Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija dwar l-aptit għar-riskju tal-MSU

L-għan aħħari tal-MSU huwa settur bankarju reżiljenti u li jiffunzjona sew

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) jikkontribwixxi għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja billi jippromwovi settur bankarju reżiljenti u li jiffunzjona tajjeb li jista' jwettaq il-funzjoni tiegħu li jipprovdi servizz lill-ekonomija.

L-MSU jsegwi approċċ superviżorju bbażat fuq l-aħjar prattika għal superviżjoni indipendenti, li tħares 'il quddiem, ġusta u bbażata fuq ir-riskju. Filwaqt li juża l-kapaċità biex jitqabblu l-banek u jiġu vvalutati l-profili tar-riskju tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar il-vijabbiltà tagħhom, l-MSU jiffoka r-riżorsi tiegħu fuq dawk l-oqsma fejn jipperċepixxi l-akbar riskji, fil-livell ta’ banek individwali u għas-sistema bankarja kollha kemm hi. Fejn l-MSU jara nuqqasijiet serji fil-kapital tal-banek jew fil-livelli ta’ likwidità jew fil-ġestjoni u l-kontrolli tar-riskju tagħhom, l-intensità ta' superviżjoni tiżdied b'mod proporzjonat. L-MSU juża s-setgħat li ngħatawlu mil-leġiżlatur, bl-għan aħħari li jinkiseb l-aħjar impatt filwaqt li jiġu mminimizzati r-riskji negattivi u l-konsegwenzi mhux intenzjonati.

L-MSU m'għandux l-għan li jipprevjeni fallimenti bankarji, imma pjuttost inaqqas ir-riskji u l-impatt tagħhom

F'settur bankarju b'saħħtu, xi banek jirnexxu u xi wħud jispiċċaw, jew permezz tal-konsolidazzjoni jew, fix-xenarju estrem, permezz ta’ falliment sħiħ. Din hija karatteristika essenzjali ta’ suq b'saħħtu b'kompetizzjoni b’saħħitha fost il-parteċipanti tagħha.

L-MSU jippromwovi s-sostenibbiltà tal-mudelli kummerċjali tal-banek li huma konsistenti ma’ ġestjoni u kontrolli ta' riskju sod, appoġġjati minn kapital u likwidità suffiċjenti biex ikunu jistgħu jifilħu għal kundizzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji avversi. Il-banek li ma jissodisfawx dawn il-kundizzjonijiet tal-limiti għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex isaħħu l-pożizzjoni tagħhom jew inkella jista’ jkollhom bżonn joħorġu mis-suq.

Għalhekk, l-għan tal-MSU mhuwiex li jipprevjeni fallimenti bankarji fihom innifishom. Politika tal-ebda falliment la hija fattibbli u lanqas ta’ min jixtieqha. Il-banek jistgħu u għandhom joħorġu mis-suq jekk ikunu ġestiti b'mod riskjuż u mhux tajjeb, jew jekk huma strutturalment inkapaċi li jżommu l-kompetittività tagħhom ibbażata fuq mudell ta’ negozju sod. Barra minn hekk, politika ta’ fallimenti żero tkun inkonsistenti mal-prinċipju li s-sidien u l-maniġers tal-banek fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli għall-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tagħhom. Politika ta’ falliment żero b’hekk trawwem perikolu morali.

Wara li jivvaluta s-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju ta’ bank, il-profil tar-riskju u l-miżuri ta’ rkupru plawżibbli, l-MSU jista' jiddetermina li l-bank m'għadux vijabbli minn perspettiva ta’ kapital jew likwidità u jiddikjarah li qed ifalli jew x'aktarx ifalli. Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB) sussegwentement jieħu ħsieb id-deċiżjoni jekk jirriżolvix il-bank inkwistjoni.

Peress li l-falliment ta’ bank għandu l-potenzjal li jiddestabbilizza s-sistema bankarja kollha kemm hi, jekk ma jiġix ġestit b'mod effettiv, ir-rwol tagħna huwa wkoll sabiex jitħejja ħruġ ordnat tal-bank mis-suq, jekk ikun meħtieġ. Aħna għalhekk nippromwovu wkoll l-irkupru ordnat u l-ippjanar tar-riżoluzzjoni fil-banek, naħdmu mill-qrib mal-SRB, li huwa primarjament responsabbli għal strateġiji ta’ riżoluzzjoni.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)