Menu

Investigații privind modelele interne

Investigațiile privind modelele interne (internal model investigations – IMIs) urmăresc să evalueze dacă modele interne utilizate de bănci pentru calcularea cerințelor de capital respectă cerințele juridice. Acestea pot fi declanșate la solicitarea unei bănci (aprobare inițială, modificări semnificative, extinderi, implementare, utilizare parțială permanentă sau revenire la abordări mai puțin sofisticate) ori pot fi inițiate de BCE.

Deciziile referitoare la utilizarea modelelor interne sunt redactate după încheierea unei investigații. Înainte de a deveni definitive, deciziile trebuie aprobate de Consiliul de supraveghere și adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE în cadrul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Cadrul pentru investigațiile privind modelele interne

Ghidul BCE privind inspecțiile la fața locului și investigațiile privind modelele interne clarifică cadrul general și procesul aplicabile investigațiilor privind modelele interne.

Ghidul privind inspecțiile la fața locului și investigațiile privind modelele interne

Acesta este completat de ghidul BCE privind modelele interne, care se axează pe conținutul investigațiilor (a se vedea secțiunea de mai jos).

Criterii

Investigațiile privind modelele interne evaluează dacă o bancă îndeplinește cerințele pentru utilizarea de modele interne. Mai exact, investigațiile privind modelele interne:

 • examinează portofoliul căruia i s-a aplicat modelul intern, în special din perspectiva factorilor de risc relevanți, și evaluează adecvarea sferei de aplicare a modelului;
 • examinează adecvarea și adaptabilitatea proceselor operaționale legate de model, precum stabilirea prețurilor, luarea deciziilor, gestionarea riscurilor, validarea și calcularea capitalului;
 • evaluează performanța modelului, capacitatea acestuia de a prevedea riscurile, inclusiv prin exerciții de testare ex-post (backtesting) și testarea modelului în diverse condiții de piață ipotetice și istorice, printre altele;
 • evaluează infrastructura informatică, datele de intrare și datele utilizate pentru configurarea modelului intern;
 • contestă rezultatele modelelor, acolo unde este fezabil.
Proces

La începutul etapei pregătitoare a unei investigații privind modelele interne, trebuie confirmate disponibilitatea și gradul de pregătire pentru toate părțile implicate (a se vedea, de asemenea, secțiunea Transmiterea cererilor legate de modele interne).

Procesul referitor la investigația în sine este ilustrat în graficul de mai jos (pentru o descriere detaliată a procesului, a se vedea Ghidul privind inspecțiile la fața locului și investigațiile privind modelele interne).

Ghidul privind inspecțiile la fața locului și investigațiile privind modelele interne

Proces
Repartizarea responsabilităților
 • Șeful de misiune: șeful de misiune este numit de BCE din rândul membrilor personalului său sau al autorităților naționale competente (ANC) pentru a coordona inspecția. Acesta reprezintă principala persoană de contact pentru banca inspectată cu privire la aspectele controlate în cursul inspecției. Șeful de misiune administrează echipa de inspecție, organizează diversele etape ale inspecției și este singurul membru al echipei de inspecție autorizat să semneze raportul de inspecție.
 • Echipa de inspecție: echipa de inspecție efectuează toate inspecțiile necesare la sediul băncii inspectate sub responsabilitatea șefului de misiune. Echipa poate fi alcătuită din inspectori de la BCE, supraveghetori angajați de ANC, membri ai echipelor comune de supraveghere sau alte persoane autorizate de BCE. Membrii echipei de inspecție sunt numiți de BCE.
 • Echipa comună de supraveghere (ECS): principalele contribuții ale ECS la activitățile la fața locului includ:
  1. pregătirea programului de supraveghere prudențială;
  2. comunicarea cu echipa de inspecție în timpul inspecției (sau, uneori, participarea în calitate de membru al echipei de inspecție);
  3. contribuirea la proiectele de decizii rezultate în urma investigațiilor privind modelele interne; și
  4. monitorizarea ulterioară a măsurilor de remediere sau a celor de supraveghere.
 • Serviciul modele interne (SMI) al BCE: SMI face parte din Direcția generală supraveghere microprudențială IV și este responsabil de monitorizarea continuă a inspecțiilor, precum și de garantarea aplicării unor standarde comune, de înaltă calitate în cadrul tuturor investigațiilor privind modelele interne. Acesta efectuează controale ale calității și consecvenței rapoartelor de evaluare și redactează majoritatea proiectelor de decizii rezultate în urma investigațiilor privind modelele interne, care sunt prezentate ulterior Consiliului de supraveghere.

Ghidul BCE privind modelele interne

Ghidul BCE privind modelele interne oferă transparență cu privire la modul în care BCE înțelege legislația UE și legislația națională actuale aplicabile și modul în care intenționează să le aplice când evaluează dacă băncile respectă cerințele juridice. Elaborat inițial în contextul analizei țintite a modelelor interne, Ghidul reprezintă coloana vertebrală a metodologiei pentru investigațiile privind modelele interne desfășurate la fața locului, pe care BCE a elaborat-o ca parte a TRIM. Prin urmare, acesta contribuie semnificativ la armonizarea practicilor de supraveghere la nivelul MUS și, în ultimă instanță, la crearea unor condiții echitabile pentru instituțiile semnificative care utilizează modelele interne.

Ghidul BCE privind modelele interne cuprinde patru capitole (aspecte generale, riscul de credit, riscul de piață și riscul de credit al contrapartidei), care au făcut obiectul unei consultări publice în anul 2018.

Ghidul nu trebuie interpretat ca depășind legislația UE și legislația națională actuale aplicabile și, prin urmare, nu este menit să înlocuiască, să anuleze sau să afecteze aceste legislații.

Versiunea actualizată a Ghidului BCE privind modelele interne

Transmiterea cererilor legate de modele interne

Pentru a facilita aplicarea unei abordări consecvente la nivelul MUS cu privire la cererile legate de modele interne, Supravegherea bancară a BCE a publicat un set de documente și procese pe care băncile semnificative sunt invitate să le utilizeze atunci când transmit BCE cereri care au legătură cu modelele interne.

Prezentare generală a procesului de depunere a cererilor

Formularele și orientările referitoare la procesul de predepunere a cererilor sunt furnizate mai jos, alături de linkurile către setul de documente care ar trebui utilizate pentru informarea BCE cu privire la orice modificări sau extinderi nesemnificative, planificate ori deja implementate, ale modelelor.

Băncile care urmăresc obținerea aprobării inițiale a modelelor sau modificări ori extinderi semnificative, care nu se datorează îndeplinirii unei obligații anterioare, trebuie:

 • să confirme data la care intenționează să depună cererea, trimițând un e-mail către ECS cu cel puțin patru luni în avans;
 • să trimită un pachet de predepunere a cererii (a se vedea linkurile de mai jos) cu cel puțin două luni înainte de confirmarea datei pentru depunerea cererii.
Informații practice privind procesul de (pre-)depunere a cererilorFormulare și agende privind procesul de predepunere a cererilorFormular de depunere a cererii pentru cazurile care nu intră în sfera de aplicare a procesului de predepunere a cererilorFormulare și instrucțiuni pentru comunicarea modificărilor și extinderilor nesemnificative ale modelelor

Ghidul BCE privind evaluarea caracterului semnificativ al extinderilor și modificărilor aduse metodei modelelor interne și metodei avansate pentru riscul de ajustare a evaluării creditului

Regulamentul privind cerințele de capital prevede că autoritatea competentă trebuie să aprobe extinderile și modificările semnificative aduse modelelor interne pentru riscul de credit, riscul operațional și riscul de piață. Comisia Europeană a adoptat standarde tehnice de reglementare (regulatory technical standards – RTS) în vederea evaluării caracterului semnificativ al extinderilor și modificărilor aduse abordării bazate pe ratinguri interne pentru riscul de credit, abordării avansate de evaluare (advanced measurement approach – AMA) pentru riscul operațional și abordării bazate pe modele interne pentru riscul de piață. Pe baza acestor standarde tehnice de reglementare, extinderile și modificările aduse modelelor interne sunt clasificate fie ca extinderi și modificări semnificative, care necesită obținerea unei aprobări prealabile din partea autorității competente, fie ca extinderi și modificări nesemnificative, pentru care este nevoie de notificare ex-ante sau ex-post.

În ceea ce privește riscul de credit al contrapartidei atât pentru metoda modelelor interne (internal model method – IMM), cât și pentru metoda avansată pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (advanced method for credit valuation adjustment risk – A-CVA), adoptarea unor standarde tehnice de reglementare similare nu este impusă de textul actual al Regulamentului privind cerințele de capital. Prin urmare, BCE a publicat un Ghid privind evaluarea caracterului semnificativ (Guide on materiality assessment – EGMA), care oferă asistență instituțiilor semnificative în procesul de autoevaluare a caracterului semnificativ al modificărilor și extinderilor aduse metodei modelelor interne și metodei avansate pentru riscul de ajustare a evaluării creditului, în conformitate cu cadrul juridic aplicabil. Ghidul privind evaluarea caracterului semnificativ nu este menit în niciun alt fel să înlocuiască, să anuleze sau să afecteze legislația UE și legislația națională aplicabile. În plus, trebuie avut în vedere faptul că ABE poate reglementa acest domeniu prin adoptarea de ghiduri în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul ABE sau prin adoptarea de standarde tehnice de reglementare pe baza legislației viitoare a UE.

Ghidul BCE privind evaluarea caracterului semnificativ (EGMA)