Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Подаване на сигнали за нарушения

Какво представлява подаването на сигнали за нарушения?

Имате съмнения, че поднадзорна институция, национален орган за банков надзор или самата Европейска централна банка са нарушили или понастоящем нарушават правото на ЕС в областта на пруденциалния надзор над кредитните институции? Можете да съобщите за това на съответните органи. Това се нарича подаване на сигнал за нарушения.

Можете да съобщавате за нередности на нашата защитена платформа за докладване на нарушения.

Преди да започнете, прочетете по-долу какъв вид информация можете да подавате и как се използва платформата. Запознайте се и с декларацията за защита на личните данни и важната правна информация.

В кои случаи следва да се свържете с ЕЦБ през платформата за докладване на нарушения?

Свържете се с нас през платформата, ако подозирате, че е налице нарушение на правото на ЕС в областта на пруденциалния надзор над кредитните институции от страна на:

или

В кои случаи да се свържа с национален надзорен орган?

Свържете се със съответния НКО, ако:

  • институцията, която подозирате в нарушение, е под прекия надзор на националния надзорен орган, а не на ЕЦБ
  • нарушението е извършено от друга организация, която не е поднадзорна на ЕЦБ в контекста на европейския банков надзор, например застрахователно предприятие

Мога ли в тази платформа да съобщавам за нарушения, свързани със защитата на потребителите или с прилагането на правилата против изпирането на пари? 

Не, тъй като тези области са изцяло в правомощията на националните органи или на Европейския банков орган. Връзките по-долу ще Ви насочат какви стъпки да предприемете.

За други въпроси и запитвания използвайте нашите данни за контакт.

Какво се има предвид под „право на ЕС в областта на пруденциалния надзор над кредитните институции“?

В контекста на европейския банков надзор приложимото право на ЕС обхваща правилата, свързани с пруденциалния надзор над банките. Тези правила имат за цел да гарантират сигурността и надеждността на банките и на финансовата система като цяло. ЕЦБ ги прилага при осъществяването на задачите, възложени ѝ по силата на Регламента за ЕНМ (единния надзорен механизъм).

Правилата включват:

  • пряко приложими регламенти, като например Регламента за капиталовите изисквания (РКИ), който съдържа изисквания в областта на собствения капитал, капиталовите изисквания, максималния размер на големите експозиции, ликвидността, ливъриджа и отчитането, както и за публичното оповестяване на информация по тези въпроси
  • национални актове за прилагане на директиви като Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ), която съдържа изисквания в областта на институционалното управление, включително критерии за надеждност и пригодност, управление на риска, вътрешен контрол и политики и практики относно възнагражденията
  • регламенти на ЕЦБ като Рамковия регламент за ЕНМ и решения на ЕЦБ във връзка с банковия надзор
Последвайте връзката по-долу, където ще намерите информация за решенията на ЕЦБ и свързаните процедури: 
Решения и процедури за вземане на решения на ЕЦБ

Как да съобщя за нарушение?

Нарушенията се съобщават през платформата за докладване на нарушения. Всички сигнали трябва да бъдат добросъвестни и основателни. ЕЦБ препоръчва да представите документи в подкрепа на твърденията си. Възможно е да не предприемем последващи действия, ако даден сигнал съдържа необосновани твърдения.

Подаване на сигнал чрез платформата за докладване на нарушения

Стъпка 1: Попълнете онлайн формуляра.

  • Информацията може да бъде предоставена на всеки от официалните езици на ЕС.
  • Приемат се анонимни сигнали.
  • Предоставената информация трябва да бъде възможно най-точна и изчерпателна.

Стъпка 2: Приложете съпътстващите документи (вижте по-долу).

Подадената в платформата информация подлежи на външна обработка, която се извършва от името на ЕЦБ от надежден доставчик – трета страна: EQS Group AG. EQS Group няма достъп до нейното съдържание. За повече информация прочетете пълния текст на декларацията за защита на личните данни.

Как да приложа съпътстващи документи?

Подайте документите чрез функцията за качване на документи в платформата за докладване на нарушения – изберете съответните файлове и след това кликнете върху бутона „Upload“.

При анонимно подаване се уверете, че сте заличили всички данни, които биха разкрили Вашата самоличност – например ако сте автор на документа, Вашето име може да е посочено в свойствата на файла.

Какви видове файлове мога да кача?

Приемат се файлове с максимален размер 10 MB в следните формати: PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF и JPEG.

Как да получа входяща кутия в платформата за докладване на нарушения?

Входящата кутия Ви предоставя сигурен канал за комуникация, след като сте подали информация чрез платформата за докладване на нарушения. В нея можете да проверите на какъв етап е обработката на Вашия сигнал, а ние ще я използваме, за да поискаме допълнителна информация от Вас при необходимост. Ще получите входяща кутия дори ако подавате анонимен сигнал.

След като изпратите информацията, ще получите уникален номер на сигнала за нарушение и ще трябва да въведете своя парола.

Важно: При забравен номер на сигнала за нарушения или забравена парола възстановяването на достъпа до входящата кутия е невъзможно.

Какво следва, когато подам сигнал за нарушение?

Екип от експерти преценява дали съобщеното нарушение е в компетентността на ЕЦБ или на национален банков надзорен орган. Ако екипът заключи, че сигналът е релевантен, той ще бъде препратен на съответното звено в ЕЦБ или на националния орган за банков надзор. Може да се наложи информацията, съдържаща се в сигналите за нарушения, да бъде споделена с други свързани органи, ако се сметне за уместно или законът го изисква.

Вследствие на релевантен сигнал може да бъдат предприети надзорни действия, например да се изискат сведения, да се извършат проверки на място, да се вземат надзорни мерки или да се наложат санкции.

Ние нямаме право да съобщим резултата от сигнала на подалото го лице заради правилата за спазване на професионална тайна. Всяка година обаче в годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност се публикува обобщена и анонимизирана информация за докладваните нарушения и предприетите последващи действия.

Поверителност

Всички сигнали се обработват поверително в съответствие с рамката на ЕС за защита на данните. Ние защитаваме личните данни и осигуряваме нужната защита както на лицата, които съобщават за нарушения, така и на обвинените лица.

Декларация за защита на личните данни

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал