Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Проучване на вътрешните модели

При проучванията на вътрешни модели се извършва оценка дали тези модели, използвани от банките за изчисляване на капиталовите изисквания, са в съответствие с правните изисквания. Те могат да бъдат проведени по искане на дадена банка (във връзка с първоначално одобрение, съществена промяна, разширения в обхвата, въвеждане, постоянна частична употреба или връщане към по-опростени подходи) или да бъдат инициирани от ЕЦБ.

Щом проучването завърши, надзорните органи изготвят решения относно използването на вътрешните модели. Преди да станат окончателни, решенията трябва да бъдат одобрени от Надзорния съвет и приети от Управителния съвет на ЕЦБ съгласно процедурата при липса на възражения.

Рамка за проучванията на вътрешни модели

В ръководството на ЕЦБ за проверките на място и проучванията на вътрешни модели се разяснява общата рамка и приложимата процедура за проучванията на вътрешни модели.

Ръководство за проверките на място и проучванията на вътрешни модели

То се допълва от ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели, чиято основна тема е съдържанието на проучванията.

Критерии

Проучванията на вътрешни модели представляват оценка дали дадена банка изпълнява изискванията за използване на вътрешни модели. В тези проучвания по-конкретно:

 • се разглежда портфейлът, към който е бил приложен вътрешният модел, особено с оглед на релевантните двигатели на риск, и се оценява доколко обхватът на модела е подходящ
 • се проверява уместността и приспособимостта на бизнес процесите, свързани с модела, като например ценообразуване, вземане на решения, управление на риска, валидиране и изчисляване на капитала
 • се оценява резултатността на модела, капацитетът му за предвиждане на риск (включително, но не само, бек-тестове и изпитания на модела в различни хипотетични и ретроспективни пазарни сценарии)
 • се оценяват ИТ инфраструктурата, входящите данни и данните, използвани за изграждането на вътрешния модел
 • се подлагат на критичен анализ резултатите от модела, когато това е осъществимо
Процедура

В началото на подготвителната фаза на дадено проучване на вътрешен модел трябва да се потвърди, че всички участници са на разположение и в готовност (вижте също раздела за подаване на заявления, свързани с вътрешни модели).

Процедурата за самото проучване е представена в диаграмата по-долу (за подробно описание вижте ръководството за проверките на място и проучванията на вътрешни модели).

Ръководство за проверките на място и проучванията на вътрешни модели
Кой каква роля изпълнява?
 • Ръководител на мисията: Ръководителят на мисията се назначава от ЕЦБ измежду нейните служители или служителите на националните компетентни органи (НКО). Той ръководи проверката. Ръководителят на мисията е главното лице за контакт, към което проверяваната банка се обръща във връзка с разглежданите в проверката теми. Той ръководи екипа за проверка, организира отделните ѝ етапи и е единственият член на екипа, който подписва доклада за нея.
 • Екип за проверка: Екипът за проверка изпълнява всички необходими проверки на място в банката под ръководството на ръководителя на мисията. Екипът може да се състои от инспектори от ЕЦБ, надзорници от НКО, членове на съвместни надзорни екипи (СНЕ) или други упълномощени от ЕЦБ лица. Членовете на екипите за проверка се назначават от ЕЦБ.
 • Съвместен надзорен екип (СНЕ): СНЕ допринася за дейностите на място най-вече като:
  1. изготвя плана за извършване на надзорни проверки
  2. общува с екипа за проверка по време на нейното провеждане (или понякога участва в екипа)
  3. изготвя проекторешенията, произтичащи от проверката на вътрешните модели, и
  4. извършва последващи действия по каквито и да било корективни или надзорни мерки.
 • Отдел „Проучвания на вътрешни модели“: Този отдел в генерална дирекция „Проверки на място и проучвания на вътрешни модели“ отговаря за ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели, за методологията за проучвания на вътрешни модели и за проверката за съответствие на докладите за оценка.. Членове на отдела са ръководители и участници в проучванията на вътрешни модели.

Подаване на заявления, свързани с вътрешни модели

За да спомогне за съгласуван подход към свързаните с вътрешни модели заявления в целия европейски банков надзор, известен също като единен надзорен механизъм (ЕНМ), банковият надзор в ЕЦБ публикува набор от документи и процедури, които значимите банки се насърчават да използват, когато изпращат на ЕЦБ такива заявления.

Обзор на процедурата за кандидатстване

По-долу са предоставени формуляри и насоки, отнасящи се до процедурата преди и в хода на кандидатстването. От 10 януари 2022 г. за уведомяване на ЕЦБ относно всякакви несъществени промени на модел или разширяване на обхвата му – както запланувани, така и вече въведени, следва да се използва порталът на IMAS.

Изисква се банките, които кандидатстват за първоначално одобрение на модел или уведомяват за съществена промяна или разширяване на обхвата му, недължащи се на изпълнение на предишно задължение:

 • да потвърдят планираната дата на кандидатстване, като изпратят имейл до СНЕ най-малко четири месеца по-рано;
 • да подадат предварителен пакет документи (вижте връзките по-долу) най-малко два месеца преди потвърдената дата на кандидатстване.
Практическа информация за процедурата преди и в хода на кандидатстването
Формуляри и последователност на процедурата, предхождаща кандидатстването
Формуляр за кандидатстване в случаите, които не попадат в обхвата на процедурата, предхождаща кандидатстването
Формуляри и указания за съобщаване на несъществени промени и разширяване на обхвата на модели

Ръководство на ЕЦБ относно оценката на степента на същественост на разширенията в обхвата и измененията на метода на вътрешните модели (IMM) и усъвършенствания метод за изчисляване на риска от корекция на кредитната оценка (A-CVA)

Според Регламента за капиталовите изисквания компетентният орган трябва да одобри съществените разширения в обхвата и промени на вътрешните модели за кредитен, операционен и пазарен риск. Европейската комисия прие регулаторни технически стандарти (РТС) за оценка на степента на същественост на разширения в обхвата на моделите и на промени във вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск, в усъвършенствания подход за измерване за операционен риск и в подхода на вътрешните модели за пазарен риск. Въз основа на тези РТС разширенията в обхвата и промените във вътрешните модели се категоризират или като съществени и изискващи предварително одобрение от компетентния орган, или като несъществени и изискващи предварително или последващо уведомяване.

Що се отнася до кредитния риск от страна на контрагента, действащата версия на Регламента за капиталовите изисквания не налага приемането на сходни РТС за метода на вътрешните модели (IMM) и усъвършенствания метод за изчисляване на риска от корекция на кредитната оценка (A-CVA). Поради тази причина ЕЦБ публикува Ръководство относно оценката на степента на същественост (EGMA), което помага на значимите институции в тяхната самооценка на степента на същественост на промените и разширенията в обхвата на моделите IMM и A-CVA според приложимата правна рамка. То няма за цел да замени приложимото законодателство на ЕС и национално законодателство, да вземе превес над него или да му окаже въздействие по какъвто и да било начин. Освен това трябва да се има предвид, че ЕБО може да регулира тази област, като приеме насоки въз основа на член 16 от Регламента за ЕБО или приеме РТС въз основа на бъдещо законодателство на ЕС.

Ръководство на ЕЦБ относно оценката на степента на същественост (EGMA)

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал