Menu

Административен съвет за преглед

Административният съвет за преглед извършва вътрешен административен преглед на надзорните решения на ЕЦБ, като гарантира, че тези решения са в съответствие с правилата и процедурите.

Административен преглед може да бъде поискан от всяко физическо или юридическо лице, което е пряко засегнато от надзорно решение на ЕЦБ.

В прегледите на Административния съвет за преглед се поставя акцент върху „процесуалното и материалното съответствие“ на оспорваното решение с Регламента за ЕНМ, като същевременно се зачита свободата на преценка на ЕЦБ.

На практика Административният съвет за преглед проверява дали е спазена законосъобразността на процедурата, дали решението е добре обосновано и е в съответствие с приложимото право, дали оценката е накърнена от явни грешки, дали решението е явно непропорционално и дали ЕЦБ е злоупотребила с правомощията си.

Резултатът от прегледа е необвързващо становище, адресирано до Надзорния съвет с предложение или да отмени първоначалното решение, или да го замени с идентично или изменено решение, което да бъде представено на Управителния съвет за окончателно одобрение по процедурата при липса на възражения.

Ръководство относно разноските по прегледа

Изменения на правилата за работа на Административния съвет за преглед поради коронавирус (COVID-19)

Поради избухването и бързото разпространение на коронавирус (COVID-19) Административният съвет за преглед трябва временно да измени правилата си за работа. По-специално, ако ЕЦБ е решила да спре изпълнението на надзорно решение, Административният съвет за преглед по принцип също ще спре и съответното висящо производство, ако има такова, за срока на спирането. Освен това в интерес на справедливия процес Административният съвет за преглед може да адаптира производствата си, което може да включва удължаване на срока за преглед в случаите, в които се счита за необходимо провеждането на заседание с изслушване на страните.

Състав

Петимата членове и двамата заместници са назначени с мандат от пет години, който подлежи на подновяване. Те имат професионален опит в надзора и познания в областта на банковата дейност, но не могат да бъдат служители на ЕЦБ, национални надзорни органи или друга институция или орган на ЕС или държава членка.


Административен съвет за преглед (към 13 януари 2020 г.)

Членове
Председател Жан-Пол Редуен
Заместник-председател Кончета Бреша Мора
Член Ф. Хавиер Аристеги Янес
Член Андре Камилери
Член Рене Смитс
Заместници
Заместник свободна позиция
Заместник свободна позиция

Публични декларации за поети задължения и публични декларации за интереси (само на английски език)