Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Подаване на сигнал за нередности

Какво представлява подаването на сигнал за нередности?

Подаването на сигнал за нередности, наричано още „докладване на нарушения“, когато се отнася до Европейската централна банка, е процедура, чрез която можете да докладвате нарушения на приложимото законодателство на Европейския съюз, извършени от поднадзорна банка, национален надзорен орган или от самата ЕЦБ.

Ако имате подозрения, че поднадзорна банка, национален надзорен орган или ЕЦБ са нарушили приложимото законодателство на ЕС, можете да ги съобщите на ЕЦБ посредством сигурна външна платформа за докладване на нарушения.

Преди да използвате платформата, уверете се, че знаете как точно се подава сигнал чрез нея и какъв вид информация може да се съобщава на ЕЦБ – подробности за това ще намерите по-долу. Прочетете и декларацията за защита на личните данни и предоставената важна правна информация.

В кои случаи следва да се свържете с ЕЦБ чрез платформата за докладване на нарушения?

Свържете се с ЕЦБ чрез платформата за докладване на нарушения, ако:

  • поднадзорна банка (правен термин: поднадзорно лице) нарушава приложимото законодателство на ЕС

или

  • национален надзорен орган или самата ЕЦБ (правен термин: компетентен орган) нарушава приложимото законодателство на ЕС,

или

  • банка, която е под прекия надзор на своя национален надзорен орган, нарушава решения или регламенти на ЕЦБ, налагащи ѝ задължения спрямо ЕЦБ.

Свържете се с националния надзорен орган, ако:

или

Правни определения: поднадзорно лице и компетентен орган

В Рамковия регламент за ЕНМ поднадзорни лица се наричат:

  • кредитни институции, установени в участващи държави членки;
  • финансови холдинги, установени в участващи държави членки;
  • смесени финансови холдинги, установени в участващи държави членки;
  • клонове, установени в участващи държави членки от кредитни институции, установени в неучастващи държави членки.

Компетентни органи са националните надзорни органи (наричани още „национални компетентни органи“) и ЕЦБ.

За да научите кои лица са под надзора на национален надзорен орган и кои – под надзора на ЕЦБ, проверете списъка на поднадзорните лица, който редовно се актуализира и съдържа допълнителни пояснения.

Какво представлява приложимото законодателство на Европейския съюз?

Приложимото законодателство на Европейския съюз за целите на механизма за докладване на нарушения/подаване на сигнал за нередности се състои от разпоредбите, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции. ЕЦБ прилага тези разпоредби, когато изпълнява задачите, възложени ѝ по силата на Регламента за единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Тези разпоредби се състоят от пряко приложими регламенти като например Регламента за капиталовите изисквания (РКИ).

Когато директиви се считат за приложимо законодателство на ЕС, тяхното прилагане на национално равнище – например националното прилагане на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ), също се счита за приложимо законодателство на ЕС.

Ако пряко приложимите регламенти дават на държавите членки права на избор, националното законодателство, в което се упражняват тези права на избор, се счита за приложимо законодателство на ЕС.

Разпоредби на ЕЦБ, например Рамковият регламент за ЕНМ и решенията на ЕЦБ, също се считат за приложимо законодателство на ЕС.

Решения и процедури за вземане на решения на ЕЦБ

Как да съобщите за нарушение

Подаването на сигнал за нарушение става чрез платформата за докладване на нарушения. Всички сигнали трябва да бъдат добросъвестни и основателни. Злоупотребата с платформата за докладване на нарушения може да представлява наказуемо деяние. За да се защитят правата и репутацията на всички страни, ЕЦБ може да поиска образуването на наказателно производство на национално равнище, ако е подаден недобросъвестен сигнал.

Съобщете за нарушение чрез платформата за докладване на нарушения

Подадената в платформата информация подлежи на външна обработка, която се извършва от името на ЕЦБ от надежден доставчик – трета страна: EQS Group AG. EQS Group няма достъп до нейното съдържание. За повече информация прочетете пълния текст на декларацията за защита на личните данни.

Стъпка 1: Попълнете онлайн формуляра.

  • Информацията може да бъде предоставена на всеки от официалните езици на ЕС.
  • Приемат се анонимни сигнали.
  • Предоставената информация трябва да бъде възможно най-точна и изчерпателна.

Стъпка 2: Изпратете придружителни документи (вж. по-долу).

Как да изпратите придружителни документи

ЕЦБ препоръчва в подкрепа на твърденията да се предоставят документи. Възможно е тя да се въздържи да предприеме мерки за проследяване на случая, ако сигналът съдържа необосновани обвинения.

Предайте документите, като използвате функцията за качване на документи в платформата за докладване на нарушения – изберете съответните файлове и след това кликнете върху бутона „Upload“.

При анонимно предаване се уверете, че сте премахнали информация, която би довела до идентифициране на Вашата самоличност – например ако сте автор на документа, Вашето име може да е посочено в свойствата на файла.

Какви документи може да качите?

Приемат се файлове с максимален размер 10 MB в следните формати: PDF, Word, Excel, Power Point, GIF и JPEG.

Какво представлява входящата кутия?

Входящата кутия Ви предоставя сигурен канал за комуникация, след като сте подали информация в платформата за докладване на нарушения. Ще Ви бъде осигурен достъп до входяща кутия, дори да сте подали информацията анонимно.

След като изпратите информацията, ще получите уникален номер на сигнала за нарушения и ще трябва да създадете парола.

Достъпът до входящата кутия Ви дава възможност да проверявате статуса на Вашия сигнал.

Освен това във входящата кутия ще Ви уведомяваме, когато ни е необходима допълнителна информация във връзка с Вашия сигнал.

Важно: При забравен номер на сигнала за нарушения или забравена парола възстановяването на достъпа до входящата кутия е невъзможно.

Как да проверите Вашата входяща кутия

За да проверите статуса на Вашия сигнал и да установите дали ЕЦБ изисква допълнителна информация, влезте във Вашата входяща кутия.

За целта въведете уникалния номер на сигнала за нарушения, който сте получили в платформата за докладване на нарушения, и създадената от Вас парола.

Важно: При забравен номер на сигнала за нарушения или забравена парола възстановяването на достъпа до входящата кутия е невъзможно.

Как се процедира със сигналите за нарушения?

Екип от експерти преценява дали сигналът е в компетентността на ЕЦБ или на национален банков надзорен орган. Ако екипът стигне до заключение, че сигналът е релевантен, той бива предаден на компетентното звено в ЕЦБ или на националния банков надзорен орган.

Вследствие на релевантен сигнал може да бъдат предприети надзорни действия, например да се изискат сведения, да се извършат проверки на място, да се вземат надзорни мерки или да се наложат санкции.

Ние нямаме право да съобщим резултата от сигнала на подалото го лице заради правилата за спазване на професионална тайна. Всяка година обаче в годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност се публикува обобщена и анонимизирана информация за докладваните нарушения и предприетите последващи действия.

Поверителност

Всички сигнали се обработват поверително, в съответствие с рамката на ЕС за защита на данните. ЕЦБ защитава личните данни и осигурява подходяща защита както на лицата, които съобщават за нарушения, така и на обвинените лица.

Декларация за защита на личните данни

Всички страници в този раздел