Menu

Списък на поднадзорните банки

ЕЦБ поддържа списък на всички значими банки под нейния пряк надзор и на по‑малко значимите банки под непряк надзор.

Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и отразява всички решения относно значимостта на банки, влезли в сила преди съответната крайна дата.

Брой на банките под прекия надзор на ЕЦБ: 114

Списък на всички поднадзорни лица (крайна дата за промени: 1 юли 2021 г.)
Промени спрямо последната актуализация
Предишни списъци на всички поднадзорни лица

Въведение към списъка (включително неговото правно основание)

ЕЦБ преразглежда ежегодно значимостта на всички банки под европейски банков надзор. Освен това тя провежда през годината, когато е необходимо, извънредни оценки, например във връзка с издаването на лицензи, оттегляне на лицензи или когато настъпят промени в структурата на дадена група.

Критерии за значимост

Годишният преглед за 2020 г. доведе до следните промени в списъка на значимите лица.

  • Като значими бяха класифицирани две нови банки: LP Group B.V. от Нидерландия изпълни критерия за размер (активи над 30 млрд. евро), а Agri Europe Cyprus Limited стана една от трите най-значими банки в Словения.
  • При три банки, които вече имаха статут на значими, се промениха основанията за значимост. Сега две от тях отговарят на критерия за размер, а една има значителна трансгранична дейност.

Подробна информация за промените в резултат от годишния преглед

В допълнение към годишния преглед заявката на България и Хърватия да се присъединят към европейския банков надзор през 2020 г. доведе до класифицирането на пет български и осем хърватски банки като значими. Освен това методологична промяна, чиято цел е да се избегне дублиране, доведе до това три банки да бъдат изключени от списъка на значимите.

Видове поднадзорни лица

В Рамковия регламент за ЕНМ са формулирани следните видове поднадзорни банки:

  • кредитни институции, установени в участващи държави членки;
  • финансови холдинги, установени в участващи държави членки;
  • смесени финансови холдинги, установени в участващи държави членки;
  • клонове, установени в участващи държави членки от кредитни институции, установени в неучастващи държави членки.