Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Привеждане в изпълнение

Ако значима банка не изпълни пруденциалните изисквания или надзорните мерки, приети в решение на ЕЦБ, ЕЦБ може, в зависимост от нарушението, да наложи мерки за привеждане в изпълнение и/или ефикасни, пропорционални и възпиращи санкции (за повече информация за санкциите вижте уебстраницата за надзорните санкции).

Мерките за привеждане в изпълнение имат за цел да принудят поднадзорните банки да изпълнят пруденциалните изисквания, определени в надзорни решения или регламенти. Такива мерки могат да бъдат наложени само в случай на продължително нарушение.

Какви мерки за привеждане в изпълнение може да наложи ЕЦБ?

Периодични парични санкции 

Периодичните парични санкции са мерки за привеждане в изпълнение, които ЕЦБ може пряко да налага. Те се налагат на банките, които продължително не изпълняват задължения, посочени в решения или регламенти на ЕЦБ. Целта е да се осигури това изпълнение възможно най-скоро, тъй като засегнатата банка трябва да плаща ежедневно сума – която може да достигне 5% от нейния среден дневен оборот – за всеки ден, в който продължава нарушението, за максимален период от шест месеца (след което могат да бъдат предприети по-нататъшни мерки). 

Общият размер на периодичните парични санкции, наложени от ЕЦБ на дадена банка, се публикува на уебсайта на банковия надзор, включително естеството на нарушението и името на съответното поднадзорно лице.

Други мерки за привеждане в изпълнение

ЕЦБ може също така да прилага мерките за привеждане в изпълнение, налични в националните законодателства в съответните участващи държави членки. Тя може да нареди на националните компетентни органи да приемат изцяло национални мерки за привеждане в изпълнение. 

Административен преглед

Решенията на ЕЦБ за налагане на мерки за привеждане в изпълнение могат да бъдат разгледани от Административния съвет за преглед по искане на засегнатата банка.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Правна рамка

Регулаторна среда

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал