Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Sisäisten mallien tarkastukset

Sisäisten mallien tarkastuksissa arvioidaan, ovatko mallit, joita pankit haluavat käyttää pääomavaatimustensa laskennassa, lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Tarkastuksia voidaan tehdä EKP:n aloitteesta, mutta yleensä ne tehdään pankin pyynnöstä (esimerkiksi kun pankki haluaa hyväksyttää uuden mallin ja käyttöönotto­aikataulun, tehdä malleihinsa olennaisia muutoksia tai laajentaa/vähentää mallien käyttöä).

Tarkastuksen valmistuttua pankkivalvojat laativat päätösluonnoksen, joka toimitetaan valvontaelimen hyväksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen EKP:n neuvosto vahvistaa lopullisen päätöksen vastustamattajättämis­menettelyllä.

Sisäisten mallien tarkastuksia koskeva ohjeistus

Sisäisten mallien tarkastuksissa noudatettavat yleiset periaatteet ja menettelyt on koottu EKP:n tarkastusoppaaseen.

Tarkastusopas: paikalla tehtävät tarkastukset ja sisäisen mallin tarkastukset

Tarkastusopasta täydentää EKP:n sisäisten mallien arviointiopas, jossa käydään tarkemmin läpi, mitä tarkastetaan.

Tarkastuskriteerit

Tarkastuksissa arvioidaan, onko pankeilla edellytykset käyttää sisäisiä malleja.

 • Pystytäänkö kaavaillun mallin avulla hahmottamaan sen piirissä olevien omaisuuserien riskit tarpeksi hyvin?
 • Onko mallin tukena toimivat päätöksentekoprosessit, hinnoittelu-, riskienhallinta- ja validointikäytännöt ja pääomatarpeiden laskentamenetelmät?
 • Tuottaako malli uskottavia riskiarvioita (esim. toteumatestaus sekä mallin testaus erilaisissa hypoteettisissa ja historiatietoihin perustuvissa markkinatilanteissa)?
 • Perustuuko malli ajanmukaisiin tietoteknisiin ratkaisuihin ja realistisiin tietoihin, ja syötetäänkö siihen oikeita tietoja?
 • Ymmärretäänkö pankissa, miten malli toimii, ja pystytäänkö saatuja tuloksia perustelemaan?
Tarkastusprosessi

Valmisteluvaiheessa varmistetaan, että kaikki tarvittavat henkilöt ovat valmiina osallistumaan tarkastukseen (ks. myös Sisäisiä malleja koskevat hakemukset).

Tarkastuksen etenemistä on pyritty hahmottelemaan kaaviossa sekä yksityiskohtaisemmin tarkastusoppaassa.

Tarkastusopas: paikalla tehtävät tarkastukset ja sisäisen mallin tarkastukset
Vastuunjako
 • Tarkastusryhmän päällikkö: EKP nimittää tarkastusryhmälle päällikön joko omien työntekijöidensä tai kansallisten valvontaviranomaisten työntekijöiden joukosta. Tarkastusryhmän päällikkö on pankin ensisijainen yhteyshenkilö tarkastukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän johtaa tarkastusta, organisoi sen eri vaiheet ja allekirjoittaa tarkastusraportin.
 • Tarkastusryhmä: Tarkastusryhmä hoitaa käytännön tarkastukset pankin tiloissa. Mukana voi olla EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntijoita, yhteisen valvontaryhmän jäseniä sekä muita EKP:n valtuuttamia henkilöitä. Tarkastusryhmän jäsenet nimittää EKP.
 • Yhteinen valvontaryhmä: Pankin jatkuvaa valvontaa hoitava yhteinen valvontaryhmä tukee tarkastuksia ja käyttää niiden tuloksia työssään.
  1. Pankin valvontaryhmä on mukana hahmottelemassa sille valvontaohjelmaa.
  2. Jos valvontaryhmän jäseniä ei ole mukana tarkastusryhmässä, valvontaryhmä pitää muuten yhteyttä tarkastusryhmään, jotta kaikilla on käytettävissään tarvittavat tiedot.
  3. Valvontaryhmä luonnostelee tarkastuksen tuloksena olevan päätöksen.
  4. Tarkastuksen jälkeen valvontaryhmä seuraa, miten pankissa tehdään vaadittuja parannuksia.
 • Sisäisten mallien toimisto: Pankkien sisäisiä malleja koskeva asiantuntemus on koottu EKP:ssä omaan organisaatioyksikköön, joka kehittää sisäisten mallien arviointiohjeita ja tarkastusmenetelmiä ja varmistaa, että tarkastusraportit ovat keskenään johdonmukaisia. Sisäisten mallien toimiston työntekijöitä on usein mukana tarkastusryhmissä.

Sisäisiä malleja koskevat hakemukset

Yhteisessä pankkivalvonnassa tavoitteena on, että samankaltaiset hakemukset pystytään käsittelemään samalta pohjalta ja samalla tavalla. EKP:n pankkivalvonta on laatinut joukon asiakirjoja ja menettelyjä, joita merkittävien pankkien toivotaan seuraavan lähettäessään EKP:lle sisäisiä malleja koskevia hakemuksia.

Hakemusmenettely

EKP:llä on lomakkeet erilaisia hakemuksia varten. Alla on lisäksi monenlaista käytännön tietoa hakumenettelyistä. Jos muutokset eivät ole olennaisia, riittää, että niistä ilmoitetaan IMAS-palvelussa.

Jos pankki haluaa hyväksyttää uuden mallin tai tehdä malleihinsa tai niiden käyttöön olennaisia muutoksia (muuten kuin jonkin velvoitteen täyttämiseksi), sen tulisi

 • vahvistaa kaavailemansa hakemusajankohta yhteiselle valvontaryhmälle sähköpostitse viimeistään neljä kuukautta etukäteen
 • toimittaa esihakemusasiakirjat (ks. alla olevat linkit) viimeistään kaksi kuukautta ennen vahvistettua hakemusajankohtaa.

Muutosten olennaisuuden arviointi

Jos pankki haluaa tehdä olennaisia muutoksia luottoriskin, operatiivisen riskin tai markkinariskin laskennassa käytettäviin sisäisiin malleihin, sen on saatava muutoksille pankkivalvonnan hyväksyntä (ks. vakavaraisuusasetus). Jos muutokset eivät ole olennaisia, riittää että niistä ilmoitetaan viranomaisille (joko etu- tai jälkikäteen). Euroopan komissio on antanut joukon teknisiä sääntelystandardeja, joissa selvitetään, millaisia muutoksia pidetään niin olennaisina, että ne on hyväksytettävä etukäteen. Toistaiseksi teknisiä standardeja on annettu muutoksista luottoriskin mittaamisessa käytettävään sisäisten luottoluokitusten menetelmään, operatiivisen riskin mittaamisessa käytettävään kehittyneeseen mittausmenetelmään sekä markkinariskin mittaamisessa käytettävään sisäisen mallin menetelmään.

Muutoksista vastapuoliriskin mittaamisessa käytettäviin menetelmiin (sen paremmin sisäisen mallin menetelmään kuin kehittyneeseen menetelmäänkään) ei vielä ole tarvinnut antaa teknisiä standardeja. EKP on julkaissut oppaan, jonka avulla pankit pystyvät arvioimaan muutosten olennaisuutta itse. Oppaalla ei pyritä sivuuttamaan, korvaamaan eikä muuttamaan lainsäädäntöä, ja on hyvin mahdollista, että EU-lainsäädännön kehittyessä myös vastapuoliriskin mittaamisessa käytettävistä malleista annetaan jatkossa Euroopan pankkiviranomaisen ohjeita tai teknisiä standardeja.

EKP:n opas muutosten olennaisuuden arviointia varten

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä