Menu

Привеждане в изпълнение

Ако значима банка не изпълни пруденциалните изисквания или мерките, приети в единния надзорен механизъм (ЕНМ) за преодоляване на несъответствието, ЕЦБ може да наложи мерки за привеждане в изпълнение и ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

Мерките за привеждане в изпълнение имат за цел да принудят поднадзорните банки да изпълнят пруденциалните изисквания, определени в надзорни решения или разпоредби. Такива мерки могат да бъдат наложени само в случай на продължително нарушение.

Какви мерки за привеждане в изпълнение може да наложи ЕЦБ?

Периодични парични санкции

Имуществените мерки за привеждане в изпълнение, които са на пряко разположение на ЕЦБ, са така наречените „периодични парични санкции“. Съответната банка трябва да плаща ежедневно сума – до 5% от средния си дневен оборот – за всеки ден, в който продължава нарушението, за максимален период от 6 месеца.

Други мерки за привеждане в изпълнение

ЕЦБ може също така да прилага мерките за привеждане в изпълнение, налични в националните законодателства в съответните участващи държави членки. Освен това тя може да нареди на националните компетентни органи (НКО) да приемат изцяло национални мерки за привеждане в изпълнение.

Принцип на пропорционалност

При прилагането на правомощията си за привеждане в изпълнение ЕЦБ се ръководи от принципите на ефикасност и пропорционалност.