Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsprioriteringar och bedömning av risker och sårbarheter

I våra tillsynsprioriteringar lägger vi fast fokusområdena för vår verksamhet för de närmaste åren. Detta görs varje år, men tillsynsprioriteringar kan ses över när som helst om det skulle behövas med tanke på riskutvecklingen.

Vi upprättar våra tillsynsprioriteringar utifrån vad vi ser som de huvudsakliga risker och sårbarheter som institut under tillsyn i nuläget ställs inför inom områdena ekonomi, lagstiftning och tillsyn.

Tillsynsprioriteringar under 2022-2024

Vilka är tillsynsprioriteringarna?

Prioritering 1

Säkerställa att bankerna är fortsatt sunda efter pandemin

Ett viktigt mål för oss är att hantera pandemins effekter och se till att banksektorn behåller sin motståndskraft.

Effekter från pandemin

Viktiga sårbarheter:

Brister i ramverken för kreditriskhantering

Bankerna bör åtgärda brister i sina ramverk för kreditriskhantering för att öka sin motståndskraft mot en potentiell försämring i tillgångskvalitet.

Kreditriskhantering
Exponeringar mot sårbara sektorer

Vissa sektorer drabbades hårdare av pandemin än andra. Bankernas exponeringar mot dessa sektorer måste övervakas och hanteras på lämpligt sätt.

Sårbara sektorer
Exponering mot finansiering med hög andel främmande kapital

Jakten på avkastning bidrog till att riskerna på marknaden för högrisklån drevs upp ytterligare. Tillsynsmyndigheterna kommer att intensifiera sina ansträngningar för att se till att bankerna inom dessa segment hanterar riskerna på ett tillfredsställande sätt.

Finansiering med hög andel främmande kapital
Känslighet för ränte- och kreditspreadschocker

Bankerna måste vara beredda att hantera en eventuell priskorrigering på finansmarknaderna. Detta inbegriper ränte- och kreditspreadschocker på medellång sikt.

Ränte- och kreditspreadschocker

Prioritering 2

Se till att bankerna tar itu med strukturella svagheter

Bankerna bör ta itu med de kvarvarande bristerna i sina strategier för digital omvandling och i sin styrning. Detta skulle bidra till att göra deras affärsmodeller mer motståndskraftiga och hållbara.

Strukturella svagheter

Viktiga sårbarheter:

Brister i bankernas strategier för digital omställning

Digitaliseringen av banksektorn har tagit fart. Som tillsynsmyndighet kommer vi att fokusera på att bankerna ska ha sunda strategier och lämpliga arrangemang.

Strategier för digital omvandling
Brister i ledningsorganens styrningskapacitet

Bankerna behöver stärka styrelsernas effektivitet och sin strategiska styrningsförmåga för att hantera riskerna och utmaningarna med en verksamhetsmiljö som är i ständig förändring.

Ledningsorganens styrningskapacitet

Prioritering 3

Se till att bankerna hanterar framväxande risker

Bankerna står inför ett antal nya utmaningar. Vi kommer att fokusera på sårbarheter relaterade till tre olika teman: klimat- och miljörelaterade risker, motpartskreditrisk och IT-motståndskraft.

Framväxande risker

Viktiga sårbarheter:

Exponering mot klimat- och miljörelaterade risker

Att hantera risker relaterade till klimatförändring och miljöförstöring kommer att vara en av de största utmaningarna för banker och tillsynsmyndigheter under de kommande åren.

Klimat- och miljörelaterade risker
Exponering för motpartskreditrisk

Bankerna bör ha sunda ramverk för styrning och riskhantering i syfte att på lämpligt sätt hantera risker som härrör från ökade exponeringar mot mer riskabla och mindre transparenta motparter.

Motpartskreditrisk
Brister i utkontraktering av IT-tjänster samt cyberresiliens

Den snabba digitaliseringstakten gör det nödvändigt att stärka bankernas motståndskraft mot cyberhot och se till att utkontraktering av IT-tjänster hanteras på lämpligt sätt.

Utkontraktering av IT-tjänster samt cyberresiliens

Hur använder vi tillsynsprioriteringarna och riskbedömningen?

Tillsynsprioriteringarna och riskbedömningen anger inte bara viktiga fokusområden för tillsynsmyndigheterna under de kommande åren, utan utgör också ett viktigt underlag för översyns- och utvärderingsprocessen.


Översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP)
Senaste publikationer
7 December 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
SUPERVISORY PRIORITIES
28 January 2021
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
RISK ASSESSMENT
7 October 2019
SUPERVISORY PRIORITIES
30 October 2018
RISK ASSESSMENT
30 October 2018
SUPERVISORY PRIORITIES
18 December 2017
SUPERVISORY PRIORITIES
15 December 2016
SUPERVISORY PRIORITIES
6 January 2016
SUPERVISORY PRIORITIES

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing