Menu

Iekšējo modeļu izmeklēšana

Iekšējo modeļu izmeklēšanas mērķis ir novērtēt, vai iekšējie modeļi, ko bankas izmanto, lai aprēķinātu kapitāla pietiekamības prasības, atbilst juridiskajām prasībām. Izmeklēšana var tikt veikta pēc bankas pieprasījuma (sākotnējā apstiprināšana, būtiskas pārmaiņas, paplašinājumi, ieviešana, pastāvīga daļēja izmantošana vai atgriešanās pie mazāk sarežģītām metodēm) vai arī to uzsāk ECB.

Pēc izmeklēšanas beigām tiek sagatavoti lēmumi par iekšējo modeļu izmantošanu. Pirms galīgo lēmumu pieņemšanas tos jāapstiprina Uzraudzības valdei un jāpieņem ECB Padomei saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

Iekšējo modeļu izmeklēšanas pamatprincipi

ECB norādījumi par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izmeklēšanu skaidro iekšējo modeļu izmeklēšanai piemērojamos vispārējos pamatprincipus un procesu.

Norādījumi par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izmeklēšanu

Tos papildina ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem, kuros uzmanība pievērsta izmeklēšanu saturam (sk. sadaļu tālāk).

Kritēriji

Iekšējo modeļu izmeklēšanas ietvaros tiek vērtēts, vai banka atbilst prasībām, kas jāizpilda, lai izmantotu iekšējos modeļus. Konkrēti, iekšējo modeļu izmeklēšanas ietvaros

 • pārbauda portfeli, kam tiek piemērots iekšējais modelis, īpaši attiecībā uz atbilstošajiem riskus noteicošajiem faktoriem, un novērtē modeļa tvēruma piemērotību;
 • pārbauda ar modeli saistīto uzņēmējdarbības procesu (piemēram, cenu noteikšana, lēmumu pieņemšana, risku pārvaldība, validācija un kapitāla aprēķināšana) piemērotību un pielāgošanās spējas;
 • novērtē modeļa sniegumu, tā spēju paredzēt risku (t.sk. veicot atpakaļejošās pārbaudes un testējot modeli dažādos hipotētiskos un vēsturiskos tirgus apstākļos, kā arī citos veidos);
 • novērtē IT infrastruktūru, ievaddatus un datus, kas izmantoti, izveidojot modeli;
 • ja iespējams, pārbauda modeļa rezultātus.
Process

Iekšējo modeļu izmeklēšanas sagatavošanās posma sākumā jāapstiprina visu iesaistīto pušu pieejamība un gatavība (sk. arī sadaļu "Ar iekšējiem modeļiem saistīto pieprasījumu iesniegšana").

Pats izmeklēšanas process attēlots tālāk redzamajā attēlā (procesa detalizēts apraksts pieejams norādījumos par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izmeklēšanu).

Norādījumi par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izmeklēšanu

Process
Ko dara katra iesaistītā puse?
 • Izmeklēšanas vadītājs . ECB ieceļ izmeklēšanas vadītāju no ECB vai valsts kompetentās iestādes (VKI) darbinieku vidus, un viņa uzdevums ir vadīt izmeklēšanu. Izmeklēšanas vadītājs ir pārbaudei pakļautās bankas galvenā kontaktpersona jautājumos, uz kuriem attiecas izmeklēšana. Izmeklēšanas vadītājs vada izmeklēšanas komandu, organizē dažādos izmeklēšanas posmus un ir vienīgais izmeklēšanas komandas loceklis, kurš paraksta izmeklēšanas ziņojumu.
 • Izmeklēšanas komanda. Izmeklēšanas vadītājs ir atbildīgs par visām nepieciešamajām izmeklēšanas darbībām, ko izmeklēšanas komanda veic pārbaudāmajā bankā. Izmeklēšanas komandas sastāvā var būt ECB inspektori, uzraugi no VKI, kopējo uzraudzības komandu dalībnieki vai citas ECB pilnvarotas personas. ECB izraugās izmeklēšanas komandas locekļus.
 • Kopējās uzraudzības komanda. Kopējās uzraudzības komandas ieguldījums klātienes darbībās izpaužas kā
  1. uzraudzības pārbaudes programmas sagatavošana;
  2. komunikācija ar izmeklēšanas komandu izmeklēšanas laikā (vai reizēm dalība izmeklēšanas komandas sastāvā);
  3. dalība lēmumu projektu, kas tiek pieņemti iekšējo modeļu izmeklēšanas rezultātā, sagatavošanā un
  4. vēlākā laika posmā papildu kontrole saistībā ar jebkāda veida koriģējošām darbībām vai uzraudzības pasākumiem.
 • ECB Iekšējo modeļu nodaļa (IMN). Iekšējo modeļu nodaļa pieder pie Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorāta. Tā atbild par pārbaužu pastāvīgu monitorēšanu un vienotu, augstu kvalitātes standartu piemērošanas nodrošināšanu visās iekšējo modeļu izmeklēšanās. Tā veic novērtējuma ziņojumu kvalitātes un konsekvences pārbaudes un sagatavo lielāko daļu lēmumu projektu, kas tiek pieņemti iekšējo modeļu izmeklēšanas rezultātā, kurus pēc tam iesniedz Uzraudzības valdei.

ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem

ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem nodrošina caurredzamību attiecībā uz to, kā ECB izprot šobrīd piemērojamos ES un valstu tiesību aktus un kā tā plāno šīs prasības piemērot, vērtējot, vai bankas atbilst juridiskajām prasībām. Norādījumi sākotnēji tika sagatavoti TRIM kontekstā un kalpo kā klātienes iekšējo modeļu izmeklēšanas metodoloģijas pamats, ko ECB izstrādājusi TRIM ietvaros. Tādējādi tie būtiski palīdz saskaņot uzraudzības praksi VUM ietvaros un, visbeidzot, radīt vienlīdzīgus nosacījumus nozīmīgajām iestādēm, kuras izmanto iekšējos modeļus.

ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem sastāv no četrām nodaļām (vispārēji jautājumi, kredītrisks, tirgus risks un darījuma partnera kredītrisks) un 2018. gadā par tiem tika rīkota sabiedriskā apspriešana.

Šie norādījumi nepārsniedz pašreizējās ES un valsts tiesību aktu prasības un tāpēc to mērķis nav aizstāt, atcelt vai citādā veidā ietekmēt spēkā esošos ES un valstu tiesību aktus.

ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem

Ar iekšējiem modeļiem saistīto pieprasījumu iesniegšana

Lai veicinātu konsekventu pieeju ar iekšējiem modeļiem saistītajiem pieprasījumiem visa VUM ietvaros, ECB banku uzraudzības jomā publicējusi dokumentu un procesu kopumu, kuru nozīmīgās iestādes aicinātas ņemt vērā, nosūtot ECB pieteikumus saistībā ar iekšējiem modeļiem.

Pieteikumu iesniegšanas procesa pārskats

Tālāk sniedzam visas attiecīgās veidlapas un norādes saistībā ar iesniegšanas procesu (pirmsiesniegšanas posmu), kā arī saites uz dokumentu kopumu, kas jāizmanto, informējot ECB par jebkāda veida nebūtiskām modeļu pārmaiņām vai paplašinājumiem, kuri jau ieviesti vai tiek plānoti.

Bankām, kuras vēlas sākotnēji apstiprināt iekšējo modeli vai ieviest būtiskas modeļu pārmaiņas vai paplašinājumus, ko nenosaka iepriekšēju pienākumu izpilde, nepieciešams:

 • vismaz četrus mēnešus iepriekš e-pastā kopējai uzraudzības komandai apstiprināt plānoto piemērošanas datumu;
 • vismaz divus mēnešus pirms apstiprinātā piemērošanas datuma iesniegt pirmsiesniegšanas paketi (sk. tālāk norādītās saites).

ECB Norādījumi par IMM un A-CVA modeļu paplašinājumu un izmaiņu būtiskuma novērtēšana

Kapitāla prasību regulā noteikta prasība, ka kredītriska, operacionālā riska un tirgus riska iekšējo modeļu būtisku paplašinājumu un izmaiņu gadījumā tie jāapstiprina kompetentajai iestādei. Eiropas Komisija pieņēmusi regulatīvos tehniskos standartus (RTS) par attiecībā uz kredītrisku izmantotās uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas (internal rating based approach; IRB), attiecībā uz operacionālo risku izmantotās attīstītās mērīšanas pieejas (advanced measurement approach; AMA) un attiecībā uz tirgus risku izmantotās iekšējo modeļu pieejas (internal models approach; IMA) modeļu paplašinājumu un izmaiņu būtiskuma novērtējumu. Pamatojoties uz šiem RTS, modeļu paplašinājumus un iekšējo modeļu pārmaiņas iedala vai nu būtiskos paplašinājumos un pārmaiņās, kuru gadījumā nepieciešams iepriekšējs kompetentās iestādes apstiprinājums, vai paplašinājumos un pārmaiņās, kuras nav būtiskas un kuru gadījumā tiek prasīts, lai par tām tiktu paziņots ex ante (iepriekš) vai ex post (pēc notikušā fakta).

Attiecībā uz darījuma partnera kredītrisku pašreizējā kapitāla prasību regulas redakcijā nav paredzēta līdzīgu RTS pieņemšana ne par iekšējā modeļa metodes (internal model method; IMM), ne kredīta vērtības korekcijas riska attīstītās metodes (advanced method for credit valuation adjustment risk; A-CVA) izmantošanu. Tāpēc ECB publicēja norādījumus par būtiskuma novērtēšanu (EGMA), kas palīdz nozīmīgajām iestādēm veikt IMM un A-CVA modeļu paplašinājumu un izmaiņu būtiskuma pašnovērtējumu saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu. Norādījumu par būtiskuma novērtēšanu mērķis nav aizstāt, atcelt vai citādā veidā ietekmēt spēkā esošos ES un valstu tiesību aktus. Turklāt jāpatur prātā, ka EBI var regulēt šo jomu, pieņemot vadlīnijas, pamatojoties uz EBI regulas 16. pantu, vai regulatīvos tehniskos standartus, pamatojoties uz jebkuru nākotnē pieņemto ES tiesību aktu.

ECB norādījumi par būtiskuma novērtēšanu (EGMA)