Menu

Provjere internih modela

U provjerama internih modela procjenjuje se jesu li interni modeli kojima se banke služe za izračun kapitalnih zahtjeva u skladu sa zakonskim zahtjevima. Provode se na zahtjev banke (početno odobrenje, značajne promjene, proširenja, uvođenje, trajna djelomična primjena ili povratak na primjenu manje složenih pristupa) ili na ESB-ovu inicijativu.

Odluke o primjeni internih modela sastavljaju se po završetku provjere. Da bi postale konačne, mora ih potvrditi Nadzorni odbor i donijeti Upravno vijeće ESB-a u postupku neisticanja prigovora.

Okvir za provjere internih modela

U Vodiču ESB-a o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela objašnjavaju se opći okvir i postupak provjera internih modela.

Vodič o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela

Dopunjuje ga Vodič ESB-a o internim modelima, u kojem je naglasak stavljen na sadržaj provjera (vidi donji odjeljak).

Kriteriji

U provjerama internih modela procjenjuje se ispunjava li određena banka zahtjeve za primjenu internih modela. Prije svega, u provjerama internih modela:

 • ispituje se portfelj na koji se interni model primjenjuje, posebno s obzirom na važne pokretače rizika, i procjenjuje se adekvatnost dosega modela
 • ispituju se adekvatnost i prilagodljivost poslovnih postupaka povezanih s modelom, kao što su određivanje cijena, odlučivanje, upravljanje rizicima, validacija i izračun kapitala
 • procjenjuje se uspješnost modela, sposobnost modela da predvidi rizike (uključujući, među ostalim, retroaktivno testiranje i testiranje modela u različitim hipotetskim i povijesnim tržišnim uvjetima)
 • procjenjuju se IT infrastruktura, ulazni podatci i podatci koji se upotrebljavaju za izradu internog modela
 • provjeravaju se rezultati modela ako je to moguće.
Postupak

Na početku pripremne faze provjere internih modela treba potvrditi raspoloživost i spremnost svih uključenih (vidi i odjeljak Podnošenje zahtjeva u vezi s internim modelima).

Tijek same istrage prikazan je u donjem grafikonu (postupak je detaljno opisan u Vodiču o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela).

Vodič o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela

Postupak
Tko radi što?
 • Voditelj misije: voditelja misije imenuje ESB među zaposlenicima ESB-a ili nacionalnog nadležnog tijela kako bi vodio nadzor. Kada je riječ o temama nadzora, voditelj misije glavna je osoba za kontakt za banku u kojoj se nadzor provodi. Voditelj misije upravlja timom za nadzor na licu mjesta, organizira različite korake u sklopu nadzora i jedini je član tima koji potpisuje izvješće o nadzoru.
 • Tim za nadzor na licu mjesta: tim za nadzor na licu mjesta provodi sve potrebne aktivnosti nadzora u prostorijama banke u kojoj se nadzor provodi, i to pod vodstvom voditelja misije. U timu mogu biti nadzornici iz ESB-a, nadzornici zaposleni u nacionalnim nadležnim tijelima, članovi zajedničkog nadzornog tima ili druge osobe koje je za to ovlastio ESB. Članove tima za nadzor na licu mjesta imenuje ESB.
 • Zajednički nadzorni tim: aktivnostima na licu mjesta zajednički nadzorni tim bitno pridonosi, među ostalim:
  1. sastavljanjem programa nadzornog ispitivanja
  2. komunikacijom s timom za nadzor na licu mjesta tijekom nadzora (zajednički nadzorni tim ponekad sudjeluje u nadzoru kao član tima za nadzor na licu mjesta)
  3. davanjem doprinosa sastavljanju nacrta odluka na temelju provjere internih modela i
  4. provođenjem, poslije provjere, daljnjih aktivnosti povezanih s eventualnim korektivnim ili nadzornim mjerama.
 • Odjel ESB-a Interni modeli: odjel Interni modeli dio je glavne uprave Mikrobonitetni nadzor IV. Odgovoran je za kontinuirano praćenje nadzora i osiguravanje primjene zajedničkih, visokih nadzornih standarda u svim provjerama internih modela. Provjerava kvalitetu i usklađenost izvješća o procjeni i sastavlja većinu nacrta odluka na temelju provjera internih modela, koji se potom podnose Nadzornom odboru.

Vodič ESB-a o internim modelima

U Vodiču ESB-a o internim modelima transparentno je objašnjeno kako ESB tumači aktualno mjerodavno pravo EU-a i nacionalno pravo te kako to tumačenje primjenjuje u procjeni usklađenosti banaka sa zakonskim zahtjevima. Vodič, koji je prvobitno sastavljen u vezi s ciljanom provjerom internih modela (engl. targeted review of internal models, TRIM), okosnica je metodologije za provjere internih modela na licu mjesta koje je ESB razvio u sklopu TRIM-a. Riječ je o važnom doprinosu usklađivanju nadzorne prakse u cijelom jedinstvenom nadzornom mehanizmu i, u konačnici, uspostavi jednakih uvjeta za značajne institucije koje primjenjuju interne modele.

Vodič ESB-a o internim modelima sastoji se od četiriju poglavlja (općenite teme, kreditni rizik, tržišni rizik i kreditni rizik druge ugovorne strane), o kojima je u 2018. provedeno javno savjetovanje.

Ne izlazi iz okvira propisanih mjerodavnim pravom EU-a i nacionalnim pravom i njime se na to pravo ne utječe, ono se njime ne zamjenjuje i ne stavlja izvan snage.

Vodič ESB-a o internim modelima

Podnošenje zahtjeva u vezi s internim modelima

Kako bi se omogućio dosljedan pristup za zahtjeve povezane s internim modelima u cijelom SSM-u, nadzor banaka ESB-a objavio je skup dokumenata i postupaka za koje bi bilo poželjno da ih značajne banke upotrebljavaju kada ESB-u šalju zahtjeve povezane s internim modelima.

Pregled postupka podnošenja zahtjeva

U nastavku se mogu pronaći obrasci i smjernice za predzahtjev i zahtjev, zajedno s poveznicama na skup dokumenata kojima se ESB obavješćuje o svim promjenama ili proširenjima modela koji nisu značajni, bez obzira na to je li riječ o planiranim ili provedenim promjenama ili proširenjima.

Od banaka koje traže početno odobrenje modela, ili značajnu promjenu ili proširenje modela na koje se nisu prethodno obvezale, traži se da:

 • e-porukom zajedničkom nadzornom timu potvrde planirani datum podnošenja zahtjeva najmanje četiri mjeseca unaprijed
 • podnesu paket predzahtjeva (vidi donje poveznice) najmanje dva mjeseca prije potvrđenog datuma podnošenja zahtjeva.

Vodič ESB-a o procjeni značajnosti proširenja i promjena IMM‑a i A-CVA‑a

Uredbom o kapitalnim zahtjevima propisano je da nadležno tijelo mora odobriti značajne promjene ili proširenja internih modela za kreditni, operativni i tržišni rizik. Europska komisija donijela je regulatorne tehničke standarde za procjenu značajnosti proširenja i promjena modela pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima za kreditni rizik, naprednog pristupa (engl. Advanced Measurement Approach, AMA) za operativni rizik i pristupa internih modela za tržišni rizik. Na temelju tih regulatornih tehničkih standarda proširenja i promjene internih modela svrstavaju se u značajna proširenja i promjene, za koje je potrebno prethodno odobrenje nadležnog tijela, ili u proširenja i promjene koji nisu značajni, o kojima je potrebno dostaviti obavijest prije ili poslije njihove provedbe.

Trenutačnim tekstom uredbe o kapitalnim zahtjevima nije propisano donošenje sličnih regulatornih tehničkih standarda u vezi s kreditnim rizikom druge ugovorne strane za metodu internih modela (engl. Internal Model Method, IMM) i naprednu metodu za izračun rizika prilagodbe kreditnom vrednovanju (Advanced Method for Credit Valuation Adjustment Risk, A-CVA). ESB je stoga objavio Vodič o procjeni značajnosti, koji će pomoći značajnim institucijama u samoprocjeni značajnosti promjena i proširenja modela IMM i A-CVA u skladu s mjerodavnim zakonskim okvirom. Vodičem o procjeni značajnosti ne utječe se na mjerodavno pravo EU-a i nacionalno pravo, ono se ne zamjenjuje i ne stavlja izvan snage. Osim toga, treba imati na umu da bi EBA mogla to područje regulirati donošenjem smjernica u skladu s člankom 16. uredbe o EBA-i ili donošenjem regulatornih tehničkih standarda na temelju budućeg zakonodavstva EU-a.

Vodič ESB-a o procjeni značajnosti