Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Postupy dohledu

Zajišťujeme, aby banky mohly plnit svou zásadní úlohu

Na zajištění bezpečnosti a stability bankovního systému v Evropě spolupracujeme s vnitrostátními orgány dohledu. V této části se dozvíte více o našich postupech a o tom, na které banky dohlížíme a jaká opatření máme k dispozici.

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu

Jakožto pracovníci dohledu hodnotíme rizika, jimž banky čelí, a kontrolujeme, zda jsou banky k řádnému řízení těchto rizik vybaveny. Říká se tomu proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (podle anglického názvu zkráceně SREP). Jeho účelem je konzistentně posuzovat rizikové profily bank a přijímat rozhodnutí o tom, jaká opatření v oblasti dohledu jsou zapotřebí.

Více informací o SREP

Priority dohledu

Priority dohledu stanovují oblasti, na které se zaměříme v následujícím roce. Jsou definovány každoročně, ale lze je kdykoliv upravit, odůvodňuje-li to vývoj rizik. Priority v oblasti dohledu vycházejí z našeho posouzení nejdůležitějších rizik a zranitelných míst, jimž instituce podléhající dohledu čelí.

Více o našich prioritách v oblasti dohledu

Seznam dohlížených bank

Přímý dohled vykonáváme nad největšími bankami v zúčastněných zemích, a to v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu. Ty dohlížejí také na menší banky ve svých zemích.

Více informací o tom, nad kterými bankami vykonáváme dohled

Zátěžové testy

K posouzení toho, jak dobře se mohou banky vyrovnat s finančními a ekonomickými otřesy, používáme zátěžové testy. Napomáhají tomu, aby byla zranitelná místa bank identifikována a řešena v rané fázi našeho dohledového dialogu s bankami.

Zjistěte více o zátěžových testech

Údaje o dohledu

Základem naší práce jsou spolehlivé a srovnatelné údaje, které používáme pro naše následná rozhodnutí a opatření. Abychom zajistili transparentnost, pravidelně zveřejňujeme také agregované bankovní statistiky v oblasti dohledu.

Údaje z oblasti dohledu

Společné týmy dohledu

Při přímém dohledu nad významnými bankami spolupracují orgány dohledu na evropské a vnitrostátní úrovni. Jednou z hlavních forem spolupráce jsou společné týmy dohledu. Ty vykonávají každodenní dohledovou činnost a podporují společnou kulturu dohledu a jeho konzistentní provádění.

Více informací o společných týmech dohledu

Zjistěte více o našich postupech

Opatření v oblasti dohledu

Naše opatření v oblasti dohledu mají za cíl zajistit, aby banky, nad nimiž vykonáváme dohled, dodržovaly obezřetnostní požadavky. Naše opatření motivují banky k tomu, aby podnikly kroky nezbytné k řešení případných problémů co nejdříve.

Opatření v oblasti dohledu
Vynucování

Pokud banky neplní obezřetnostní požadavky nebo naše opatření v oblasti dohledu, můžeme rovněž uložit donucovací opatření. Učinit tak můžeme pouze v případě pokračujícího porušování předpisů.

Vynucování
Sankce

Sankce jsou určeny k potrestání určitého jednání a slouží nejen jako odrazující prostředek pro dotčenou banku, ale také pro bankovní sektor jako celek. Naše sankce mají rovněž podpořit kulturu dodržování předpisů v rámci evropského bankovního systému.

Sankce
Povolení k činnosti

V rámci evropského bankovního dohledu je ECB odpovědná za vydávání povolení k činnosti bankám. ECB zde používá jednotný soubor pravidel Evropského orgánu pro bankovnictví a v příslušných případech vnitrostátní právní předpisy. ECB rovněž spolupracuje s vnitrostátními orgány dohledu s cílem zajistit jednotný přístup a vysoké standardy ve všech zemích.

Povolení k činnosti
Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

Pro řádné fungování bank mají zásadní význam vhodní ředitelé a tuto vhodnost musí banky zajišťovat neustále. ECB v tomto ohledu působí jako strážce a posuzuje vhodnost všech členů řídicích orgánů veškerých institucí, jež podléhají jejímu přímému dohledu.

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti
Správní přezkum

Aniž by bylo dotčeno právo na podání žaloby u Soudního dvora Evropské unie, správní revizní komise může na základě žádosti dotyčné banky provést přezkum rozhodnutí ECB, včetně těch, jež ukládají sankce nebo vynucovací či dohledová opatření.

Správní revizní komise

Covid-19

Naše reakce na pandemii

PLATFORMY PRO KOMUNIKACI

Zjistěte více o tom, jak s námi sdílet informace

Portál bankovního dohledu

Portál slouží bankám jako brána k našim online službám v oblasti bankovního dohledu. Jeho prostřednictvím můžete pracovníkům dohledu předkládat informace a komunikovat s nimi.

Portál bankovního dohledu

Whistleblowing

Použijte naši platformu pro whistleblowing k oznámení podezření, že dohlížená banka, vnitrostátní orgán dohledu nebo ECB porušily právní předpisy EU v oblasti bankovního dohledu.

Více informací o whistleblowingu

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)