Menu

Posuzování interních modelů

Cílem posuzování interních modelů (internal model investigation – IMI) je vyhodnotit, zda interní modely, které banky používají k výpočtu kapitálových požadavků, splňují zákonné požadavky. Posuzování může být zahájeno na žádost banky (počáteční schválení, významné změny, rozšíření, zahájení činnosti, stálé částečné užívání méně propracovaných přístupů nebo návrat k nim) nebo z popudu ECB.

Rozhodnutí týkající se používání interních modelů se připravují až po dokončení posuzování. Před konečnou podobou musí rozhodnutí schválit Rada dohledu a přijmout Rada guvernérů ECB v rámci postupu neuplatnění námitek.

Rámec pro posuzování interních modelů

Celkový rámec a proces vztahující se na posuzování interních modelů vysvětlují pokyny ECB k provádění kontrol na místě a posuzování interních modelů.

Pokyny k provádění kontrol na místě a posuzování interních modelů

Doplňují je pokyny ECB k interním modelům, které se zaměřují na obsah posuzování (viz sekce níže).

Kritéria

Při posuzování interního modelu se vyhodnocuje, zda banka splňuje požadavky pro používání interních modelů. Při posuzování interního modelu:

 • se prověřuje portfolio, na něž byl interní model uplatněn, a to zejména pokud jde o příslušné rizikové faktory, a hodnotí se přiměřenost dosahu modelu
 • se zkoumá přiměřenost a přizpůsobivost provozních procesů souvisejících s modelem, jako je cenotvorba, přijímání rozhodnutí, řízení rizik, validace a výpočet kapitálu
 • se vyhodnocuje výkon modelu, jeho kapacita předpovídat riziko (mimo jiné např. zpětné testování a testování modelu za různých hypotetických a historických tržních podmínek)
 • se vyhodnocuje infrastruktura IT, vstupní data a data použitá k vytvoření interního modelu
 • výsledky modelu procházejí podle možnosti oponenturou
Průběh

Na začátku přípravné etapy posuzování interních modelů musí být potvrzena dostupnost a připravenost všech zúčastněných stran (viz také sekce předkládání žádostí souvisejících s interními modely).

Proces samotného posuzování znázorňuje grafika níže (podrobný popis viz pokyny k provádění kontrol na místě a posuzování interních modelů).

Pokyny k provádění kontrol na místě a posuzování interních modelů

Průběh
Jakou má kdo úlohu?
 • Vedoucí mise: ECB jmenuje vedoucího mise z řad zaměstnanců ECB nebo vnitrostátního příslušného orgánu (NCA), aby kontrolu vedl. Pokud jde o posuzované oblasti, je pro kontrolovanou banku hlavní kontaktní osobou vedoucí mise. Vedoucí mise řídí kontrolní tým, organizuje jednotlivé kroky kontroly a je jedinou osobou kontrolního týmu, která podepisuje protokol o kontrole.
 • Kontrolní tým: provádí všechny nezbytné kontroly v prostorách kontrolované banky, za něž odpovídá vedoucí mise. Tým tvoří kontroloři z ECB, pracovníci dohledu zaměstnaní v NCA, členové společného týmu dohledu nebo další osoby pověřené ECB. Členy kontrolního týmu jmenuje ECB.
 • Společný tým dohledu (JST): Hlavní výstupy společného týmu dohledu při činnostech na místě zahrnují
  1. přípravu programu dohledových šetření
  2. komunikaci s kontrolním týmem během kontroly (nebo někdy účast jako člen kontrolního týmu)
  3. přispění do návrhů rozhodnutí vyplývajících z posuzování interních modelů
  4. a následně činnost navazující na případná nápravná opatření nebo dohledová opatření.
 • Odbor ECB pro interní modely (INM): Tento odbor je součástí generálního ředitelství pro mikroobezřetnostní dohled IV. Odpovídá za průběžné sledování veškerých kontrol a zajišťuje, aby se na všechna posuzování interních modelů uplatňovaly jednotné vysoké standardy. Provádí přezkum hodnotících zpráv z hlediska kvality a konzistentnosti a připravuje většinu návrhů rozhodnutí vyplývajících z posuzování interních modelů, která jsou pak předkládána Radě dohledu.

Pokyny ECB k interním modelům

Pokyny ECB k interním modelům jsou vodítkem k tomu, jak ECB chápe stávající právní předpisy EU a vnitrostátní předpisy a jak je hodlá uplatňovat při hodnocení, zda banky tyto zákonné požadavky splňují. Pokyny byly zpočátku vypracovány v kontextu TRIM a tvoří páteř metodiky pro posuzování interních modelů na místě, kterou ECB sestavila jako součást TRIM. Jsou tedy významným příspěvkem k harmonizaci postupů dohledu v rámci celého SSM a v konečném důsledku vytvářejí rovné podmínky pro významné instituce, které interní modely používají.

Pokyny ECB k interním modelům sestávají ze čtyř kapitol (obecné informace, úvěrové riziko, tržní riziko a úvěrové riziko protistrany), které byly v roce 2018 předmětem veřejné konzultace.

Pokyny by neměly být vykládány jako materiál, který jde nad rámec stávajících příslušných právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů, a nemají je tedy nahrazovat, být jim nadřazeny ani je ovlivňovat.

Aktualizovaná verze pokynů ECB k interním modelům

Předkládání žádostí souvisejících s interními modely

V zájmu konzistentního přístupu k žádostem souvisejícím s interními modely napříč SSM bankovní dohled ECB zveřejnil soubor dokumentů a postupů. Ty mohou významné banky využívat, když posílají ECB žádosti týkající se interních modelů.

Postup při podání žádosti - přehled

Formuláře a pokyny související s postupem při podání žádosti nebo před ním jsou uvedeny níže – spolu s odkazy na soubor dokumentů, které by měly být použity k tomu, aby informovaly ECB o případných nevýznamných změnách nebo rozšíření modelů, které jsou plánovány nebo již byly zavedeny.

Banky, které  usilují o prvotní schválení modelu nebo jeho podstatné změny či rozšíření, které není způsobeno plněním předchozí povinnosti, jsou povinny:

 • potvrdit zamýšlené datum žádosti emailem společnému týmu dohledu alespoň čtyři měsíce předem
 • předložit soubor podkladů před podáním žádosti (viz odkazy níže) alespoň dva měsíce před potvrzeným datem podání žádosti
Praktické informace o postupu před podáním žádosti i pro její podáníFormuláře a programy týkající se procesu před podáním žádostiFormulář pro žádost v případech, které nespadají do procesu před podáním žádostiFormuláře a pokyny týkající se sdělování méně významných změn modelu a rozšíření

Obecné pokyny ECB pro posuzování významnosti rozšiřování a změn metody interního modelu (IMM) a pokročilé metody výpočtu rizika úvěrové úpravy v ocenění (A-CVA)

Nařízení o kapitálových požadavcích stanovuje, že významné změny a rozšíření interních modelů pro úvěrové, provozní a tržní riziko musí schválit příslušný orgán. Evropská komise přijala regulační technické normy (RTS) pro posuzování významnosti rozšiřování a změn modelu u metody interních ratingů pro úvěrové riziko, pokročilého přístupu k měření (AMA) pro provozní riziko a přístupu interních modelů pro tržní riziko. Na základě těchto RTS jsou změny a rozšíření interních modelů kategorizovány buď jako významné rozšíření a změny, které vyžadují předchozí schválení příslušným orgánem, nebo jako rozšíření a změny, které nejsou významné a podléhají buď předchozímu, nebo následnému oznámení.

Pokud jde o úvěrové riziko protistrany v případě metody interního modelu (IMM) i pokročilé metody výpočtu rizika úvěrové úpravy v ocenění (A-CVA), stávající znění nařízení o kapitálových požadavcích přijetí podobných RTS neukládá. ECB tedy zveřejnila obecné pokyny pro posuzování významnosti (EGMA), které pomáhají významným institucím v jejich sebehodnocení významnosti změn a rozšíření modelů IMM a A-CVA podle příslušného právního rámce. Cílem EGMA není nahradit platné právní předpisy EU a jednotlivých zemí ani jim být nadřazeny či je jakkoli ovlivňovat. Dále je třeba si uvědomit, že EBA může tuto oblast regulovat přijímáním pokynů na základě článku 16 nařízení o EBA nebo přijímáním RTS na základě budoucích právních předpisů EU.

Obecné pokyny ECB pro posuzování významnosti (EGMA)