Hodnotenie interných modelov

Cieľom hodnotenia interných modelov je posúdiť, či interné modely používané bankami na výpočet kapitálových požiadaviek spĺňajú právne požiadavky. Hodnotenia sa môžu uskutočňovať na žiadosť bánk (pri počiatočnom schvaľovaní, závažných zmenách, rozšíreniach, zavádzaní, trvalom čiastočnom používaní alebo návrate k menej zložitým postupom), alebo ich môže iniciovať ECB.

Rozhodnutia týkajúce sa používania interných modelov sa vypracúvajú po ukončení hodnotenia. Konečné rozhodnutia schvaľuje Rada pre dohľad a na základe postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu ich prijíma Rada guvernérov ECB.

Rámec hodnotenia interných modelov

Všeobecný rámec a postup hodnotenia interných modelov (internal model investigation – IMI) je stanovený vo všeobecných zásadách ECB týkajúcich sa výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov.

Všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov

Dopĺňajú ich všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov, ktoré sa zameriavajú na obsah hodnotenia (viac nižšie).

Kritériá

Pri hodnotení interných modelov sa zisťuje, či banka spĺňa požiadavky spojené s používaním interných modelov. V rámci IMI sa predovšetkým:

 • hodnotí portfólio, na ktoré sa interný model aplikuje, najmä pokiaľ ide o s ním spojené rizikové faktory, ako aj adekvátnosť záberu príslušného modelu,
 • hodnotí adekvátnosť a adaptabilnosť procesov súvisiacich s modelom, napríklad oceňovania, rozhodovania, riadenia rizík, validácie a kapitálových výpočtov,
 • posudzuje výkonnosť modelu, jeho schopnosť predpovedať riziko (okrem iného aj prostredníctvom spätných previerok a testovania modelu v rôznych hypotetických a historických trhových podmienkach),
 • preveruje IT infraštruktúra, vstupné údaje a údaje použité na zostavenie interného modelu,
 • podľa možnosti testujú zistenia modelu.
Postup

Na začiatku prípravnej fázy IMI je potrebné potvrdiť dostupnosť a pripravenosť všetkých zúčastnených strán (viac v časti Predkladanie žiadostí týkajúcich sa interných modelov).

Postup samotného hodnotenia je znázornený nižšie (podrobný opis postupu sa nachádza vo všeobecných zásadách výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov).

Všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov

Postup
Kompetencie
 • Vedúci tímu: vedúceho tímu, ktorý usmerňuje výkon hodnotenia, vymenúva ECB spomedzi pracovníkov ECB alebo príslušného vnútroštátneho orgánu. Vedúci tímu je pre kontrolovanú banku hlavnou kontaktnou osobou v otázkach, ktoré sú predmetom kontroly. Vedúci tímu riadi kontrolný tím, organizuje jednotlivé kroky kontroly a ako jediný člen kontrolného tímu podpisuje kontrolnú správu.
 • Kontrolný tím: vykonáva všetky potrebné kontroly v priestoroch kontrolovanej banky pod vedením vedúceho tímu. Tím môže pozostávať z kontrolórov ECB, pracovníkov príslušných vnútroštátnych orgánov, členov spoločných dohliadacích tímov a ďalších osôb poverených ECB. Členov kontrolného tímu vymenúva ECB.
 • Spoločný dohliadací tím: spoločný dohliadací tím (joint supervisory team – JST) v rámci činností na mieste predovšetkým:
  1. pripravuje program dohľadového procesu (supervisory examination programme – SEP),
  2. počas kontroly komunikuje s kontrolným tímom (prípadne je jeho súčasťou),
  3. prispieva k návrhom rozhodnutí prijatých na základe výsledkov IMI, a
  4. následne monitoruje realizáciu prípadných nápravných opatrení alebo opatrení dohľadu.
 • Odbor ECB pre interné modely: Odbor pre interné modely (Internal Models Division – INM) je súčasťou generálneho riaditeľstva pre mikroprudenciálny dohľad IV. Zodpovedá za priebežné monitorovanie kontrol a uplatňovanie spoločných štandardov vysokej kvality vo všetkých hodnoteniach IMI. Vykonáva kontroly kvality a konzistentnosti hodnotiacich správ a vypracúva väčšinu návrhov rozhodnutí prijatých na základe IMI, ktoré sa následne predkladajú Rade pre dohľad.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov objasňujú, ako ECB interpretuje príslušné platné právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy a ako ich zamýšľa uplatňovať pri hodnotení plnenia právnych požiadaviek zo strany bánk. Tieto zásady, pôvodne vypracované v kontexte cieleného hodnotenia interných modelov (targeted review of internal models – TRIM), predstavujú základ metodiky hodnotení IMI na mieste, ktorú ECB vypracovala ako súčasť TRIM. Významnou mierou tak prispieva k harmonizácii postupov dohľadu v rámci SSM a v konečnom dôsledku k vytvoreniu rovnakých podmienok pre významné inštitúcie používajúce interné modely.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov pozostávajú zo štyroch kapitol (všeobecné otázky, kreditné riziko, trhové riziko a kreditné riziko protistrany), ktoré boli v roku 2018 predmetom verejnej konzultácie.

Všeobecné zásady by sa nemali považovať za dokument, ktorý presahuje platné právo EÚ či vnútroštátne právo. Ich zámerom nie je nahradiť, prevážiť ani inak ovplyvniť platné právne predpisy EÚ či vnútroštátne právo.

Aktualizovaná verzia všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných modelov

Predkladanie žiadostí týkajúcich sa interných modelov

V záujme konzistentného spracovania žiadostí týkajúcich sa interných modelov v rámci SSM zverejnil bankový dohľad ECB súbor dokumentov a postupov, ktoré významným bankám pri podávaní žiadostí ECB odporúča uplatňovať.

Postup predkladania žiadostí

V tejto časti sú uvedené odkazy na formuláre a pokyny súvisiace s prípravným procesom a postupom predkladania žiadostí. Uvedené sú aj odkazy na súbor dokumentov, prostredníctvom ktorých je potrebné informovať ECB o prípadných (plánovaných či už zavedených) nezávažných zmenách alebo rozšíreniach modelov.

Banky, ktoré chcú požiadať o schválenie nového modelu, prípadne závažnej zmeny alebo rozšírenia modelu, ktoré nie sú výsledkom splnenia predchádzajúcej povinnosti, musia:

 • potvrdiť spoločnému dohliadaciemu tímu dátum plánovaného začiatku uplatňovania modelu aspoň štyri mesiace vopred,
 • predložiť balík dokumentov v rámci prípravného procesu (odkazy nižšie) aspoň dva mesiace pred potvrdeným dátumom začiatku uplatňovania modelu.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa posudzovania závažnosti rozšírení a zmien modelov IMM a A-CVA

Nariadenie o kapitálových požiadavkách v prípade závažných rozšírení a zmien interných modelov na hodnotenie kreditného, operačného a trhového rizika vyžaduje ich schválenie príslušným orgánom. Európska komisia na účely posudzovania závažnosti rozšírení a zmien modelov hodnotenia kreditného rizika na základe interných ratingov, pokročilého postupu merania operačného rizika a hodnotenia trhového rizika pomocou interných modelov prijala regulačné technické predpisy. Tieto predpisy delia rozšírenia a zmeny interných modelov na závažné rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, a nezávažné rozšírenia a zmeny, pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúce alebo následné oznámenie.

Pokiaľ ide o kreditné riziko protistrany v prípade metódy interných modelov (internal model method – IMM) i pokročilej metódy na výpočet rizika úpravy ocenenia pohľadávok (advanced method for credit valuation adjustment risk – A-CVA), nariadenie o kapitálových požiadavkách v súčasnom znení prijatie podobných regulačných technických predpisov neupravuje. ECB preto zverejnila všeobecné zásady o hodnotení závažnosti (ECB Guide on materiality assessment – EGMA), ktoré slúžia významným inštitúciám ako pomôcka pri vlastnom hodnotení závažnosti zmien a rozšírení modelov IMM a A-CVA v súlade s príslušným právnym rámcom. Zásady EGMA nemajú nahradiť, prevážiť ani inak ovplyvniť platné právne predpisy EÚ či vnútroštátne právo. Navyše je potrebné podotknúť, že túto oblasť môže regulovať Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) prijatím usmernení na základe článku 16 nariadenia o EBA či regulačných technických predpisov vychádzajúcich z prípadnej budúcej legislatívy EÚ.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia závažnosti