Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Doorlopende monitoring van modellen

De doorlopende monitoring van modellen dient om na te gaan of een kredietinstelling blijft voldoen aan de regelgevende voorschriften voor interne modellen die ze gebruikt bij de berekening van haar minimale kapitaalvereisten.

De bevoegde autoriteit beoordeelt op regelmatige basis of een kredietinstelling goed ontwikkelde en actuele technieken voor interne modellen hanteert.

De doorlopende monitoring van modellen omvat doorgaans de volgende activiteiten:

  • een beoordeling waarbij wordt nagegaan of de instelling de toezichtsmaatregelen naleeft die in besluiten van de ECB zijn uitgevaardigd, evenals of de bank zich houdt aan de implementatieplannen en andere toezichtsmaatregelen ten aanzien van het model die aan de instelling zijn opgelegd
  • een analyse van de uitkomsten van de validering van de interne modellen van de banken voor kredietrisico, alsook van back-testresultaten en tijdreeksen voor interne modellen voor marktrisico
  • een beoordeling van de resultaten van de jaarlijkse toetsing van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor interne modellen voor markt- en kredietrisico
  • een beoordeling van niet-wezenlijke wijzigingen en uitbreidingen van modellen

De doorlopende monitoring van modellen is voornamelijk een opdracht van de JST's. Instructies en formulieren krijgen de banken meestal van de JST's (bijv. analyses van back-testresultaten en tijdreeksen), of zijn terug te vinden in de technische uitvoeringsnormen van de EBA (bijv. voor de benchmarking van krediet- en marktrisico). Meer informatie betreffende de rapportage over de validering van interne modellen is terug te vinden in het volgende gedeelte.

Rapportage over de validering van interne modellen

Interne validering speelt een sleutelrol bij de beoordeling van de betrouwbaarheid en juistheid van de interne modellen van belangrijke kredietinstellingen en is voor de ECB bovendien van belang bij de beoordeling of de interne modellen aan de regelgeving voldoen.

Om een gelijk speelveld te creëren, schrijft de ECB voor dat belangrijke instellingen bepaalde gegevens verstrekken over de validering van de interne modellen die ze gebruiken om hun eigenvermogensvereisten voor kredietrisico te berekenen. De aldus verzamelde gegevens vervangen niet de interne valideringsprocessen van de instellingen, maar vormen een gemeenschappelijke minimale cijferreeks die de instellingen jaarlijks bij de ECB moeten indienen, samen met hun interne valideringsrapportages.

De ECB verwacht van belangrijke kredietinstellingen die toestemming hebben om de interneratingbenadering toe te passen bij het berekenen van hun eigenvermogensvereisten voor het kredietrisico, dat ze informatie verstrekken over hun modellen voor wanbetalingsrisico, verlies bij wanbetaling en de kredietconversiefactor, evenals over de slotting-methode die ze hanteren voor gespecialiseerde kredietposities. Deze rapportage berust op statistische maatstaven en tests die vergelijkbaar zijn met die welke gewoonlijk door deze kredietinstellingen worden gebruikt en die moeten worden uitgevoerd op een gestandaardiseerde set valideringssteekproeven.

Bijbehorende documenten

Alle bijbehorende documenten staan hieronder, alsmede de formulieren die belangrijke instellingen moeten invullen en aan de ECB opsturen.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders