Risicobeoordeling

Jaarlijks identificeert en beoordeelt ECB-Bankentoezicht – in nauwe samenwerking met de nationale toezichthouders – de risico's voor de onder toezicht staande banken. De beoordelingsresultaten dienen als basis voor het vaststellen van de toezichtsprioriteiten en het bepalen van de aandachtsgebieden voor de reguliere monitoring en analyse van de risico's waaraan de onder toezicht staande banken blootstaan.

Risicobeoordeling voor 2020

SSM-risicokaart

De belangrijkste resultaten van deze risicobeoordeling worden weergegeven op de risicokaart van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM). Daarop zijn de belangrijkste risicofactoren weergegeven die naar verwachting de komende twee tot drie jaar van invloed zullen zijn op de onder toezicht staande banken.

SSM-risicokaart voor 2020

Bron: ECB en nationale bevoegde autoriteiten.
*Het uitvoeringsrisico dat samenhangt met de bancaire strategieën voor niet-renderende leningen (non-performing loans – NPL’s) is alleen van toepassing op banken met een hoog NPL-niveau.
**De risico's van klimaatverandering worden op langere termijn (een periode van meer dan drie jaar) relevanter.

De SSM-risicokaart geeft een geaggregeerd beeld en laat alleen de belangrijkste risicofactoren zien. Het geeft derhalve geen compleet overzicht van alle risico's waarmee onder toezicht staande banken te kampen hebben. Die risicofactoren kunnen niet los van elkaar worden gezien, aangezien risico's elkaar kunnen veroorzaken of versterken.

Belangrijkste risico's

Andere belangrijke risicofactoren zijn: uitvoeringsrisico’s van de bancaire strategieën voor NPL's; versoepeling van de kredietacceptatiecriteria; herwaarderingen op de financiële markten; wangedrag, witwassen en terrorismefinanciering; de brexit; de mondiale vooruitzichten en geopolitieke onzekerheid; de reactie op regelgeving en met de klimaatverandering verbonden risico’s.

Informatie over eerdere risicobeoordelingen: