Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsprioriteringar och bedömning av risker och sårbarheter

I tillsynsprioriteringarna lägger vi fast fokusområdena för vår verksamhet för de närmaste tre åren. De revideras årligen för att återspegla förändringar i risklandskapet och de framsteg som gjorts i fråga om föregående års prioriteringar, och kan när som helst justeras om det är motiverat på grund av riskutvecklingen. De vägleder den operativa planeringen av tillsynsverksamheten på medellång sikt och säkerställer att resurserna fördelas effektivt.

Prioriteringarna baseras på de viktigaste risker som institut under tillsyn står inför i den rådande makrofinansiella och geopolitiska miljön.

SSM:s tillsynsprioriteringar 2024–2026

Vilka är tillsynsprioriteringarna?

Prioritering 1

Stärka motståndskraften mot omedelbara makrofinansiella och geopolitiska chocker

Det nuvarande klimatet präglas av osäkra makroekonomiska utsikter, stramare finansieringsvillkor och ihållande geopolitiska spänningar. Vi måste se till att bankerna förblir motståndskraftiga och hanterar de omedelbara effekterna av externa chocker på deras verksamhet.


Stärka bankernas motståndskraft

Viktiga sårbarheter

Brister i hantering av kredit- och motpartskreditrisker

Banker bör åtgärda strukturella brister i sina ramverk för hantering av kreditrisker och motpartskreditrisker. De bör snabbt kunna identifiera och minska riskuppbyggnad i mer känsliga portföljer.


Kreditriskhantering
Brister i tillgångs- och skuldförvaltning

Banker bör förvalta sina tillgångar och skulder försiktigt och utveckla tillförlitliga finansieringsplaner och beredskapsplaner så att de kan stå emot kortsiktiga likviditetschocker.


Tillgångs- och skuldförvaltning

Prioritering 2

Påskynda en effektiv korrigering av strukturella brister

Banker måste åtgärda brister i sin interna styrning. De måste också skyndsamt uppfylla tillsynsförväntningarna på klimat- och miljöriskhantering. Tillsynsmyndigheterna kommer att använda de verktyg som står till deras förfogande, inbegripet eskalering, för att säkerställa tillräckliga framsteg.


Åtgärder för att avhjälpa strukturella brister

Viktiga sårbarheter

Brister i ledningsorganens funktion och styrningsförmåga

Banker bör på ett effektivt sätt ta itu med väsentliga brister i ledningsorganets funktion, sammansättning och tillsyn.


Ledningsorgansfunktioner
Brister i aggregering och rapportering av riskdata

Bankers framsteg med att åtgärda långvariga brister på detta område är otillräckliga. Tillsynsmyndigheterna kommer att öka sina ansträngningar för att säkerställa en effektiv korrigering.


Aggregering och rapportering av riskdata
Väsentliga exponeringar mot drivande faktorer för fysisk risk och omställningsrisk

Banker behöver på lämpligt sätt införliva klimat- och miljörelaterade risker i sina ramverk för strategi, styrning och riskhantering för att gradvis uppfylla tillsynsförväntningarna fram till slutet av 2024.


Exponeringar mot fysisk risk och omställningsrisk

Prioritering 3

Ytterligare framsteg i digital omvandling och operativ resiliens

Banker behöver öka sitt digitaliseringsarbete för att klara av ökande konkurrens och samtidigt stärka sina operativa ramverk så att de förblir motståndskraftiga mot framväxande cyberhot och potentiella störningar i verksamheten.


Digital omställning och operativ resiliens

Viktig sårbarhet

Brister i strategierna för digital omställning

Banker behöver sunda planer för digital omställning så att affärsmodeller förblir hållbara och minska risker i samband med användning av innovativ teknik.


Strategier för digital omställning
Brister i ramverken för operativ motståndskraft

Banker bör ha robusta riskarrangemang för utkontraktering samt ramverk för IT-säkerhet och cyberresiliens för att proaktivt hantera alla risker och göra sina affärsmodeller mer hållbara.


Ramverk för operativ motståndskraft

Hur använder vi tillsynsprioriteringarna och riskbedömningen?

SSM:s prioriteringar ingår i den institutspecifika tillsynsplaneringen, eftersom gemensamma tillsynsgrupper tillämpar ett riktat ramverk för risktolerans som främjar en effektiv och riskbaserad tillsyn. På så sätt är prioriteringarna viktiga även för nästa års översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP), och de drar nytta av förra årets ÖUP-process.

Översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP)

Senaste publikationer

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning