Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Provjere internih modela

U provjerama internih modela procjenjuje se jesu li interni modeli kojima se banke služe za izračun kapitalnih zahtjeva u skladu s pravnim zahtjevima. Provode se na zahtjev banke (početno odobrenje, značajne promjene, proširenja, uvođenje, trajna djelomična primjena ili povratak na primjenu manje složenih pristupa) ili na ESB‑ovu inicijativu.

Po završetku provjere nadzornici sastavljaju odluke o primjeni internih modela. Da bi postale konačne, mora ih potvrditi Nadzorni odbor i donijeti Upravno vijeće ESB‑a u postupku neisticanja prigovora.

Okvir za provjere internih modela

U Vodiču ESB‑a o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela objašnjavaju se opći okvir i postupak koji se primjenjuju na interne modele.

Vodič o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela

Dopunjuje ga Vodič ESB‑a o internim modelima, u kojem je naglasak na sadržaju provjera internih modela.

Kriteriji

Provjerama internih modela procjenjuje se ispunjava li određena banka zahtjeve za primjenu internih modela. Prije svega, u provjerama internih modela:

 • ispituje se portfelj na koji se interni model primjenjuje, posebno s obzirom na važne pokretače rizika, i procjenjuje se adekvatnost dosega modela
 • ispituju se adekvatnost i prilagodljivost poslovnih postupaka povezanih s modelom, kao što su određivanje cijena, odlučivanje, upravljanje rizicima, validacija i izračun kapitala
 • procjenjuje se uspješnost modela, sposobnost modela da predvidi rizike (uključujući, među ostalim, retroaktivno testiranje i testiranje modela u različitim hipotetskim i povijesnim tržišnim uvjetima)
 • procjenjuju se IT infrastruktura, ulazni podatci i podatci koji se upotrebljavaju za izradu internog modela
 • provjeravaju se rezultati modela ako je to moguće.
Postupak

Na početku pripremne faze provjere internih modela treba potvrditi raspoloživost i spremnost svih uključenih (vidi i odjeljak o podnošenju zahtjeva u vezi s internim modelima).

Tijek same provjere prikazan je u donjem grafikonu (postupak je detaljno opisan u Vodiču o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela).

Vodič o nadzorima na licu mjesta i provjerama internih modela
Tko radi što?
 • Voditelj misije: voditelja misije imenuje ESB među zaposlenicima ESB‑a ili nacionalnog nadležnog tijela kako bi vodio nadzor. Kada je riječ o temama nadzora, voditelj misije glavna je osoba za kontakt za banku u kojoj se nadzor provodi. Voditelj misije upravlja nadzornim timom, organizira različite korake u sklopu nadzora i jedini je član nadzornog tima koji potpisuje izvješće o nadzoru.
 • Tim za nadzor na licu mjesta: tim za nadzor na licu mjesta provodi sve potrebne aktivnosti nadzora u prostorijama banke u kojoj se provodi nadzor, i to pod vodstvom voditelja misije. U timu mogu biti inspektori iz ESB‑a, nadzornici zaposleni u nacionalnim nadležnim tijelima, članovi zajedničkog nadzornog tima ili druge osobe koje je za to ovlastio ESB. Članove tima za nadzor na licu mjesta imenuje ESB.
 • Zajednički nadzorni tim: Aktivnostima na licu mjesta zajednički nadzorni tim bitno pridonosi, među ostalim:
  1. sastavljanjem programa nadzornog ispitivanja
  2. komunikacijom s timom za nadzor na licu mjesta tijekom nadzora (zajednički nadzorni tim ponekad sudjeluje u nadzoru kao član tima za nadzor na licu mjesta)
  3. sastavljanjem nacrta odluka na temelju provjere internih modela i
  4. provođenjem, poslije provjere, daljnjih aktivnosti povezanih s eventualnim korektivnim ili nadzornim mjerama.
 • Odjel Provjere internih modela: odjel Provjere internih modela u sklopu glavne uprave Nadzori na licu mjesta i provjere internih modela odgovoran je za Vodič ESB‑a o internim modelima, metodologiju provjere internih modela i provjeru usklađenosti izvješća o procjeni modela. Zaposlenici tog odjela vode provjere internih modela i sudjeluju u njima.

Podnošenje zahtjeva u vezi s internim modelima

Kako bi omogućio dosljedan pristup za zahtjeve povezane s internim modelima u cijelom europskom nadzoru banaka, koji se naziva i jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM), nadzor banaka ESB‑a objavio je skup dokumenata i postupaka za koje bi bilo poželjno da ih značajne institucije upotrebljavaju kada ESB‑u šalju zahtjeve povezane s internim modelima.

Pregled postupka podnošenja zahtjeva

U nastavku se mogu pronaći obrasci i smjernice za postupak prije podnošenja zahtjeva i postupak podnošenja zahtjeva. Od 10. siječnja 2022. ESB se o svim promjenama ili proširenjima modela koji nisu značajni, bez obzira na to je li riječ o planiranim ili provedenim promjenama ili proširenjima, obavješćuje na portalu IMAS.

Od banaka koje traže početno odobrenje modela, ili značajnu promjenu ili proširenje modela na koje se nisu prethodno obvezale, traži se da:

 • e-porukom zajedničkom nadzornom timu potvrde planirani datum podnošenja zahtjeva najmanje četiri mjeseca unaprijed
 • podnesu paket u postupku prije podnošenja zahtjeva (vidi poveznice u nastavku) najmanje dva mjeseca prije potvrđenog datuma podnošenja zahtjeva.

Vodič ESB‑a o procjeni značajnosti promjena ili proširenja modela IMM i A‑CVA

Uredbom o kapitalnim zahtjevima propisano je da nadležno tijelo mora odobriti značajna proširenja i promjene internih modela za kreditni, operativni i tržišni rizik. Europska komisija donijela je regulatorne tehničke standarde za procjenu značajnosti proširenja i promjena modela pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima za kreditni rizik, naprednog pristupa za operativni rizik i pristupa internih modela za tržišni rizik. Na temelju tih regulatornih tehničkih standarda proširenja i promjene internih modela svrstavaju se u značajna proširenja i promjene, za koje je potrebno prethodno odobrenje nadležnog tijela, ili u proširenja i promjene koji nisu značajni, o kojima je potrebno dostaviti obavijest prije ili poslije njihove provedbe.

Trenutačnim tekstom uredbe o kapitalnim zahtjevima nije propisano donošenje sličnih regulatornih tehničkih standarda u vezi s kreditnim rizikom druge ugovorne strane za metodu internih modela (engl. Internal Model Method, IMM) i naprednu metodu za izračun rizika prilagodbe kreditnom vrednovanju (Advanced Method for Credit Valuation Adjustment Risk, A‑CVA). ESB je stoga objavio Vodič o procjeni značajnosti (EGMA), koji će pomoći značajnim institucijama u samoprocjeni značajnosti promjena i proširenja modela IMM i A-CVA u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom. Njime se ne utječe na mjerodavno pravo EU‑a i nacionalno pravo, ono se ne zamjenjuje i ne stavlja izvan snage. Osim toga, treba imati na umu da bi EBA mogla to područje regulirati donošenjem smjernica u skladu s člankom 16. uredbe o EBA‑i ili donošenjem regulatornih tehničkih standarda na temelju budućeg zakonodavstva EU‑a.

Vodič ESB-a o procjeni značajnosti (EGMA)

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje