsprioriteringar och riskbedömningar ett viktigt underlag för nästa översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) och bygger vidare på resultaten från den tidigare ÖUP-processen.


Översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP)

Senaste publikationer

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning