Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Hodnotenie interných modelov

Cieľom hodnotení interných modelov (internal model investigations – IMI) je posúdiť, či interné modely používané bankami na výpočet kapitálových požiadaviek spĺňajú právne požiadavky. Hodnotenia sa môžu uskutočňovať na žiadosť bánk (pri počiatočnom schvaľovaní, závažných zmenách, rozšíreniach, zavádzaní, trvalom čiastočnom používaní alebo návrate k menej zložitým postupom), alebo ich môže iniciovať ECB.

Po ukončení hodnotenia pracovníci dohľadu vypracujú rozhodnutia týkajúce sa používania interných modelov. Konečné rozhodnutia schvaľuje Rada pre dohľad a na základe postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu ich prijíma Rada guvernérov ECB.

Rámec hodnotení interných modelov

Všeobecný rámec a postup hodnotení interných modelov je stanovený vo všeobecných zásadách ECB týkajúcich sa výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov.

Všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov

Dopĺňajú ich všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov, ktoré sa zameriavajú na obsah hodnotení interných modelov.

Kritériá

Pri hodnotení interných modelov sa zisťuje, či banka spĺňa požiadavky spojené s používaním interných modelov. V rámci hodnotenia sa predovšetkým:

 • posudzuje portfólio, na ktoré sa interný model aplikuje, najmä pokiaľ ide o s ním spojené rizikové faktory, ako aj adekvátnosť záberu príslušného modelu,
 • hodnotí adekvátnosť a adaptabilnosť procesov súvisiacich s modelom, napríklad oceňovania, rozhodovania, riadenia rizík, validácie a kapitálových výpočtov,
 • posudzuje výkonnosť modelu, jeho schopnosť predpovedať riziko (okrem iného aj prostredníctvom spätných skúšok a testovania modelu v rôznych hypotetických a historických trhových podmienkach),
 • preveruje IT infraštruktúra, vstupné údaje a údaje použité na zostavenie interného modelu,
 • testujú zistenia modelu (v relevantných prípadoch).
Postup

Na začiatku prípravnej fázy hodnotenia interných modelov je potrebné potvrdiť dostupnosť a pripravenosť všetkých zúčastnených strán (viac v časti predkladanie žiadostí týkajúcich sa interných modelov).

Postup samotného hodnotenia je znázornený nižšie (podrobný opis postupu sa nachádza vo všeobecných zásadách výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov).

Všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov
Kompetencie
 • Vedúci tímu: vedúceho tímu, ktorý usmerňuje výkon kontroly, vymenúva ECB spomedzi pracovníkov ECB alebo príslušného vnútroštátneho orgánu. Vedúci tímu je pre kontrolovanú banku hlavnou kontaktnou osobou v otázkach, ktoré sú predmetom kontroly. Vedúci tímu riadi kontrolný tím, organizuje jednotlivé kroky kontroly a ako jediný člen kontrolného tímu podpisuje kontrolnú správu.
 • Kontrolný tím: vykonáva všetky potrebné kontroly v priestoroch kontrolovanej banky pod vedením vedúceho tímu. Tím môže pozostávať z kontrolórov ECB, pracovníkov príslušných vnútroštátnych orgánov, členov spoločných dohliadacích tímov a ďalších osôb poverených ECB. Členov kontrolného tímu vymenúva ECB.
 • Spoločný dohliadací tím: Spoločný dohliadací tím (joint supervisory team – JST) v rámci činností na mieste predovšetkým:
  1. pripravuje program dohľadového procesu (supervisory examination programme – SEP),
  2. počas kontroly komunikuje s kontrolným tímom (prípadne je jeho súčasťou),
  3. pripravuje návrhy rozhodnutí na základe výsledkov hodnotenia interných modelov, a
  4. následne monitoruje realizáciu prípadných nápravných opatrení alebo opatrení dohľadu.
 • Odbor pre hodnotenia interných modelov: odbor je súčasťou generálneho riaditeľstva pre kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov. Zodpovedá za všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov, metodiku hodnotenia interných modelov a kontrolu konzistentnosti správ o hodnotení modelov. Členovia odboru vedú hodnotenia interných modelov a zúčastňujú sa na nich.

Predkladanie žiadostí týkajúcich sa interných modelov

V záujme konzistentného spracovania žiadostí týkajúcich sa interných modelov v rámci európskeho bankového dohľadu, označovaného aj ako jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM), zverejnil bankový dohľad ECB súbor dokumentov a postupov, ktoré významným inštitúciám pri podávaní žiadostí ECB odporúča uplatňovať.

Postup predkladania žiadostí

V tejto časti sú uvedené odkazy na formuláre a pokyny súvisiace s prípravným procesom a postupom predkladania žiadostí. Od 10. januára 2022 je o prípadných (plánovaných alebo už zavedených) nezávažných zmenách alebo rozšíreniach modelov potrebné informovať ECB prostredníctvom portálu IMAS.

Banky, ktoré chcú požiadať o schválenie nového modelu, prípadne závažnej zmeny alebo rozšírenia modelu, ktoré nie sú výsledkom splnenia predchádzajúcej povinnosti, musia:

 • potvrdiť spoločnému dohliadaciemu tímu dátum plánovaného začiatku uplatňovania modelu aspoň štyri mesiace vopred,
 • predložiť balík dokumentov v rámci prípravného procesu (odkazy nižšie) aspoň dva mesiace pred potvrdeným dátumom začiatku uplatňovania modelu.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa posudzovania závažnosti rozšírení a zmien modelov IMM a A-CVA

Nariadenie o kapitálových požiadavkách v prípade závažných rozšírení a zmien interných modelov na hodnotenie kreditného, operačného a trhového rizika vyžaduje ich schválenie príslušným orgánom. Európska komisia na účely posudzovania závažnosti rozšírení a zmien modelov hodnotenia kreditného rizika na základe interných ratingov, pokročilého postupu merania operačného rizika a hodnotenia trhového rizika pomocou interných modelov prijala regulačné technické predpisy. Tieto predpisy delia rozšírenia a zmeny interných modelov na závažné rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, a nezávažné rozšírenia a zmeny, pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúce alebo následné oznámenie.

Pokiaľ ide o kreditné riziko protistrany v prípade metódy interných modelov (internal model method – IMM) i pokročilej metódy na výpočet rizika úpravy ocenenia pohľadávok (advanced method for credit valuation adjustment risk – A-CVA), nariadenie o kapitálových požiadavkách v súčasnom znení prijatie podobných regulačných technických predpisov neupravuje. ECB preto zverejnila všeobecné zásady o hodnotení závažnosti (ECB Guide on materiality assessment – EGMA), ktoré slúžia významným inštitúciám ako pomôcka pri vlastnom hodnotení závažnosti zmien a rozšírení modelov IMM a A-CVA v súlade s príslušným právnym rámcom. Zásady EGMA nemajú nahradiť, prevážiť ani inak ovplyvniť platné právne predpisy EÚ či vnútroštátne právo. Navyše je potrebné podotknúť, že túto oblasť môže regulovať Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) prijatím usmernení na základe článku 16 nariadenia o EBA či regulačných technických predpisov vychádzajúcich z prípadnej budúcej legislatívy EÚ.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia závažnosti

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)