Risicobeoordeling

Jaarlijks identificeert en beoordeelt ECB-Bankentoezicht – in nauwe samenwerking met de nationale toezichthouders – de risico's voor de banken in het eurogebied. De beoordelingsresultaten dienen als basis voor het vaststellen van de toezichtsprioriteiten en het bepalen van de aandachtsgebieden voor de reguliere monitoring en analyse van de risico's waaraan de onder toezicht staande banken blootstaan.

Risicobeoordeling voor 2019

SSM-risicokaart

De belangrijkste resultaten van deze risicobeoordeling worden weergegeven op de risicokaart van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM). Het schema toont de belangrijkste risicofactoren die naar verwachting de komende twee tot drie jaar van invloed zullen zijn op de onder toezicht staande instellingen.

SSM-risicokaart voor 2019

Bron: ECB en nationale toezichthouders

Het schema geeft een geaggregeerd beeld voor het eurogebied en laat alleen de belangrijkste risicofactoren zien. Het geeft derhalve geen compleet overzicht van alle risico's waarmee onder toezicht staande banken te kampen hebben. Die risicofactoren kunnen niet los van elkaar worden gezien, aangezien risico's elkaar kunnen veroorzaken of versterken.

Belangrijkste risicofactoren voor 2019

Voor 2019 gelden als de drie belangrijkste risicofactoren:

  • geopolitieke onzekerheden
  • reeds bestaande en eventuele toekomstige niet-renderende leningen ('non-performing loans' – NPL's)
  • cybercriminaliteit en IT-verstoringen

Andere factoren zijn de herbeprijzing van risico's in de financiële markten, het lagerenteklimaat en de reactie van de banken op wet- en regelgeving.

In de Supervision Newsletter gepubliceerde informatie (in het Engels) over eerdere risicobeoordelingen: