Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Санкции

Санкциите имат за цел да накажат неправомерни действия на поднадзорните банки. Те имат възпиращо действие както за засегнатата банка, така и за целия банков сектор. Процедури по налагане на санкции могат да бъдат започнати не само при продължаващи нарушения, но и след прекратяването им, при условие че се спазва ограничителният период.

Разпределение на задачите по налагане на санкции

ЕЦБ може да налага имуществени санкции на значими банки, нарушаващи пряко приложимо законодателство на Европейския съюз или решения или разпоредби на ЕЦБ.

Когато нарушението е на национално законодателство, чрез което се прилагат директиви на ЕС, когато нарушението е извършено от физическо лице или когато трябва да се наложи неимуществена санкция, ЕЦБ може да поиска от съответния национален компетентен орган (НКО) да започне приложимата процедура. НКО провеждат тези процедури и вземат решения за произтичащите от тях санкции в съответствие с приложимото национално законодателство.

ПУБЛИКАЦИЯ
Решенията на ЕЦБ за налагане на санкции се публикуват на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. При извънредни обстоятелства обаче публикуването може да бъде анонимизирано или забавено.

Какви санкции може да налага ЕЦБ?

ЕЦБ може да налага на банките имуществени санкции за неспазване на пруденциалните изисквания на ЕС.

Максимално равнище на санкциите

ЕЦБ може да налага санкции в размер до 10% от общия годишен оборот на банката през предходната година на дейност или двойния размер на печалбите или избегнатите загуби в резултат от нарушението, когато те могат да бъдат установени.

Ефикасни, пропорционални и възпиращи санкции

ЕЦБ осигурява ефикасност, пропорционалност и възпиращ ефект на санкциите, които налага. Когато определя равнището им, тя разглежда всички релевантни обстоятелства, свързани с нарушението, и оценява неговата сериозност въз основа на въздействието му и на неправомерните действия на банката. ЕЦБ също така взема предвид всички утежняващи и смекчаващи обстоятелства, като например нежелание за сътрудничество при упражняването на нейните правомощия за провеждане на разследване, или наличие на корективни действия, предприети по собствена инициатива от банката.

Научете повече за принципите, които ЕЦБ прилага, в Ръководство на ЕЦБ относно метода за определяне на имуществени административни санкции.

Разследвания и процедури по налагане на санкции

Независимото звено за разследвания на ЕЦБ отговаря за разследването на предполагаеми нарушения от страна на значими поднадзорни банки под надзора на ЕЦБ на пряко приложимото законодателство на Съюза и на надзорни решения или разпоредби на ЕЦБ.

Разследвания

Звеното за разследвания може да упражнява правомощията, възложени на ЕЦБ чрез Регламента за ЕНМ (изискване на документи, проверка на счетоводните книги и документацията, изискване на обяснения, разговори и проверки на място). То също така може да изисква информация вътрешно и от НКО. Освен това то може да нареди на НКО да приложат правомощията си за разследване съгласно националното законодателство.

Регламент за ЕНМ

Процедура по налагане на санкции

След като завърши разследването си, специализираното звено може да започне процедура за налагане на санкции, като изпрати на съответната банка предявените възражения. Банката има възможност да коментира по фактите и възраженията, повдигнати от звеното за разследване, както и по предложения размер на санкцията.

Ако, въз основа на първоначалния си анализ на фактите, събраните доказателства и писмените коментари на засегнатата банка, звеното за разследване сметне, че следва да бъде наложена административна санкция, то изпраща на Надзорния съвет завършено предложение за проекторешение.

Административен преглед

Решенията на ЕЦБ за налагане на санкции могат да бъдат разгледани от Административния съвет за преглед по искане на засегнатата банка.

Ако бъде прието решение на ЕЦБ за налагане на санкции след административен преглед или ако решението на ЕЦБ не е оспорено пред Административния съвет за преглед, то се публикува на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Административен съвет за преглед
ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал