Menu

Risku un ievainojamības aspektu novērtējums

"Plānojot 2021. gada uzraudzības centrālās jomas, mēs pievērsām uzmanību divām lietām. Mēs apzinājām galvenos riskus, kas apdraud bankas, un vājos punktus, kas padara bankas ievainojamas, sastopoties ar šiem riskiem."

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria

2021. gadā veiktā risku novērtējuma svarīgākie rezultāti attēloti Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) risku kartē un ievainojamības aspektu tabulā.

VUM risku kartē attēloti gaidāmie būtiskākie riskus noteicošie faktori, kuri ietekmēs uzraudzītās iestādes nākamajos divos līdz trijos gados. Šie riski novērtēti pēc to ietekmes un varbūtības. Ievainojamības aspektu tabulā norādītas banku iekšējās un ārējās vājās vietas. Šīs vājās vietas ir kanāli, pa kuriem riski var ietekmēt banku sektoru.

Riskus noteicošos faktorus un ievainojamības aspektus nevajadzētu aplūkot izolēti, jo tie var viens otru izraisīt vai pastiprināt.

2021. gada risku novērtējums

VUM 2021. gada risku karte

Risku situāciju noteikusi Covid-19 pandēmija un lielā nenoteiktība par makroekonomisko perspektīvu.

VUM 2021. gada risku karte

Avots: ECB un valstu kompetentās iestādes.
Piezīme. Punkti ar balto vidu parāda tos riskus noteicošos faktorus, kuri, kā gaidāms, nākamo piecu gadu laikā būtiski pastiprināsies; saīsinājums "NILLTF" apzīmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu; saīsinājums "INK" apzīmē ienākumus nenesošos kredītus.

VUM risku karte parāda visu uzraudzīto iestāžu kopējo situāciju un izceļ tikai galvenos riskus noteicošos faktorus. Tāpēc to nevar uzskatīt par visaptverošu sarakstu, kurā ietverti visi banku sektoru apdraudošie riski.

Galvenie ievainojamības aspekti banku sektorā 2021. gadā

Iepriekš norādītie riski var ietekmēt bankas caur esošajiem iekšējiem un ārējiem ievainojamības aspektiem, kas pastāv vai nu pašā banku sistēmā, vai vidē, kurā bankas darbojas. Balstoties uz pašreizējo risku situāciju, konstatētie svarīgākie ievainojamības aspekti iezīmējuši uzraudzības centrālās jomas 2021. gadā.

2021. gada ievainojamības aspektu tabula

Avots: ECB un valstu kompetentās iestādes.
Piezīme. Iekšējos ievainojamības aspektus var novērst pašas bankas, savukārt ārējie ievainojamības aspekti attiecas uz vidi, kurā bankas darbojas.


Informācija par iepriekš veiktajiem risku novērtējumiem