Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Vidaus modelių tyrimai

Atliekant vidaus modelių tyrimus vertinama, ar vidaus modeliai, kuriuos bankai naudoja kapitalo poreikiui apskaičiuoti, atitinka teisinius reikalavimus. Vidaus modelių tyrimas gali būti pradėtas banko prašymu (dėl pirminio patvirtinimo, reikšmingų pakeitimų, išplėtimų, taikymo pradžios, nuolatinio dalinio taikymo ar grįžimo prie paprastesnių metodų) arba ECB iniciatyva.

Užbaigę tyrimą, priežiūros specialistai parengia sprendimų dėl vidaus modelių naudojimo projektus. Pirmiausia sprendimų projektus turi patvirtinti Priežiūros valdyba. Paskui, taikant neprieštaravimo tvarką, juos turi priimti ECB valdančioji taryba ir tik tada sprendimai laikomi galutiniais.

Vidaus modelių tyrimų sąranga

ECB vadove dėl patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų išaiškinta bendra vidaus modelių tyrimo sąranga ir tvarka.

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų vadovas

Šį vadovą papildo ECB vadovas dėl vidaus modelių, kuriame daugiau dėmesio skiriama patiems vidaus modelių tyrimams.

Kriterijai

Atliekant vidaus modelių tyrimus vertinama, ar bankas atitinka reikalavimus, kad galėtų taikyti vidaus modelius. Atliekant vidaus modelių tyrimus:

 • nagrinėjamas portfelis, kuriam buvo taikomas vidaus modelis, visų pirma atsižvelgiant į atitinkamus rizikos veiksnius, ir vertinamas modelio tinkamumas;
 • vertinamas su modeliu susijusių verslo procesų, pavyzdžiui, kainodaros, sprendimų priėmimo, rizikos valdymo, modelių patikimumo vertinimo ir kapitalo apskaičiavimo, tinkamumas ir pritaikomumas;
 • vertinamas modelio veikimas, modelio pajėgumas numatyti riziką (įskaitant (bet neapsiribojant) grįžtamąjį patikrinimą ir modelio testavimą įvairiomis hipotetinėmis bei istorinėmis rinkos sąlygomis);
 • vertinama IT infrastruktūra, įvesties duomenys bei duomenys, naudoti rengiant vidaus modelį;
 • jei įmanoma, kritiškai įvertinami rezultatai, gauti taikant modelius.
Procesas

Pasirengimo vidaus modelio tyrimui etapo pradžioje turi būti patvirtinta, kad visos susijusios šalys galės dalyvauti tyrime (taip pat žr. skyrių apie su vidaus modeliais susijusių prašymų teikimą).

Tyrimo eiga pavaizduota toliau pateiktoje schemoje (tyrimo eiga išsamiai išdėstyta Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų vadove).

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų vadovas
Kas už ką atsakingas?
 • Patikrinimo grupės vadovas. Grupės vadovą skiria ECB iš savo arba nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) darbuotojų. Jis vadovauja tyrimui. Patikrinimo grupės vadovas yra pagrindinis kontaktinis asmuo, patikrinimo metu nagrinėjamais klausimais palaikantis ryšį su tikrinamu banku. Jis vadovauja patikrinimo grupės darbui, organizuoja įvairius patikrinimo etapus ir vienintelis iš patikrinimo grupės narių pasirašo patikrinimo ataskaitą.
 • Patikrinimo grupė. Patikrinimo grupė atlieka visus reikalingus patikrinimus tikrinamo banko patalpose; grupės vadovas yra už patikrinimus atsakingas asmuo. Grupė gali būti sudaryta iš ECB darbuotojų, NKI darbuotojų, jungtinės priežiūros grupės narių ar kitų ECB įgaliotų asmenų. Patikrinimo grupės narius skiria ECB.
 • Jungtinė priežiūros grupė (JPG). Vietoje vykdomos priežiūros metu JPG:
  1. rengia priežiūros programą;
  2. tyrimo metu bendrauja su patikrinimo grupe (arba kartais dalyvauja kaip patikrinimo grupės narys);
  3. užbaigus vidaus modelių tyrimus, parengia sprendimų projektus;
  4. vėliau stebi, kaip įgyvendinamos taisomosios arba priežiūros priemonės.
 • Vidaus modelių patikrinimų skyrius. Šis skyrius įeina į Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų generalinio direktorato sudėtį ir yra atsakingas už ECB vadovą dėl vidaus modelių, vidaus modelių tyrimų metodiką ir modelių įvertinimo ataskaitų nuoseklumo tikrinimą. Vidaus modelių patikrinimų skyriaus darbuotojai vadovauja vidaus modelių tyrimams arba juose dalyvauja.

Su vidaus modeliais susijusių prašymų teikimas

Siekdama sudaryti sąlygas, kad visoje Europos bankų priežiūros sistemoje (dar vadinamoje Bendru priežiūros mechanizmu) būtų taikoma vienoda prašymų dėl vidaus modelių teikimo ir nagrinėjimo tvarka, ECB Bankų priežiūros tarnyba išleido keletą dokumentų ir procesų aprašų, kuriais svarbūs bankai raginami remtis, kai teikia ECB paraiškas dėl vidaus modelių.

Paraiškų teikimo proceso apžvalga

Toliau pateikiamos visos procedūrai iki paraiškos pateikimo skirtos formos ir gairės. Nuo 2022 m. sausio10 d. apie visus jau įdiegtus arba planuojamus įdiegti nereikšmingus modelių pakeitimus ir išplėtimus ECB turėtų būti pranešama naudojantis IMAS portalu.

Bankai, ketinantys teikti paraišką dėl pirminio modelio patvirtinimo arba reikšmingo modelio pakeitimo ar išplėtimo, nesusijusio su anksčiau prisiimto įsipareigojimo įvykdymu, turi:

 • ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius elektroniniu paštu pranešti JPG apie numatomą paraiškos teikimo datą;
 • ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki patvirtintos paraiškos teikimo datos pateikti pagal procedūrą iki paraiškos teikimo reikalaujamus dokumentus (žr. toliau pateiktas nuorodas).

ECB vadovas dėl IMM ir A-CVA modelių išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumo vertinimo

Kapitalo reikalavimų reglamente nustatyta, kad, išplėtus arba pakeitus kredito, operacinės ir rinkos rizikos vertinimo vidaus modelius, juos turi patvirtinti kompetentinga institucija, jeigu išplėtimai ar pakeitimai yra reikšmingi. Europos Komisija priėmė techninius reguliavimo standartus (toliau – TRS) dėl vidaus reitingais pagrįsto kredito rizikos vertinimo metodo, pažangiojo operacinės rizikos vertinimo metodo (angl. advanced measurement approach, AMA) ir rinkos rizikai vertinti taikomo vidaus modelių metodo išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumo vertinimo. Remiantis šiais TRS, vidaus modelių išplėtimai ir pakeitimai skirstomi į reikšmingus išplėtimus ir pakeitimus, kuriems būtinas išankstinis kompetentingos institucijos patvirtinimas, ir nereikšmingus išplėtimus ir pakeitimus, apie kuriuos tereikia pranešti ex ante arba ex post.

Dabartinės redakcijos Kapitalo reikalavimų reglamente nenustatytas reikalavimas priimti panašių RTS dėl sandorio šalies rizikai vertinti taikomo vidaus modelio metodo (angl. IMM) ir pažangiojo kredito vertinimo koregavimo rizikos metodo (angl. A-CVA). Todėl ECB paskelbė vadovą dėl reikšmingumo vertinimo (angl. EGMA), skirtą padėti svarbioms įstaigoms pačioms įvertinti IMM ir A-CVA modelių išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumą pagal taikomus teisės aktus. EGMA vadovas nepakeičia taikomų ES ar nacionalinės teisės aktų reikalavimų, nedaro jiems poveikio ir nėra už juos viršesnis. Be to, reikia pažymėti, kad EBI šį klausimą gali reglamentuoti vėliau, priimdama gaires pagal EBI reglamento 16 straipsnį arba priimdama TRS pagal kokį nors būsimą ES teisės aktą.

ECB vadovas dėl reikšmingumo vertinimo (EGMA)

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus