Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Průběžné sledování modelů

Cílem průběžného sledování modelů (OMM) je ověřit, zda instituce nadále plní regulatorní požadavky pro interní modely používané při výpočtu minimálních kapitálových požadavků banky.

Příslušný orgán průběžně vyhodnocuje, zda instituce využívá propracované a aktuální techniky interních modelů.

Obvyklé činnosti OMM zahrnují:

  • hodnocení, zda instituce dodržuje opatření v oblasti dohledu uložená v rozhodnutích ECB, prováděcí plány i kterákoli další opatření v oblasti dohledu spadající pod model, který byl instituci uložen
  • analýza výsledků validace interních modelů bank pro úvěrové riziko a provozní riziko a výsledků zpětného testování a časových řad pro interní modely tržního rizika
  • hodnocení výsledků každoročního referenčního porovnávání interních modelů tržního rizika a úvěrového rizika – provádí EBA
  • hodnocení nevýznamných změn a rozšíření modelů

OMM provádí především společné týmy dohledu. Pokyny a šablony poskytují bankám zpravidla společné týmy dohledu (např. na výsledky zpětného testování tržního rizika a časových řad) nebo je předepisují prováděcí technické normy orgánu EBA (např. pro srovnání v případě úvěrového rizika a tržního rizika). Další informace o vykazování validace jsou uvedeny v další sekci.

Vykazování validace interních modelů

Klíčovou úlohu v hodnocení spolehlivosti a přesnosti interních modelů významných institucí hraje interní validace. Rovněž slouží jako důležitý podklad pro hodnocení ECB, zda interní modely plní regulatorní požadavky.

K zajištění rovných podmínek nyní ECB vyžaduje, aby významné instituce poskytovaly konkrétní údaje o validaci interních modelů používaných k výpočtu kapitálových požadavků pro úvěrové riziko a provozní riziko. Namísto náhrady vlastních interních postupů validace institucí tvoří takto shromážděné údaje jednotný minimální soubor výsledků, které se jednou za rok předkládají ECB společně se zprávami institucí o interních validacích.

Úvěrové riziko

Významné instituce, které smějí využívat metodu interních ratingů k výpočtu svých požadavků na kapitál u úvěrového rizika, jsou povinny poskytovat ECB informace o svých modelech pravděpodobnosti selhání, ztrátovosti ze selhání a úvěrového konverzního faktoru a dále o používaném postupu zařazování expozicí v případě specializovaného financování. Toto podávání zpráv zahrnuje statistické ukazatele a testy podobné těm, které takové instituce typicky používají, přičemž prováděny mají být na standardizovaném souboru validačních vzorků.

Operační riziko

Po významných institucích, které smějí využívat pokročilý přístup k měření (AMA) k výpočtu požadavků na kapitál pro provozní riziko, ECB požaduje, aby poskytovaly informace o koncepci a výkonu jejich modelu AMA. Toto vykazování zahrnuje údaje o kapitálu a výsledky statistických testů o vstupech a výstupech modelu AMA a o modelovacích předpokladech. Dále je třeba vykazovat také údaje o ztrátách a vstupní údaje pro výpočet budoucího standardizovaného přístupu navrženého Basilejským výborem pro bankovní dohled.

Související dokumenty

Všechny související dokumenty jsou uvedeny níže, a to společně s příslušnými šablonami, které mají významné instituce vyplnit a předložit ECB.

Pokyny a šablony pro vykazování: úvěrové riziko

Pokyny a šablony pro vykazování provozního rizika

Všechny stránky v této části

Whistleblowing