Tillsynsprioriteringar

I tillsynsprioriteringarna fastslås fokusområden för ECB:s banktillsyn det närmaste året. De bygger på en bedömning av de viktigaste utmaningarna som banker under tillsyn i nuläget ställs inför inom ekonomi, lagstiftning och tillsyn och syftet är att se till att bankerna hanterar viktiga risker på ett effektivt sätt.

ECB:s banktillsyn har, som en omedelbar respons på de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-utbrottet, vidtagit en rad särskilda åtgärder inriktade på att stärka bankernas förmåga att bedriva verksamheten i det aktuella läget. Åtgärderna ger temporära kapital- och driftslättnader och även flexibilitet till banker, vilka uppmanas att utnyttja sitt kapital och sina likviditetsbuffertar. Samtidigt ombes de att hålla inne utdelningar och senarelägga återköp av aktier fram till den 1 januari 2021. Alla våra åtgärder har som främsta mål att säkerställa att bankerna förblir i en sådan position att de kan absorbera förluster och fortsätta att låna ut till ekonomin.

ECB:s banktillsyn analyserar bankernas sårbarhet mot olika hypotetiska scenarier och störningar. Baserat på resultaten av denna sårbarhetsanalys kan vid behov olika policyoptioner undersökas. ECB:s banktillsyn kommer också att anta ett pragmatiskt tillvägagångssätt i översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) i år. Avsikten är att säkerställa en effektiv och fokuserad bedömning av de betydande institut som står under ECB s direkta tillsyn men samtidigt minska bördan jämfört med normala ÖUP-cykler. I år kommer förfarandet att utvärdera bankers möjligheter att reagera på de aktuella utmaningarna och de mest väsentliga riskerna och sårbarheterna i den situation som uppstår i samband med coronaviruset. Tilllsynsprioriteringar för 2021 kommer att publiceras i ett senare läge när vi vet mer om hur effekterna av den aktuella krisen påverkar bankerna.

2020
Tillsynsprioriteringar
2020
Tilllsynsprioriteringar
Vår respons på coronapandemin

Alla offentliggöranden

7 oktober 2019
Tillsynsprioriteringar för SSM 2020
30 oktober 2018
Tillsynsprioriteringar för SSM 2019
18 december 2017
Tillsynsprioriteringar för SSM 2018
15 december 2016
Tillsynsprioriteringar för SSM 2017
6 januari 2016
prioriteringar för SSM 2016