Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Bieżące monitorowanie modeli

Celem bieżącego monitorowania modeli jest sprawdzanie, czy instytucja kredytowa przez cały czas spełnia wymogi regulacyjne dotyczące modeli wewnętrznych wykorzystywanych do obliczania obowiązkowego minimalnego poziomu kapitału.

Właściwy organ na bieżąco ocenia, czy metody tworzenia modeli wewnętrznych stosowane przez instytucję są właściwie opracowane i aktualizowane.

Standardowe czynności wykonywane w ramach bieżącego monitorowania modeli:

  • ocena przestrzegania przez instytucję środków nadzorczych wprowadzonych decyzją EBC oraz ocena realizacji planów wdrożeniowych i stosowania innych środków nadzorczych zaleconych w odniesieniu do danego modelu
  • analiza wyników walidacji modeli wewnętrznych stosowanych do ryzyka kredytowego oraz wyników weryfikacji historycznej i szeregów czasowych w odniesieniu do wewnętrznych modeli stosowanych do ryzyka rynkowego
  • ocena wyników analizy porównawczej wewnętrznych modeli stosowanych do ryzyka rynkowego i kredytowego przeprowadzanej co roku przez EUNB
  • ocena nieistotnych zmian i rozszerzeń modelu

Bieżącym monitorowaniem modeli zajmują się głównie wspólne zespoły nadzorcze. Instrukcje i formularze są z reguły przekazywane bankom przez te zespoły (tak jest np. w wypadku dokumentów dotyczących szeregów czasowych i historycznej weryfikacji ryzyka rynkowego), lub też są wskazane w wykonawczych standardach technicznych EUNB (np. dokumenty do porównawczych analiz ryzyka kredytowego i rynkowego). Więcej informacji o sprawozdawczości w zakresie walidacji przedstawiono poniżej.

Sprawozdawczość w zakresie walidacji modeli wewnętrznych

Samodzielna walidacja ma duże znaczenie dla oceny wiarygodności i dokładności modeli wewnętrznych stosowanych przez instytucje istotne. Dostarcza też ważnych informacji do oceny, czy te modele są zgodne z wymogami regulacyjnymi, którą prowadzi EBC.

W dążeniu do zapewnienia bankom równych warunków działania EBC wymaga od instytucji istotnych, aby przekazywały mu szczegółowe dane o walidacji modeli wewnętrznych stosowanych do obliczania wymaganego poziomu funduszy własnych dla ryzyka kredytowego. Nie zastępuje to wewnętrznej walidacji prowadzonej przez banki, ale służy do ustanowienia wspólnego minimalnego zbioru wskaźników przekazywanych co roku do EBC wraz ze sprawozdaniami z walidacji.

Instytucje istotne, które mają zezwolenie na obliczanie funduszy własnych wymaganych dla ryzyka kredytowego według metody wewnętrznych ratingów, są zobowiązane przekazywać do EBC informacje o modelach wykorzystywanych do szacowania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, strat z tytułu niewykonania zobowiązania i współczynników konwersji kredytowej oraz o sposobie klasyfikacji specjalistycznych ekspozycji kredytowych. Na potrzeby tej sprawozdawczości stosuje się środki i testy statystyczne podobne do wykorzystywanych normalnie przez te instytucje oraz używa się standardowego zbioru prób kontrolnych.

Powiązane dokumenty

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty na ten temat oraz formularze, które instytucje istotne powinny wypełnić i przekazać do EBC.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości