Menu

Оценка на рисковете и уязвимостите

„Когато планирахме надзорните си акценти за 2021 г., обърнахме внимание на два аспекта. Разгледахме основните рискове, пред които са изправени банките, и слабостите, които ги правят уязвими от тези рискове.“

– Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ

Най-важните резултати от оценката на рисковете за 2021 г. са представени в картата на единния надзорен механизъм (ЕНМ) на рисковете и таблицата на уязвимостите по-долу.

В картата на ЕНМ на рисковете са показани основните двигатели на риск, които се очаква да засегнат поднадзорните институции през следващите две до три години. Те се оценяват според тяхното въздействие и вероятност. Таблицата на уязвимостите представя вътрешните и външните слабости на банките. Тези слабости са каналите, по които рисковете могат да засегнат банковия сектор.

Двигателите на риск и уязвимостите не бива да се разглеждат поотделно, тъй като могат да се задействат или подсилват взаимно.

Оценка на рисковете за 2021 г.

Карта на ЕНМ на рисковете за 2021 г.

Картината на рисковете е обусловена от пандемията от коронавирус (COVID-19) и високата степен на несигурност във връзка с макроикономическите перспективи.

Карта на ЕНМ на рисковете за 2021 г.

Източник: ЕЦБ и националните компетентни органи.
Забележка: Белите точки обозначават рисковите фактори, които се очаква значително да се засилят през следващите пет години. „ИП/ФТ“ означава „изпиране на пари“ и „финансиране на терористична дейност“, а НОК – „необслужвани кредити“.

Картата на ЕНМ на рисковете дава обобщена картина за всички поднадзорни институции, като откроява единствено основните двигатели на риск. Ето защо тя не бива да се възприема като изчерпателен списък на всички рискове, пред които е изправен банковият сектор.

Основни уязвимости в банковия сектор през 2021 г.

Посочените по-горе рискове могат да окажат въздействие върху банките посредством съществуващи вътрешни и външни уязвимости в самата банкова система или в средата, в която работят. Въз основа на сегашната картина на риска установените основни уязвимости обуславят приоритетните области за надзора през 2021 г.

Таблица на уязвимостите за 2021 г.

Източник: ЕЦБ и националните компетентни органи.
Забележка: Банките могат да се справят сами с вътрешните уязвимости, а външните се отнасят до средата, в която работят.

Информация за оценката на рисковете в предходни години: