Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Nuolatinė modelių stebėsena

Nuolatinės modelių stebėsenos tikslas – patikrinti, ar įstaiga tebesilaiko teisės aktų reikalavimų, taikomų vidaus modeliams, pagal kuriuos apskaičiuojami banko minimalūs kapitalo reikalavimai.

Kompetentingos institucijos reguliariai įvertina, ar įstaiga taiko tinkamą ir nepasenusią vidaus modelių metodiką.

Paprastai nuolatinė modelių stebėsena apima:

  • vertinimą, ar įstaiga vykdo ECB sprendimuose nustatytas priežiūros priemones ir ar laikosi įgyvendinimo planų bei kitų jai nustatytų su modeliais susijusių priežiūros priemonių;
  • bankų atliktų kredito rizikos ir operacinės rizikos vidaus modelių patikimumo vertinimo rezultatų analizę ir vidaus rinkos rizikos modelių grįžtamojo patikrinimo rezultatų ir laiko eilučių analizę;
  • metinės EBI atliekamos rinkos rizikos ir kredito rizikos vidaus modelių lyginamosios analizės rezultatų įvertinimą;
  • nereikšmingų modelių pakeitimų ir išplėtimų įvertinimą.

Nuolatinę modelių stebėseną dažniausia vykdo JPG. Instrukcijas ir ataskaitų formas (pvz., dėl rinkos rizikos grįžtamojo patikrinimo rezultatų ir laiko eilučių) bankai paprastai gauna iš JPG arba jos yra nurodomos EBI techniniuose įgyvendinimo standartuose (pvz., dėl kredito rizikos ir rinkos rizikos lyginamųjų analizių). Daugiau informacijos apie patikimumo vertinimo ataskaitas pateikiama kitame skyriuje.

Vidaus modelių patikimumo vertinimo ataskaitos

Labai svarbus vaidmuo vertinant svarbių įstaigų vidaus modelių patikimumą ir tikslumą tenka pačių įstaigų vykdomam modelių patikimumo vertinimui. Jis taip pat yra svarbus informacijos šaltinis ECB vertinant vidaus modelių atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Siekdamas sudaryti visiems vienodas sąlygas, dabar ECB reikalauja, kad svarbios įstaigos teiktų jam tam tikrus duomenis apie vidaus modelių, taikomų apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus dėl kredito rizikos ir operacinės rizikos, patikimumo vertinimus. Tokių duomenų rinkimas nepakeičia įstaigų taikomų savų patikimumo vertinimo procesų, tiesiog yra nustatomas bendras minimalus rinkinys duomenų, kuriuos įstaigos turi pranešti ECB kartą per metus kartu su jų vidaus patikimumo vertinimo ataskaitomis.

Kredito rizika

Svarbios įstaigos, turinčios leidimą savo nuosavų lėšų reikalavimus dėl kredito rizikos apskaičiuoti vidaus reitingais pagrįstu metodu, privalo ECB teikti informaciją apie įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės, nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir kredito perskaičiavimo koeficiento modelius, taip pat apie jų specializuoto skolinimo pozicijoms taikomą skirstymo metodiką. Norint pateikti tokius duomenis, reikalingos statistinės priemonės ir testai, panašūs į tuos, kuriuos tokios įstaigos paprastai atlieka, ir kurie turi būti atliekami su standartizuotu patikimumo vertinimui naudojamų imčių rinkiniu.

Operacinė rizika

Svarbios įstaigos, turinčios leidimą savo nuosavų lėšų reikalavimus dėl operacinės rizikos apskaičiuoti pažangiuoju vertinimo metodu (angl. advanced measurement approach (AMA)), privalo ECB teikti informaciją apie jų taikomo AMA metodo struktūrą ir veikimą. Teikiami tokie duomenys kaip kapitalo rodikliai, AMA modelio įvesties duomenų bei rezultatų ir modeliavimo prielaidų statistinių testų rezultatai, taip pat duomenys apie nuostolį ir įvesties duomenys, reikalingi skaičiavimams pagal Bazelio bankų priežiūros komiteto pasiūlytą būsimą standartizuotą metodą.

Susiję dokumentai

Toliau išvardyti visi susiję dokumentai ir atitinkamos formos, kurias svarbios įstaigos turi užpildyti ir pateikti ECB.

Instrukcijos ir ataskaitų formos (kredito rizika)

Instrukcijos ir ataskaitų formos (operacinė rizika)

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus