Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Löpande övervakning av modeller

Målet för löpande övervakning av modeller är att verifiera att ett institut kontinuerligt efterlever de lagstadgade krav för interna modeller som används för att beräkna minimikapitalkrav.

Den behöriga myndigheten bedömer löpande huruvida institutet använder väl utvecklad och aktuell teknik för interna modeller.

Typiska aktiviteter i samband med löpande övervakning av modeller inbegriper följande:

  • En bedömning av ett instituts efterlevnad av tillsynsåtgärder som anges i ECB:s beslut samt även en banks efterlevnad av genomförandeplaner och av övriga tillsynsåtgärder som rör den modell som ålagts institutet.
  • En analys av bankers modellvalideringsresultat för interna kreditriskmodeller och operativa riskmodeller, och av resultat från utfallstester och tidsserier för interna modeller för marknadsrisk.
  • En bedömning av resultaten från EBA:s årliga benchmarking för interna modeller för kredit- och marknadsrisk
  • En bedömning av icke väsentliga ändringar och utvidgningar av modeller.

Löpande övervakning av modeller görs främst av de gemensamma tillsynsgrupperna. Instruktioner och mallar distribueras vanligtvis till bankerna från de gemensamma tillsynsgrupperna (t.ex. vad gäller resultat från utfallstester eller tidsserier för marknadsrisk), eller föreskrivs i EBA:s tekniska genomförandestandarder (t.ex. för benchmarking för kredit- och marknadsrisk). Ytterligare detaljer om valideringsrapportering beskrivs i nästa avsnitt.

Valideringsrapportering om interna modeller

Intern validering spelar en viktig roll i bedömningen av tillförlitligheten och riktigheten i betydande instituts interna modeller. Den ger även viktig input för ECB:s bedömning om huruvida interna modeller uppfyller regelkraven.

För att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor kräver ECB nu att betydande institut lämnar in specifika data om valideringen av interna modeller som används för att beräkna kapitalbaskraven för kreditrisker och operativa risker. Denna datainsamling ersätter inte institutens egna interna valideringsprocesser, men anger en gemensam minimiuppsättning mått som på årlig basis ska lämnas in till ECB tillsammans med institutens rapporter.

Kreditrisk

Betydande institut som har fått tillstånd att använda internmetoden för beräkning av kapitalbaskraven för kreditrisk ska till ECB inlämna information om sannolikhet för fallissemang, förlust vid fallissemang och modeller för kreditkonverteringsfaktorer samt om vilket tillvägagångssätt de använder för s.k. slotting, dvs. de ska visa placeringskriterierna för specialutlåning. Denna rapportering inbegriper statistiska mått och tester liknande dem som vanligtvis används av sådana institut och som ska användas för ett standardiserat urval valideringsprover.

Operativ risk

Betydande institut som har tillstånd att använda AMA för beräkning av kapitalbaskraven för operativ risk måste enligt ECB lämna information om AMA-modellens utformning och prestanda. Denna rapportering omfattar kapitaluppgifter och resultat av statistiktester på input och utfall i AMA-modellen och modelleringsantaganden. Vidare ska även förlustdata och inputdata som behövs för att beräkna den framtida schablonmetod som föreslagits av Baselkommittén för banktillsyn rapporteras.

Relaterade handlingar

Samtliga relaterade handlingar finns nedan tillsammans med de mallar som betydande institut ska fylla i och lämna till ECB.

Instruktioner och rapporteringsmallar för kreditrisk

Instruktioner och rapporteringsmallar för operativ risk

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning