Menu

Utredningar av interna modeller

Utredningar av interna modeller (IMI) görs för att bedöma om de interna modeller som banker använder för att beräkna kapitalkrav uppfyller de rättsliga kraven. De kan genomföras på en banks begäran (inledande godkännande, väsentliga ändringar, utvidgningar, igångsättning, permanent delvis användning eller återgång till mindre avancerade handlingssätt) eller initieras av ECB.

Beslut om användning av interna modeller utarbetas när en utredning har avslutats. Innan de färdigställs måste besluten stödjas av tillsynsnämnden och antas av ECB-rådet enligt förfarandet med implicit godkännande.

Ramverk för utredningar av interna modeller

I ECB:s vägledning för inspektion på plats och utredningar av interna modeller beskrivs det allmänna ramverket och processen som tillämpas på sådana utredningar.

Vägledning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller

Den kompletteras med ECB:s vägledning för interna modeller, där fokus ligger på utredningarnas innehåll (se avsnittet nedan).

Kriterier

Utredningarna av interna modeller syftar till att bedöma om en bank uppfyller kraven för att använda interna modeller. Dessa utredningar ska särskilt

 • utvärdera den portfölj som den interna modellen har använts för, särskilt vad gäller relevanta riskfaktorer, samt bedöma om modellen är tillräckligt omfattande,
 • utvärdera lämplighet och anpassningsförmåga i verksamhetsprocesser som är relaterade till modellen, t.ex. prissättning, beslutsfattande, riskhantering, validering och kapitalberäkning,
 • utvärdera modellens prestationsförmåga, dess kapacitet att förutsäga risk (bland annat genom utfallstester samt modelltester under varierande hypotetiska och historiska marknadsförhållanden),
 • utvärdera IT-infrastruktur, indata och den data som används för att upprätta den interna modellen,
 • kritiskt granska modellernas resultat där det är möjligt.
Förfarande

När den förberedande fasen av en utredning påbörjas måste tillgänglighet och beredskap hos samtliga berörda parter bekräftas (se även avsnittet om Inlämning av ansökningar med anknytning till interna modeller).

Hur själva utredningsförfarandet går till visas nedan (för en detaljerad beskrivning av förfarandet, se Vägledning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller).

Vägledning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller

Förfarande
Vem gör vad?
 • Chef för uppdraget: Uppdragschefen utses av ECB från ECB:s eller den nationella behöriga myndighetens personal för att leda inspektionen. Uppdragschefen är den huvudsakliga kontaktpersonen för den inspekterade banken vad gäller de områden som granskas under inspektionen. Uppdragschefen leder inspektionsgruppen, organiserar de olika stegen i inspektionen och är den enda i gruppen som får underteckna inspektionsrapporten.
 • Inspektionsgruppen: Under uppdragschefens överinseende genomför inspektionsgruppen alla nödvändiga inspektioner i den inspekterade bankens lokaler. Gruppen kan bestå av inspektörer från ECB, tillsynspersonal från den nationella behöriga myndigheten, medlemmar i den gemensamma tillsynsgruppen eller andra personer som auktoriserats av ECB. Medlemmarna i inspektionsgruppen utses av ECB.
 • Gemensam tillsynsgrupp: Den gemensamma tillsynsgruppens huvudsakliga bidrag till inspektionen på plats inbegriper att
  1. förbereda programmet för tillsynsgranskning
  2. kommunicera med inspektionsgruppen under själva inspektionen (eller ibland delta som medlem i inspektionsgruppen)
  3. bidra till beslutsutkasten från utredningens resultat, och
  4. efteråt göra en uppföljning som säkerställer att korrigerande åtgärder och tillsynsåtgärder vidtas.
 • ECB:s avdelning för interna modeller (INM): Denna avdelning ingår i generaldirektoratet för mikrotillsyn IV. Avdelningen ansvarar för den löpande övervakningen av inspektioner och även för att säkerställa att allmänna, högkvalitativa standarder tillämpas vid alla utredningar av interna modeller. Den utför kvalitetskontroller och konsekvensgranskningar av bedömningsrapporter och förbereder de flesta beslutsutkasten från utredningarnas resultat. Dessa lämnas sedan in till tillsynsnämnden.

ECB:s vägledning för interna modeller

ECB:s vägledning för interna modeller klargör hur ECB tolkar tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning och hur ECB avser tillämpa detta vid bedömningen om huruvida banker möter de rättsliga kraven. Vägledningen har utarbetats inom ramen för TRIM och utgör grunden för metoden gällande de utredningar av interna modeller på plats som ECB har utvecklat som del av TRIM. Den bidrar därför väsentligt till att harmonisera tillsynspraxis inom SSM och, i förlängningen, till att skapa lika konkurrensvillkor för betydande institut som använder interna modeller.

ECB:s vägledning för interna modeller består av fyra kapitel (allmänt, kreditrisk, marknadsrisk och motpartskreditrisk) som alla var föremål för ett offentligt samråd under 2018.

Vägledningen är inte tänkt att tolkas som att den går utöver tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning och är därför inte menad att ersätta, överskrida eller påverka denna lagstiftning.

ECB:s uppdaterade vägledning för interna modeller

Inlämning av ansökningar med anknytning till interna modeller

ECB:s banktillsyn har publicerat en rad handlingar och förfaranden som ska bidra till att ansökningar avseende interna modeller hanteras på ett enhetligt sätt inom hela SSM. Betydande banker uppmuntras att använda dessa när de skickar ansökningar med anknytning till interna modeller till ECB.

Överblick över ansökningsprocessen

Formulär och riktlinjer för föransökan och själva ansökan finns nedan, inbegripet länkar till de dokument som ska användas för att informera ECB om eventuella icke väsentliga ändringar eller utvidgningar av modeller, oavsett om dessa är på planeringsstadiet eller redan har genomförts.

Banker som vill ansöka om inledande modellgodkännande eller väsentliga ändringar eller utvidgningar av modeller som inte är nödvändiga för att fullgöra en tidigare skyldighet, uppmanas att

 • bekräfta det planerade ansökningsdatumet per e-post till den gemensamma tillsynsgruppen minst fyra månader i förväg,
 • lämna en föransökan (se länkar nedan) minst två månader före det bekräftade ansökningsdatumet.

ECB:s vägledning för väsentlighetsbedömning för utvidgningar av och förändringar i metoden med interna modeller (IMM) och den avancerade metoden för kreditvärdighetsjustering (A-CVA)

Enligt kapitalkravsförordningen måste den behöriga myndigheten godkänna väsentliga utvidgningar av och förändringar i interna modeller för kreditrisk, operativ risk och marknadsrisk. EU-kommissionen har antagit tekniska tillsynsstandarder (RTS-standarder) för väsentlighetsbedömningen av utvidgningar av och förändringar i modellerna för interna riskvärderingsmetoder för kreditrisk, avancerade mätmetoder (AMA) för operativ risk och metoden med interna modeller för marknadsrisk. Utifrån dessa RTS-standarder kategoriseras utvidgningar och förändringar av interna modeller, antingen som väsentliga som kräver ett förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten eller som ej väsentliga i vilket fall antingen förhandsanmälan eller efterhandsanmälan krävs.

När det gäller motpartskreditrisk för både metoden med interna modeller (IMM) och den avancerade metoden för kreditvärdighetsjustering (A-CVA), omfattas inte antagandet av liknande RTS-standarder av den föreliggande texten i kapitalkravsförordningen. Därför publicerade ECB en vägledning för väsentlighetsbedömning (EGMA). Den ger stöd till betydande kreditinstitut i deras självbedömning av väsentligheten i ändringar i och utvidgningar av IMM- och A-CVA-modeller i enlighet med gällande rättslig ram. Vägledningens syfte är inte att ersätta, överskrida eller på något annat sätt påverka EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Dessutom bör det påpekas att den Europeiska bankmyndigheten (EBA) kan reglera detta område genom att anta riktlinjer i enlighet med artikel 16 i EBA-förordningen eller genom att anta RTS-standarder baserat på ny EU-lagstiftning.

ECB:s vägledning för väsentlighetsbedömning (EGMA)