SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Undersøgelser af interne modeller

Formålet med undersøgelser af interne modeller er at vurdere, om de interne modeller, som bankerne anvender til at beregne deres kapitalkrav, overholder lovkravene. De kan iværksættes efter anmodning af en bank (første modelgodkendelse, væsentlige ændringer, udvidelser, udrulning, delvis anvendelse på permanent basis eller tilbagevenden til mindre avancerede metoder), eller de kan indledes på ECB's initiativ.

Når en undersøgelse er gennemført, udarbejder de tilsynsførende udkast til afgørelser om anvendelsen af interne modeller. Før afgørelserne kan blive endelige, skal de godkendes af Tilsynsrådet og vedtages af ECB's tilsynsråd ifølge ikke-indsigelsesproceduren.

Rammen for undersøgelser af interne modeller

ECB's vejledning i inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller indeholder nærmere oplysninger om den overordnede ramme og den proces, der anvendes i undersøgelser af interne modeller.

Vejledning i inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller

Den suppleres af ECB's vejledning om interne modeller, hvor der fokuseres på undersøgelsernes indhold.

Kriterier

I undersøgelser af interne modeller vurderes det, om en bank opfylder kravene til at bruge interne modeller. Undersøgelserne omfatter navnlig:

 • en undersøgelse af den portefølje, som den interne model er brugt til, navnlig hvad angår relevante risikofaktorer, og en vurdering af, om modellen har en tilstrækkelig rækkevidde
 • en undersøgelse af, om de forretningsprocesser, som har relation til modellen, fx prisfastsættelse, beslutningstagning, risikostyring, validering og beregning af kapital, er tilstrækkelige og fleksible
 • en vurdering af, om modellen giver resultater, dvs. dens evne til at forudsige risiko (herunder – men ikke kun – backtesting og test af modellen under forskellige hypotetiske og historiske markedsforhold).
 • en vurdering af IT-infrastrukturen, inputdataene og de data, der er brugt til at opstille den interne model
 • en test af modelresultaterne, hvor det er muligt.
Proces

Ved starten af den indledende fase af en undersøgelse af interne modeller skal det bekræftes, at alle involverede parter er til rådighed og parate til at gennemføre undersøgelsen (se også afsnittet om indsendelse af anmodninger i relation til interne modeller).

Selve undersøgelsesprocessen er vist i nedenstående figur (en nærmere beskrivelse af processen findes i vejledningen i inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller).

Vejledning i inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller
Hvem gør hvad?
 • Missionschefen: Missionschefen udnævnes af ECB blandt ECB's eller en kompetent national myndigheds medarbejdere til at lede inspektionen. Missionschefen er den primære kontaktperson for den pågældende bank med hensyn til de områder, der gennemgås under inspektionen. Missionschefen leder inspektionsteamet, tilrettelægger de forskellige trin i inspektionen og er det eneste medlem af inspektionsteamet, der underskriver inspektionsrapporten.
 • Inspektionsteamet: Inspektionsteamet foretager alle de nødvendige inspektioner i den pågældende banks lokaler under missionschefens ledelse. Teamet kan bestå af inspektører fra ECB, medarbejdere fra de kompetente nationale myndigheder, medlemmer af fælles tilsynsteam eller andre personer, som er bemyndiget af ECB. ECB udpeger inspektionsteamets medlemmer.
 • De fælles tilsynsteam: De fælles tilsynsteams primære bidrag til aktiviteterne på stedet er:
  1. forberedelse af tilsynsprogrammet
  2. kommunikation med inspektionsteamet under inspektionerne (eller, i nogle tilfælde, deltagelse som medlem af inspektionsteamet)
  3. udarbejdelse af udkast til afgørelser, som undersøgelsen af interne modeller munder ud i, og
  4. senere opfølgning af eventuelle korrigerende foranstaltninger eller tilsynsforanstaltninger.
 • Afdelingen for Undersøgelse af Interne Modeller: Afdelingen er en del af Generaldirektoratet for Inspektioner på Stedet & Undersøgelser af Interne Modeller. Den er ansvarlig for ECB's vejledning om interne modeller, metoden til undersøgelse af interne modeller og konsistenskontrollen af rapporterne om vurderingen af modellerne. Ansatte i afdelingen leder og deltager i undersøgelser af interne modeller.

Indsendelse af anmodninger i relation til interne modeller

For at fremme en ensartet tilgang til anmodninger i relation til interne modeller inden for det europæiske banktilsyn, også kaldet Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism (SSM)) har ECB Banktilsyn offentliggjort en række dokumenter og processer, som signifikante institutter opfordres til at bruge, når de sender ansøgninger til ECB, som vedrører interne modeller.

Gennemgang af ansøgningsprocessen

Nedenfor findes skemaer og retningslinjer vedrørende præansøgningsprocessen. Fra og med 10. januar 2022 skal IMAS-portalen anvendes til at underrette ECB om alle ikke-væsentlige modelændringer eller -udvidelser, hvad enten de er under planlægning eller allerede er gennemført.

Hvis en bank ønsker en første modelgodkendelse eller en væsentlig modelændring eller -udvidelse, som ikke følger af opfyldelsen af en tidligere forpligtelse, anmodes den om at:

 • bekræfte den påtænkte dato for ansøgningen pr. e-mail til det fælles tilsynsteam senest fire måneder i forvejen
 • indsende en præansøgningspakke (se nedenstående links) mindst to måneder før den bekræftede ansøgningsdato.

ECB's vejledning i vurdering af væsentlighed, hvad angår undersøgelser af interne modeller og A-CVA-modeludvidelser og -ændringer

I henhold til kapitalkravsforordningen skal den kompetente myndighed godkende væsentlige udvidelser og ændringer af interne modeller i relation til kreditrisiko, operationel risiko og markedsrisiko. Europa-Kommissionen har vedtaget reguleringsmæssige tekniske standarder for vurderingen af væsentlighed, hvad angår udvidelser og ændringer af den interne ratingbaserede metode til kreditrisiko, den avancerede målemetode til operationel risiko og metoden med interne modeller til markedsrisiko. På grundlag af disse standarder kategoriseres udvidelser og ændringer af interne modeller enten som væsentlige udvidelser og ændringer, som kræver, at den kompetente myndighed først godkender disse, eller udvidelser og ændringer, som ikke er væsentlige og kræver enten ex ante- eller ex post-underretning.

Vedrørende modpartskreditrisiko gælder det, både hvad angår metoden med interne modeller og den avancerede metode i relation til kreditværdijusteringsrisiko (A-CVA), at kapitalkravsforordningen i sin nuværende form ikke kræver, at der vedtages lignende reguleringsmæssige tekniske standarder. ECB har derfor offentliggjort en vejledning i vurdering af væsentlighed, hvor signifikante institutter kan finde hjælp til deres selvevaluering af væsentligheden af ændringer og udvidelser af undersøgelser af interne modeller og A-CVA-modeller i henhold til gældende lovrammer. Det er ikke hensigten med denne vejledning at erstatte, tilsidesætte eller på anden måde berøre gældende EU- og national lovgivning. Desuden skal det bemærkes, at EBA kan regulere dette område med vedtagelsen af retningslinjer på grundlag af EBA-forordningens artikel 16 eller med vedtagelsen af reguleringsmæssige tekniske standarder på grundlag af fremtidig EU-lovgivning.

ECB's vejledning i vurdering af væsentlighed

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing