Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Priebežné monitorovanie modelov

Cieľom priebežného monitorovania modelov inštitúcie je kontrolovať plnenie regulačných požiadaviek na interné modely používané na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek banky.

Príslušný orgán priebežne posudzuje, či inštitúcia v interných modeloch používa dobre vypracované a aktuálne techniky.

Medzi typické činnosti v rámci priebežného monitorovania modelov patrí:

  • hodnotenie plnenia dohľadových opatrení uložených inštitúcii v rozhodnutiach ECB, ako aj plnenia plánov implementácie a prípadných ďalších opatrení dohľadu týkajúcich sa modelov, ktoré boli inštitúcii uložené,
  • analýza výsledkov validácie interných modelov bánk v prípade kreditného rizika a výsledkov spätného testovania a časových radov interných modelov v prípade trhového rizika,
  • hodnotenie výsledkov ročného referenčného porovnávania interných modelov v prípade trhového a kreditného rizika, ktoré vykonáva EBA,
  • posúdenie nezávažných zmien a rozšírení modelov.

Priebežné monitorovanie modelov vykonávajú predovšetkým spoločné dohliadacie tímy. Pokyny a formuláre zvyčajne bankám poskytujú spoločné dohliadacie tímy (napr. na vykazovanie výsledkov spätného testovania a časových radov v prípade trhového rizika), alebo sú uvedené vo vykonávacích technických predpisoch EBA (napr. na referenčné porovnávanie v prípade kreditného a trhového rizika). Podrobnejšie informácie o vykazovaní informácií o validácii sú v ďalšej časti.

Vykazovanie informácií o validácii interných modelov

Interná validácia zohráva kľúčovú úlohu v hodnotení spoľahlivosti a presnosti interných modelov významných inštitúcií. Pre ECB je zároveň dôležitým podkladom pri hodnotení súladu interných modelov s regulačnými požiadavkami.

V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok ECB od významných inštitúcií vyžaduje konkrétne údaje o validácii interných modelov používaných na výpočet požadovaných vlastných zdrojov na krytie kreditného rizika. Zber týchto údajov nenahrádza interné validačné postupy inštitúcií; jeho účelom je vytvorenie jednotného minimálneho súboru ukazovateľov, ktoré majú inštitúcie každoročne predkladať ECB spolu s internými validačnými výkazmi.

Od významných inštitúcií, ktoré majú povolenie používať na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje v prípade kreditného rizika postup založený na interných ratingoch, ECB vyžaduje informácie o modeloch používaných na určenie pravdepodobnosti zlyhania, strát v prípade zlyhania a kreditných konverzných faktorov, ako aj o postupe zaraďovania expozícií v prípade špecializovaného financovania. Súčasťou tohto vykazovania sú štatistické merania a testy podobné tým, ktoré sa v týchto inštitúciách zvyčajne používajú, a ktoré sa majú uskutočňovať na štandardizovanom súbore validačných vzoriek.

Súvisiace dokumenty

V tejto časti sú uvedené všetky súvisiace dokumenty spolu s príslušnými formulármi, ktoré významné inštitúcie predkladajú ECB.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)