Оценка на риска

Всяка година банковият надзор в ЕЦБ в тясно сътрудничество с националните надзорни органи определя и подлага на оценка рисковете, пред които са изправени банките в еврозоната. Резултатът от тази оценка служи за основа при формулирането на надзорните приоритети и определя главните области за редовното наблюдение и анализ на рисковете, на които са изложени поднадзорните банки.

Оценка на рисковете за 2019 г.

Карта на ЕНМ на рисковете

Най-важните резултати от оценката на рисковете са представени в Картата на ЕНМ на рисковете. В нея са показани основните двигатели на риска, които се очаква да засегнат поднадзорните институции през следващите две до три години.

Карта на ЕНМ на рисковете за 2019 г.

Източник: ЕЦБ и национални надзорни органи.

Картата показва обобщена картина за еврозоната и откроява само основните двигатели на риска, следователно не бива да се възприема като изчерпателен списък на всички рискове, пред които са изправени поднадзорните банки. Двигателите на риск не следва да се разглеждат изолирано, тъй като те потенциално могат да се задействат или усилват взаимно.

Основни двигатели на риска, определени за 2019 г.

Трите главни двигателя на риска, определени за 2019 г., са:

  • Геополитическа несигурност
  • Наследени и потенциални бъдещи необслужвани кредити (НОК)
  • Киберпрестъпност и пробиви в ИТ системите

Следват преразглеждането на цените на финансовите пазари, средата на ниски лихвени проценти и реакциите на банките на регулации.

Информация за предходни оценки на риска, публикувани в Надзорния бюлетин: