Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Текущо наблюдение на моделите

Целта на текущото наблюдение на вътрешните модели е да се провери дали дадена институция продължава да спазва нормативните изисквания по отношение на вътрешните модели, които използва за изчисляване на своите минимални капиталови изисквания.

Компетентният орган оценява редовно дали институцията използва добре разработени и актуални техники във вътрешните модели.

Типичните дейности във връзка с текущото наблюдение на моделите включват:

  • оценка доколко институцията спазва надзорните мерки, наложени с решения на ЕЦБ, както и дали съблюдава плановете за изпълнение и всякакви други наложени ѝ надзорни мерки, отнасящи се до модела;
  • анализ на резултатите от валидирането на моделите на банката за вътрешен кредитен риск, както и на резултатите от бек-тестове и динамични редове за вътрешни модели за пазарния риск;
  • оценка на резултатите от годишния сравнителен анализ на ЕБО на вътрешните модели за пазарния риск и кредитния риск;
  • оценка на несъществените промени и разширяване на обхвата на моделите.

Текущото наблюдение на моделите се извършва главно от СНЕ. Обикновено СНЕ предоставят на банките инструкции и образци (например за резултати от бек-тестове и динамични редове за модели за пазарния риск) или те се определят в техническите стандарти за изпълнение на ЕБО (например за сравнителните анализи за кредитния риск и пазарния риск). В следващия раздел са предоставени допълнителни подробности относно докладването за валидирането.

Докладване за валидирането на вътрешните модели

Вътрешното валидиране играе ключова роля в оценката на надеждността и точността на вътрешните модели на значимите институции. То също служи като важна информация за извършваната от ЕЦБ оценка на съответствието на вътрешните модели с нормативната уредба.

За да осигури условия на равнопоставеност, ЕЦБ изисква от значимите институции да предоставят конкретни данни, свързани с валидирането на вътрешните модели, които използват за изчисляване на изискването за собствен капитал за кредитен риск. Това събиране на данни не замества собствените вътрешни процеси на валидиране на институциите, а по-скоро въвежда общ минимален набор от показатели, които трябва да се представят на ЕЦБ на годишна база, наред с докладите на институциите за вътрешното валидиране.

ЕЦБ изисква от значимите институции, на които е разрешено да използват вътрешнорейтингов подход, за да изчисляват изискването си за собствен капитал за кредитен риск, да предоставят информация за своите модели за вероятност от неизпълнение, загуби при неизпълнение и кредитен конверсионен коефициент и за подхода за класифициране, който прилагат към експозициите по специализирано кредитиране. Това докладване включва статистически показатели и тестове, подобни на най-често използваните от такива институции, които трябва да се провеждат въз основа на стандартизиран набор от извадки от валидирането.

Документи по темата

Всички свързани с темата документи, както и съответните формуляри, които трябва да бъдат попълнени и предоставени на ЕЦБ от значимите институции, са налични по-долу.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал