Menu

Investigazzjonijiet ta’ mudelli interni

L-investigazzjonijiet ta’ mudelli interni (IMI) għandhom l-għan li jivvalutaw jekk il-mudelli interni użati mill-banek għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali humiex konformi mar-rekwiżiti legali. Dawn jistgħu jiġu attivati fuq talba ta' bank (approvazzjoni inizjali, bidliet materjali, estensjonijiet, roll-out, użu parzjali permanenti jew treġġigħ lura lejn approċċi inqas sofistikati) jew mibdija mill-BĊE.

Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tal-mudelli interni jkunu abbozzati ladarba tkun tlestiet investigazzjoni. Qabel ma jistgħu jsiru definittivi, id-deċiżjonijiet għandhom ikunu approvati mill-Bord Superviżorju u adottati mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE taħt il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni.

Qafas għal investigazzjonijiet ta' mudelli interni:

Il-Gwida tal-BĊE għal spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta’ mudell intern tikkjarifika l-qafas ġenerali u l-proċess applikabbli għall-IMIs.

Gwida għal spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudell intern

Hija kkumplimentata mill-Gwida tal-BĊE għal mudelli interni, li tiffoka fuq il-kontenut tal-investigazzjonijiet (ara t-taqsima hawn taħt).

Kriterji

L-IMIs jivvalutaw jekk bank jissodisfax ir-rekwiżiti għall-użu ta' mudelli interni. B’mod partikolari, IMIs:

 • jeżaminaw il-portafoll li għalih huwa applikat il-mudell intern, speċjalment f'termini ta’ fatturi ta’ riskji inerenti, u jivvalutaw l-adegwatezza tal-firxa tal-mudell
 • jeżaminaw l-adegwatezza u l-adattabilità tal-proċessi tan-negozju relatati mal-mudell, bħall-ipprezzar, it-teħid tad-deċiżjonijiet, il-ġestjoni tar-riskju, il-validazzjoni u l-kalkolu tal-kapital
 • jivvalutaw il-prestazzjoni tal-mudell, il-kapaċità tiegħu li jbassar ir-riskju (inklużi, imma mhux limitati għal, eżerċizzji ta' ttestjar b'lura u ttestjar tal-mudell f'kundizzjonijiet ta' swieq ipotetiċi u storiċi varji)
 • jivvalutaw l-infrastruttura tal-IT, id-dejta tal-input u d-dejta użata biex jiġi stabbilit il-mudell intern
 • jisfidaw eżiti tal-mudelli meta jkun fattibbli
Proċess

Fil-bidu tal-fażi preparatorja ta' IMI, id-disponibbiltà u l-preparazzjoni tal-partijiet kollha involuti għandhom jiġu kkonfermati (ara wkoll it-taqsima dwar Is-sottomissjoni ta' talbiet relatati ma' mudelli interni).

Il-proċess għall-investigazzjoni nnifsu huwa mfisser fil-grafika hawn taħt (għal deskrizzjoni dettaljata tal-proċess, ara l-Gwida għal spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet interni tal-mudell).

Gwida għal spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudell intern

Proċess
Min jagħmel xiex?
 • Kap tal-missjoni (HoM): il-HoM jinħatar mill-BĊE minn fost il-persunal tal-BĊE jew tal-awtorità kompetenti nazzjonali (AKN) biex imexxi l-ispezzjoni. Il-HoM huwa l-persuna ta' kuntatt prinċipali għall-bank spezzjonat dwar is-suġġetti riveduti waqt l-ispezzjoni. Il-HoM jimmaniġġja t-tim tal-ispezzjoni, jorganizza l-istadji varji tal-ispezzjoni u huwa l-uniku membru tat-tim tal-ispezzjoni li jiffirma r-rapport tal-ispezzjoni.
 • It-tim ta' spezzjoni jwettaq l-ispezzjonijiet kollha meħtieġa fil-bini tal-bank spezzjonat taħt ir-responsabbiltà tal-HoM. It-tim jista' jkun magħmul minn spetturi tal-BĊE, superviżuri impjegati mill-AKN, membri tat-Tim Superviżorju Konġunt jew persuni oħra awtorizzati mill-BĊE. Il-membri tat-tim ta’ spezzjoni jinħatru mill-BĊE.
 • Timijiet Superviżorji Konġunti (TSK): Il-kontribuzzjonijiet ewlenin tat-TSK għal attivitajiet fuq il-post jinkludu
  1. it-tħejjija ta’ programm ta’ eżami superviżorju
  2. il-komunikazzjoni mat-tim tal-ispezzjoni waqt l-ispezzjoni (jew xi kultant parteċipazzjoni bħala membru tat-tim tal-ispezzjoni)
  3. il-kontribuzzjoni għall-abbozzar ta’ deċiżjonijiet li jirriżultaw mill-IMI, u
  4. sussegwentement aġġornament ta’ azzjonijiet ta’ rimedju jew miżuri superviżorji.
 • Id-Diviżjoni tal-Mudelli Interni tal-BĊE (INM): L-INM hija parti mid-Direttorat Ġenerali Superviżjoni Mikroprudenzjali IV. Hija responsabbli għall-monitoraġġ kontinwu ta' spezzjonijiet u biex tiżgura li l-istandards komuni ta' kwalità għolja jiġu applikati fl-IMIs kollha. Twettaq analiżi tal-kwalità u tal-konsistenza tar-rapporti ta' valutazzjoni u tħejji l-maġġoranza tal-abbozzi ta' deċiżjonijiet li jirriżultaw mill-IMIs, li mbagħad jiġu ppreżentati lill-Bord Superviżorju.

Gwida tal-BĊE għall-mudelli interni

Il-Gwida tal-BĊE għal mudelli interni tipprovdi trasparenza dwar kif il-BĊE jifhem il-liġi attwali tal-UE u nazzjonali applikabbli u kif biħsiebu japplika dan meta jevalwa jekk il-banek jissodisfawx ir-rekwiżiti legali. Żviluppata inizjalment fil-kuntest tat-TRIM, il-Gwida hija s-sinsla tal-metodoloġija għall-IMIs fuq il-post li l-BĊE żviluppa bħala parti mit-TRIM. Għalhekk tagħmel kontribuzzjoni sinifikanti għall-armonizzazzjoni tal-prattiki superviżorji fl-MSU u, fl-aħħar mill-aħħar, għall-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwi għal istituzzjonijiet sinifikanti bl-użu ta' mudelli interni.

Il-Gwida tal-BĊE għal mudelli interni hija magħmula minn erba' kapitoli (suġġetti ġenerali, riskju ta' kreditu, riskju tas-suq u riskju ta' kreditu tal-kontroparti), li kienu suġġetti għal konsultazzjoni pubblika fl-2018.

Il-Gwida m'għandhiex tinftiehem bħala li tmur lil hinn mil-liġi nazzjonali attwali tal-UE applikabbli u għalhekk mhix maħsuba biex tissostitwixxi, twarrab jew taffettwa l-liġi applikabbli tal-UE u nazzjonali.

Gwida aġġornata tal-BĊE għal mudelli interni

Sottomissjoni ta’ talbiet relatati ma’ mudelli interni

Sabiex jiġi ffaċilitat approċċ konsistenti għal talbiet relatati ma’ mudelli interni fl-MSU, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE ppubblikat sett ta' dokumenti u proċessi li banek sinifikanti huma mistiedna jużaw meta jibagħtu applikazzjonijiet lill-BĊE għal:

Ħarsa ġenerali lejn il-proċess tal-applikazzjoni

Il-forom u l-linji gwida relatati mal-proċess ta' applikazzjoni (minn qabel) huma pprovduti hawn taħt, flimkien ma' links għas-sett ta' dokumenti li għandhom jintużaw biex jinfurmaw lill-BĊE dwar kwalunkwe tibdil jew estensjoni mhux materjali, kemm jekk dawn ikunu ppjanati kif ukoll jekk diġà ġew implimentati.

Il-banek li jfittxu l-approvazzjoni inizjali tal-mudell, jew bidla materjali jew estensjoni tal-mudell li mhix dovuta għat-twettiq ta' obbligu ta' qabel, huma mitluba:

 • jikkonfermaw id-data tal-applikazzjoni maħsuba b’email lit-TSK mill-inqas erba' xhur bil-quddiem
 • jissottomettu pakkett ta' qabel l-applikazzjoni (ara l-links hawn taħt) mill-inqas xahrejn qabel id-data kkonfermata tal-applikazzjoni

Gwida tal-BĊE dwar il-valutazzjoni tal-materjalità għall-estensjonijiet u bidliet fil-mudell IMM u A-CVA

Ir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti Kapitali jistipula li l-awtorità kompetenti trid tapprova estensjonijiet ta' mudelli materjali u bidliet għal mudelli interni ta' kreditu, operattivi u ta' riskju tas-suq. Standards tekniċi regolatorji (RTS) ġew adottati mill-Kummissjoni Ewropea għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-estensjonijiet tal-mudell u l-bidliet fl-approċċ ibbażat fuq il-klassifikazzjonijiet interni għar-riskju tal-kreditu, l-approċċ ta' kejl avvanzat (AMA) għar-riskju operattiv u l-approċċ tal-mudelli interni għar-riskju tas-suq. Abbażi ta' dawn l-RTS, l-estensjonijiet tal-mudelli u l-bidliet fil-mudelli interni huma kklassifikati bħala estensjonijiet materjali u bidliet li jeħtieġu approvazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti jew bħala estensjonijiet u bidliet li mhumiex materjali u jeħtieġu notifika ex ante jew ex post.

Għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti kemm għall-metodu ta' mudell intern (IMM) kif ukoll għall-metodu avvanzat għar-riskju ta' aġġustament tal-valutazzjoni tal-kreditu (A-CVA), l-adozzjoni ta' RTS simili mhix obbligata mit-test attwali tar-Regolament dwar Rekwiżiti Kapitali. Għalhekk il-BĊE ppubblika Gwida dwar il-valutazzjoni tal-materjalità (EGMA) li tipprovdi għajnuna lil istituzzjonijiet sinifikanti fl-awtovalutazzjoni tagħhom tal-materjalità tal-bidliet u l-estensjonijiet għall-mudelli IMM u A-CVA taħt il-qafas legali applikabbli. L-EGMA mhix maħsuba biex tissostitwixxi, twarrab jew taffettwa bl-ebda mod ieħor il-liġi tal-UE u nazzjonali applikabbli. Barra minn hekk, wieħed għandu jżomm f'moħħu li l-ABE tista' tirregola dan il-qasam billi tadotta linji gwida abbażi tal-Artikolu 16 tar-Regolament tal-ABE, jew billi tadotta RTS ibbażati fuq leġislazzjoni futura tal-UE.

Gwida tal-BĊE dwar valutazzjoni tal-materjalità (EGMA)