Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Оценки за надеждност и пригодност

Оценките за надеждност и пригодност са проверка дали членовете на ръководния орган на поднадзорна кредитна институция (и лицата, заемащи ключови позиции, където това се предвижда от националното законодателство) са подходящи за своите постове.

Ръководният орган също трябва да бъде годен да изпълнява задълженията си, а съставът му да допринася за ефикасно управление и за равновесие във вземането на решения.

ЕЦБ изпълнява ролята на контролиращ орган и отговаря за оценката на пригодността на всички членове на ръководните органи на всички институции под нейния пряк надзор. Осигуряването на „надеждност и пригодност“ на ръководните органи на кредитните институции засилва сигурността и стабилността им на индивидуално ниво и укрепва банковия сектор като цяло. Освен това то допринася за засилване на цялостното обществено доверие във финансовия сектор на еврозоната.

Обзор на оценките за надеждност и пригодност (цел, критерии и процес)

ЕЦБ извършва оценки за надеждност и пригодност при издаването на първоначален лиценз за извършване на дейност на кредитна институция. Когато назначения на членове на ръководните органи са част от процедура по издаване на лиценз или по придобиване на квалифицирано дялово участие, оценката за надеждност и пригодност е част от общата оценка по нея. ЕЦБ оценява пригодността на новите членове и при промени в състава на ръководните органи.

За повече информация за тези процедури вижте уебстраницата за лицензирането.

Критерии

В оценката за надеждност и пригодност ЕЦБ взема предвид пет критерия:

  • репутация
  • опит
  • независимост/конфликт на интереси
  • наличие на достатъчно време за адекватно изпълнение на длъжността
  • колективна пригодност
График

Прилагат се националните законови срокове. Те се различават в отделните държави.

Процес
Оценка за надеждност и пригодностОценка за надеждност и пригодност

* или лица на висши ръководни длъжности при делегиране

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал