Menu

Vidaus modelių tyrimai

Atliekant vidaus modelių tyrimus siekiama įvertinti, ar vidaus modeliai, kuriuos bankai naudoja kapitalo reikalavimams apskaičiuoti, atitinka teisinius reikalavimus. Vidaus modelių tyrimas gali būti pradėtas banko prašymu (dėl pirminio patvirtinimo, reikšmingų pakeitimų, išplėtimų, taikymo pradžios, nuolatinio dalinio taikymo ar grįžimo prie paprastesnių metodų) arba ECB iniciatyva.

Sprendimų dėl vidaus modelių naudojimo projektai parengiami užbaigus tyrimą. Pirmiausia, sprendimų projektus turi patvirtinti Priežiūros valdyba. Paskui, taikant neprieštaravimo tvarką, juos turi priimti ECB valdančioji taryba ir tik tada sprendimai laikomi galutiniais.

Vidaus modelių tyrimų sistema

ECB vadove dėl patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų išaiškinta bendra vidaus modelių tyrimo sistema ir tvarka.

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų vadovas

Šį vadovą papildo ECB vadovas dėl vidaus modelių. Pastarajame vadove daugiau dėmesio skiriama patiems tyrimams (žr. skyrių toliau).

Kriterijai

Atliekant vidaus modelių tyrimus vertinama, ar bankas atitinka reikalavimus, kad galėtų taikyti vidaus modelius. Atliekant vidaus modelių tyrimus:

 • nagrinėjamas portfelis, kuriam buvo taikomas vidaus modelis, visų pirma atsižvelgiant į atitinkamus rizikos veiksnius, ir vertinamas modelio tinkamumas;
 • vertinamas su modeliu susijusių verslo procesų, pavyzdžiui, kainodaros, sprendimų priėmimo, rizikos valdymo, modelių patikimumo vertinimo ir kapitalo apskaičiavimo, tinkamumas ir pritaikomumas;
 • vertinamas modelio veikimas, modelio pajėgumas numatyti riziką (tai apima grįžtamąjį patikrinimą, modelio testavimą įvairiomis hipotetinėmis ir istorinėmis rinkos sąlygomis ir pan.);
 • vertinama IT infrastruktūra, įvesties duomenys bei duomenys, naudoti rengiant vidaus modelį;
 • jei įmanoma, kritiškai įvertinami rezultatai, gauti taikant atitinkamus modelius.
Procesas

Vidaus modelio tyrimo pasirengimo etapo pradžioje turi būti patvirtinta, kad visos atitinkamos šalys galės dalyvauti tyrime (taip pat žr. skyrių Su vidaus modeliais susijusių prašymų teikimas).

Tyrimo eiga pavaizduota toliau pateiktoje schemoje (tyrimo eiga išsamiai išdėstyta Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų vadove).

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų vadovas

Procesas
Kas už ką atsakingas?
 • Patikrinimo grupės vadovas. Grupės vadovą skiria ECB iš savo arba nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) darbuotojų. Jis vadovauja tyrimui. Patikrinimo grupės vadovas yra pagrindinis kontaktinis asmuo, patikrinimo metu nagrinėjamais klausimais palaikantis ryšį su tikrinamu banku. Jis vadovauja patikrinimo grupės darbui, organizuoja įvairius patikrinimo etapus ir vienintelis iš patikrinimo grupės narių pasirašo patikrinimo ataskaitą.
 • Patikrinimo grupė. Patikrinimo grupė atlieka visus reikalingus patikrinimus tikrinamo banko patalpose; grupės vadovas yra už patikrinimus atsakingas asmuo. Grupė gali būti sudaryta iš ECB darbuotojų, NKI darbuotojų, jungtinės priežiūros grupės narių ar kitų ECB įgaliotų asmenų. Patikrinimo grupės narius skiria ECB.
 • Jungtinė priežiūros grupė (JPG). Vietoje vykdomo patikrinimo metu JPG:
  1. rengia priežiūros programą;
  2. tyrimo metu bendrauja su patikrinimo grupe (arba kartais dalyvauja kaip patikrinimo grupės narys);
  3. užbaigus vidaus modelių tyrimus, padeda parengti sprendimų projektus;
  4. vėliau stebi, kaip įgyvendinamos taisomosios arba priežiūros priemonės.
 • ECB Vidaus modelių skyrius. Vidaus modelių skyrius yra Mikroprudencinės priežiūros IV generalinio direktorato dalis. Jis vykdo nuolatinę tyrimų stebėseną ir užtikrina, kad visi vidaus modelių tyrimai būtų atliekami laikantis bendrų, aukštų kokybės standartų. Jis taip pat atlieka vertinimo ataskaitų kokybės ir nuoseklumo peržiūras ir, atlikus vidaus modelių tyrimą, rengia didžiąją dalį sprendimų projektų, kurie vėliau teikiami Priežiūros valdybai.

ECB vadovas dėl vidaus modelių

ECB vadovu dėl vidaus modelių siekiama užtikrinti skaidrumą dėl to, kaip ECB aiškina taikomų ES ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir kaip jis ketina tuos reikalavimus taikyti vertindamas, ar bankai juos atitinka. Vadovas buvo parengtas vykdant tikslinę vidaus modelių peržiūrą ir dabar yra ECB tam tikslui parengtos vidaus modelių tyrimo vietoje metodikos pagrindas. Šis vadovas labai padeda suvienodinti visame BPM taikomą priežiūros praktiką, o galiausiai ir sukurti visoms vidaus modelius naudojančioms svarbioms įstaigoms vienodas sąlygas.

ECB vadovą dėl vidaus modelių sudaro keturi skyriai (bendros temos, kredito rizika, rinkos rizika ir sandorio šalies kredito rizika). 2018 m. dėl šio vadovo vyko viešos konsultacijos.

Vadovas nėra viršesnis už šiuo metu galiojančius ES ir nacionalinės teisės aktus, ir juo nesiekiama pakeisti, paveikti ar panaikinti taikomų ES ir nacionalinės teisės aktų.

Atnaujintą ECB vadovą dėl vidaus modelių

Su vidaus modeliais susijusių prašymų teikimas

Siekdama sudaryti sąlygas, kad visose BPM dalyvaujančiose šalyse būtų taikoma vienoda prašymų dėl vidaus modelių teikimo ir nagrinėjimo tvarka, ECB Bankų priežiūros tarnyba išleido keletą dokumentų ir procesų aprašų, kuriais svarbūs bankai skatinami remtis, kai teikia paraiškas ECB dėl vidaus modelių.

Paraiškų teikimo proceso apžvalga

Toliau pateikiamos visos procedūrai iki paraiškos pateikimo skirtos formos ir gairės bei nuorodos į dokumentus, kuriais reikėtų remtis pranešant ECB apie visus jau įdiegtus arba planuojamus įdiegti nereikšmingus modelių pakeitimus ar išplėtimus.

Bankai, kurie teikia paraišką dėl pirminio modelio patvirtinimo arba  reikšmingo modelio pakeitimo ar išplėtimo, nesusijusio su ankstesnio įsipareigojimo įvykdymu, turi:

 • ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius elektroniniu paštu pranešti JPG apie numatomą paraiškos teikimo datą;
 • ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki patvirtintos paraiškos teikimo datos pateikti pagal procedūrą iki paraiškos pateikimo reikalaujamus dokumentus (žr. toliau pateiktas nuorodas).

ECB vadovas dėl IMM ir A-CVA modelių išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumo vertinimo

Kapitalo reikalavimų reglamente nustatyta, kad, išplėtus arba pakeitus kredito, operacinės ir rinkos rizikos vertinimo vidaus modelius, juos turi patvirtinti kompetentinga institucija, jeigu išplėtimai ar pakeitimai yra reikšmingi. Europos Komisija priėmė techninius reguliavimo standartus (toliau – TRS) dėl vidaus reitingais pagrįsto kredito rizikos vertinimo metodo, pažangiojo operacinės rizikos vertinimo metodo (toliau – AMA, angl. advanced measurement approach) ir rinkos rizikai vertinti taikomo vidaus modelių metodo išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumo vertinimo. Remiantis šiais TRS, vidaus modelių išplėtimai ir pakeitimai skirstomi į reikšmingus išplėtimus ir pakeitimus, kuriems būtinas išankstinis kompetentingos institucijos patvirtinimas, ir nereikšmingus išplėtimus ir pakeitimus, apie kuriuos tereikia pranešti ex ante arba ex post.

Dabartinės redakcijos Kapitalo reikalavimų reglamente nenustatytas reikalavimas priimti panašių TRS dėl sandorio šalies rizikai vertinti taikomų vidaus modelių metodo (IMM) ir pažangiojo kredito vertinimo koregavimo rizikos metodo (A-CVA). Todėl ECB paskelbė vadovą dėl reikšmingumo vertinimo (EGMA), kuris skirtas padėti svarbioms įstaigoms pačioms įvertinti IMM ir A-CVA modelių išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumą pagal taikomus teisės aktus. EGMA vadovas nepakeičia taikomų ES ar nacionalinės teisės aktų reikalavimų, nedaro jiems poveikio ir nėra už juos viršesnis. Be to reikia pažymėti, kad EBI gali šį klausimą reglamentuoti vėliau, priimdama gaires pagal EBI reglamento 16 straipsnį arba priimdama TRS pagal kokį nors būsimą ES teisės aktą.

ECB vadovas dėl reikšmingumo vertinimo (EGMA)