Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Единен надзорен механизъм

Единен надзорен механизъм (ЕНМ) е названието на системата за банков надзор в Европа. Той включва ЕЦБ и националните надзорни органи на участващите държави.

Национални надзорни органи

Основните цели на европейския банков надзор са:

 • да осигурява сигурността и стабилността на европейската банкова система
 • да засили финансовата интеграция и стабилност
 • да осигури последователен надзор

Европейският банков надзор е един от двата стълба на банковия съюз в ЕС, наред с единния механизъм за преструктуриране.

Банков съюз

Защо е необходим европейски банков надзор?

Неотдавнашната финансова криза показа колко бързо и непредотвратимо проблемите във финансовия сектор могат да се разпространят, особено в един паричен съюз, и как такива проблеми пряко засягат хората в цяла Европа.

Целта на европейския банков надзор е да допринесе за възстановяване на доверието в европейския банков сектор и да засили устойчивостта на банките.

Каква е ролята на ЕЦБ? 

Като независима институция на ЕС ЕЦБ упражнява банков надзор от европейска гледна точка чрез:

 • установяване на общ подход към текущия надзор
 • предприемане на хармонизирани надзорни действия и коригиращи мерки
 • осигуряване на последователното прилагане на разпоредбите и надзорните политики

ЕЦБ в сътрудничество с националните надзорни органи отговаря за осигуряването на ефикасен и последователен европейски банков надзор.

Какво включва банковият надзор?

ЕЦБ има правомощията:

 • да извършва надзорен преглед, проверки на място и разследвания
 • да издава или отнема лицензи за банкова дейност
 • да оценява придобиването и разпореждането с квалифицирани дялови участия от страна на банките
 • да осигурява спазването на пруденциалните правила на ЕС
 • да определя по-високи капиталови изисквания (буфери), за да противодейства на евентуални финансови рискове
Надзорен цикъл

Кои институции са обект на надзор?

Банки под пряк надзор

ЕЦБ упражнява пряк надзор над 112 значими банки от участващите държави. Тези банки притежават почти 82% от банковите активи в тези държави.

Решението за това дали една банка се счита за значима се основава на редица критерии.

Критерии за значимост

Текущият надзор над значимите банки се извършва от съвместни надзорни екипи (СНЕ). За всяка значима банка е определен СНЕ, който се състои от служители на ЕЦБ и на националните надзорни органи.

Съвместни надзорни екипи

Банки под непряк надзор

Банките, които не се считат за значими, се наричат „по-малко значими“ институции. Националните надзорни органи продължават да извършват надзор над тях, в тясно сътрудничество с ЕЦБ.

По всяко време ЕЦБ може да вземе решение да поеме прекия надзор над която и да е от тези банки, за да осигури последователното прилагане на високите надзорни стандарти.

Кои държави участват?

Всички държави от еврозоната участват автоматично в европейския банков надзор.

Национални надзорни органи на участващите държави

Други държави от ЕС, които все още не използват еврото като своя парична единица, могат да решат също да участват. За тази цел съответните национални надзорни органи встъпват в „тясно сътрудничество“ с ЕЦБ. България се присъедини към европейския банков надзор посредством тясно сътрудничество през октомври 2020 г.

Решение на ЕЦБ за определяне на процедурите за тясно сътрудничество

Сътрудничество с неучастващи държави

За тези държави от ЕС, които не участват в европейския банков надзор, ЕЦБ и съответните национални надзорни органи могат да определят в меморандум за разбирателство начина, по който ще си сътрудничат по въпроси, свързани с надзора.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал