Оценка на рисковете

Всяка година банковият надзор в ЕЦБ в тясно сътрудничество с националните надзорни органи определя и подлага на оценка рисковете, пред които са изправени поднадзорните банки. Резултатът от тази оценка служи за основа при формулирането на надзорните приоритети и определя главните области за редовното наблюдение и анализ на рисковете, на които са изложени поднадзорните банки.

Оценка на рисковете за 2020 г.

Карта на ЕНМ на рисковете

Най-важните резултати от оценката на рисковете са представени в Картата на ЕНМ на рисковете. В нея са показани основните двигатели на риска, които се очаква да засегнат поднадзорните банки през следващите две до три години.

Карта на ЕНМ на рисковете за 2020 г.

Източник: ЕЦБ и национални компетентни органи.
*Рискът, свързан с изпълнението на стратегиите на банките за необслужваните кредити (НОК), е приложим единствено към банки с високи равнища на НОК.
**Рисковете, свързани с климатични промени, са от по-голямо значение в дългосрочен план (т.е. за период, по-дълъг от три години).

Картата на ЕНМ на рисковете показва обобщена картина и откроява само основните двигатели на риска, следователно не бива да се възприема като изчерпателен списък на всички рискове, пред които са изправени поднадзорните банки. Двигателите на риск не следва да се разглеждат изолирано, тъй като те потенциално могат да се задействат или усилват взаимно.

Основни двигатели на риск

След тях по важност се нареждат: рискът, свързан с изпълнението на стратегиите на банките за необслужваните кредити; разхлабването на условията за кредитиране; преразглеждането на цените на финансовите пазари; неправомерните действия; изпирането на пари и финансирането на тероризма; Брекзит; глобалните перспективи и геополитическата несигурност; реакцията на регулации; рисковете, свързани с климатични промени.

Информация за оценката на рисковете в предходни години: