Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διαρκής παρακολούθηση υποδειγμάτων

Στόχος της διαρκούς παρακολούθησης υποδειγμάτων είναι να εξακριβώνεται η διαρκής συμμόρφωση ενός ιδρύματος με τις κανονιστικές απαιτήσεις για τα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεών του.

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί διαρκώς κατά πόσο το ίδρυμα χρησιμοποιεί άρτια ανεπτυγμένες και επικαιροποιημένες τεχνικές για τα εσωτερικά υποδείγματα.

Για τη διαρκή παρακολούθηση υποδειγμάτων οι δραστηριότητες που διενεργούνται, κατά κανόνα, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

  • αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός ιδρύματος με τα εποπτικά μέτρα που επιβάλλουν οι αποφάσεις της ΕΚΤ καθώς και με τα σχέδια εφαρμογής και τυχόν άλλα εποπτικά μέτρα για το υπόδειγμα που επιβλήθηκαν στο ίδρυμα
  • ανάλυση των αποτελεσμάτων επικύρωσης των εσωτερικών υποδειγμάτων για τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων και των χρονοσειρών που αφορούν τα εσωτερικά υποδείγματα για τον κίνδυνο αγοράς
  • αξιολόγηση των πορισμάτων της ετήσιας άσκησης συγκριτικής αξιολόγησης που διενεργεί η ΕΑΤ όσον αφορά τα υποδείγματα για τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο
  • αξιολόγηση των μη ουσιωδών μεταβολών και επεκτάσεων υποδειγμάτων

Η διαρκής αξιολόγηση υποδειγμάτων διενεργείται από τις μεικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ). Σχετικές οδηγίες και υποδείγματα παρέχονται συνήθως από τις ΜΕΟ προς τις τράπεζες (π.χ. για τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων ελέγχων και των χρονοσειρών όσον αφορά τον κίνδυνο αγοράς) ή καθορίζονται από τα τεχνικά εκτελεστικά πρότυπα της ΕΑΤ (π.χ. ασκήσεις συγκριτικής αξιολόγησης για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς). Περισσότερες λεπτομέρειες για την υποβολή στοιχείων επικύρωσης παρέχονται στην επόμενη ενότητα.

Υποβολή στοιχείων επικύρωσης που αφορούν τα εσωτερικά υποδείγματα

Η εσωτερική επικύρωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των εσωτερικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν τα σημαντικά ιδρύματα. Αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση από μέρους της ΕΚΤ της συμμόρφωσης των εσωτερικών υποδειγμάτων με το κανονιστικό πλαίσιο.

Προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού, η ΕΚΤ απαιτεί από τα σημαντικά ιδρύματα να παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την επικύρωση των εσωτερικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτή η συλλογή στοιχείων δεν αντικαθιστά τις διαδικασίες εσωτερικής επικύρωσης των ιδρυμάτων αλλά αντιθέτως θεσπίζει μια κοινή ελάχιστη δέσμη μετρήσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται ετησίως στην ΕΚΤ μαζί με τις εκθέσεις των ιδρυμάτων για την εσωτερική επικύρωση.

Τα σημαντικά ιδρύματα που έχουν λάβει έγκριση να χρησιμοποιούν τη μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων για να υπολογίζουν τις ανάγκες τους σε ίδια κεφάλαια όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο υποχρεούνται από την ΕΚΤ να παρέχουν πληροφορίες για τα υποδείγματα όσον αφορά την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων, τη ζημία σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων και τον συντελεστή μετατροπής πιστώσεων καθώς και πληροφορίες για τη μέθοδο κατανομής που εφαρμόζουν στα ανοίγματα ειδικού δανεισμού. Αυτή η διαδικασία υποβολής στοιχείων αφορά στατιστικές μετρήσεις και δοκιμές παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως από τέτοια ιδρύματα και οι οποίες πρέπει να διενεργούνται βάσει τυποποιημένης δέσμης δειγμάτων επικύρωσης.

Σχετικά έγγραφα

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα και τα αντίστοιχα υποδείγματα που τα σημαντικά ιδρύματα πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στην ΕΚΤ.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων