Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Investigații privind modelele interne

Investigațiile privind modelele interne (internal model investigations – IMI) evaluează dacă modelele interne utilizate de bănci pentru calcularea cerințelor de capital respectă cerințele juridice. Aceste investigații pot fi declanșate la solicitarea unei bănci (aprobare inițială, modificări semnificative, extinderi, introducere, utilizare parțială permanentă sau revenire la abordări mai puțin sofisticate) ori pot fi inițiate de BCE.

După încheierea unei investigații, supraveghetorii redactează deciziile referitoare la utilizarea modelelor interne. Înainte de a deveni definitive, deciziile trebuie aprobate de Consiliul de supraveghere și adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE în cadrul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Cadrul pentru investigațiile privind modelele interne

Ghidul BCE privind inspecțiile la fața locului și investigațiile privind modelele interne clarifică cadrul general și procesul care se aplică investigațiilor privind modelele interne.

Ghidul privind inspecțiile la fața locului și investigațiile privind modelele interne

Acesta este completat de ghidul BCE privind modelele interne, care se axează pe conținutul investigațiilor privind modelele interne.

Criterii

Investigațiile privind modelele interne evaluează dacă o bancă îndeplinește cerințele pentru utilizarea de modele interne. Mai exact, investigațiile privind modelele interne:

 • examinează portofoliul pentru care s-a aplicat modelul intern, în special din perspectiva factorilor de risc relevanți, și evaluează adecvarea sferei de aplicare a modelului;
 • examinează adecvarea și adaptabilitatea proceselor operaționale legate de model, precum stabilirea prețurilor, luarea deciziilor, gestionarea riscurilor, validarea și calcularea capitalului;
 • evaluează performanța modelului, capacitatea acestuia de a prevedea riscurile (inclusiv prin exerciții de testare ex post (back-testing) și testarea modelului în diverse condiții de piață ipotetice și istorice, printre altele);
 • evaluează infrastructura informatică, datele de intrare și datele utilizate pentru configurarea modelului intern;
 • supun unei analize critice rezultatele modelelor, acolo unde este fezabil.
Proces

La începutul etapei pregătitoare a unei investigații privind modelele interne, trebuie confirmate disponibilitatea și gradul de pregătire pentru toate părțile implicate (a se vedea, de asemenea, secțiunea referitoare la transmiterea cererilor legate de modele interne).

Procesul aferent investigației în sine este ilustrat în graficul de mai jos (pentru o descriere detaliată a procesului, a se vedea ghidul privind inspecțiile la fața locului și investigațiile privind modelele interne).

Ghidul privind inspecțiile la fața locului și investigațiile privind modelele interne
Repartizarea responsabilităților
 • Șeful de misiune: șeful de misiune este numit de BCE din rândul membrilor personalului său sau al autorităților naționale competente (ANC) pentru a coordona inspecția. Acesta reprezintă principala persoană de contact pentru banca inspectată cu privire la aspectele controlate în cursul inspecției. Șeful de misiune administrează echipa de inspecție, organizează diferitele etape ale inspecției și este singurul membru al echipei de inspecție autorizat să semneze raportul de inspecție.
 • Echipa de inspecție: echipa de inspecție efectuează toate inspecțiile necesare la sediul băncii inspectate, sub responsabilitatea șefului de misiune. Echipa poate fi alcătuită din inspectori de la BCE, supraveghetori angajați de ANC, membri ai echipelor comune de supraveghere sau alte persoane autorizate de BCE. Membrii echipei de inspecție sunt numiți de BCE.
 • Echipa comună de supraveghere (ECS): principalele contribuții ale ECS la activitățile la fața locului includ:
  1. pregătirea programului de supraveghere prudențială;
  2. comunicarea cu echipa de inspecție în timpul inspecției (sau, uneori, participarea în calitate de membru al echipei de inspecție);
  3. pregătirea proiectelor de decizii rezultate în urma investigațiilor privind modelele interne; și
  4. monitorizarea ulterioară a măsurilor de remediere sau a celor de supraveghere.
 • Serviciul investigații privind modelele interne (serviciul IMI): serviciul IMI face parte din Direcția generală inspecții la fața locului și investigații privind modelele interne și este responsabil de ghidul BCE privind modelele interne, metodologia pentru investigațiile privind modelele interne și verificarea consecvenței rapoartelor de evaluare a modelelor. Membrii serviciului IMI conduc investigațiile privind modelele interne și participă la acestea.

Transmiterea cererilor legate de modele interne

Pentru a facilita aplicarea unei abordări consecvente la nivelul supravegherii bancare europene, denumită și „Mecanismul unic de supraveghere (MUS)”, cu privire la cererile legate de modele interne, Supravegherea bancară a BCE a publicat un set de documente și procese pe care instituțiile semnificative sunt invitate să le utilizeze atunci când transmit BCE cereri care au legătură cu modelele interne.

Prezentare generală a procesului de depunere a cererilor

Formularele și orientările referitoare la procesul de (pre)depunere a cererilor sunt furnizate mai jos. Începând de la 10 ianuarie 2022, portalul IMAS ar trebui utilizat pentru informarea BCE cu privire la orice modificări sau extinderi nesemnificative planificate sau deja implementate ale modelelor.

Băncile care urmăresc obținerea aprobării inițiale a modelelor sau modificări ori extinderi semnificative care nu se datorează îndeplinirii unei obligații anterioare trebuie:

 • să confirme data la care intenționează să depună cererea, trimițând un e-mail către ECS cu cel puțin patru luni în avans;
 • să trimită un pachet de predepunere a cererii (a se vedea linkurile de mai jos) cu cel puțin două luni înainte de confirmarea datei pentru depunerea cererii.

Ghidul BCE privind evaluarea caracterului semnificativ al extinderilor și modificărilor aduse metodei modelelor interne și metodei avansate pentru riscul de ajustare a evaluării creditului

Regulamentul privind cerințele de capital prevede că autoritatea competentă trebuie să aprobe extinderile și modificările semnificative aduse modelelor interne pentru riscul de credit, riscul operațional și riscul de piață. Comisia Europeană a adoptat standarde tehnice de reglementare (regulatory technical standards – RTS) în vederea evaluării caracterului semnificativ al extinderilor și modificărilor aduse abordării bazate pe ratinguri interne pentru riscul de credit, abordării avansate de evaluare (advanced measurement approach – AMA) pentru riscul operațional și abordării bazate pe modele interne pentru riscul de piață. Pe baza acestor standarde tehnice de reglementare, extinderile și modificările aduse modelelor interne sunt clasificate fie ca extinderi și modificări semnificative care necesită obținerea unei aprobări prealabile din partea autorității competente, fie ca extinderi și modificări nesemnificative pentru care este nevoie de notificare ex ante sau ex post.

În ceea ce privește riscul de credit al contrapărții atât pentru metoda modelelor interne (internal model method – IMM), cât și pentru metoda avansată pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (advanced method for credit valuation adjustment risk – A-CVA), adoptarea unor standarde tehnice de reglementare similare nu este impusă de textul actual al Regulamentului privind cerințele de capital. Prin urmare, BCE a publicat un Ghid privind evaluarea caracterului semnificativ (Guide on materiality assessment – EGMA), care oferă asistență instituțiilor semnificative în procesul de autoevaluare a caracterului semnificativ al modificărilor și extinderilor aduse metodei modelelor interne și metodei avansate pentru riscul de ajustare a evaluării creditului, în conformitate cu cadrul juridic aplicabil. Ghidul privind evaluarea caracterului semnificativ nu este menit în niciun alt fel să înlocuiască, să anuleze sau să afecteze dispozițiile aplicabile din legislația UE și legislația națională. În plus, trebuie avut în vedere faptul că ABE poate reglementa acest domeniu prin adoptarea de ghiduri în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul ABE sau prin adoptarea de standarde tehnice de reglementare pe baza legislației viitoare a UE.

Ghidul BCE privind evaluarea caracterului semnificativ (EGMA)

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate