Risku novērtējums

ECB banku uzraudzības funkcija ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm katru gadu identificē un novērtē riskus, kas apdraud euro zonas bankas. Šā novērtējuma rezultāts arī tiek izmantots kā pamats, definējot uzraudzības prioritātes un nosakot jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība, veicot regulāro risku, kam pakļautas uzraudzītās bankas, monitoringu un analīzi.

2019. gada risku novērtējums

VUM risku karte

Riska novērtējuma svarīgākie rezultāti ietverti Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) risku kartē. Kartē attēloti būtiskākie gaidāmie riskus noteicošie faktori, kuri ietekmēs uzraudzītās iestādes nākamajos divos līdz trijos gados.

VUM 2019. gada risku karte

Avots: ECB un valstu uzraudzības iestādes.

Kartē attēlota euro zonas kopējā situācija, izceļot tikai galvenos riskus noteicošos faktorus, proti, tas nav jāuzskata par pilnīgu visu uzraudzītās bankas apdraudošo risku sarakstu. Riskus noteicošos faktorus nevajadzētu aplūkot izolēti, jo tie var viens otru izraisīt vai pastiprināt.

Būtiskākie riskus noteicošie faktori 2019. gadā

Trīs būtiskākie riskus noteicošie faktori 2019. gadā:

  • Ģeopolitiskā nenoteiktība
  • Esošie un nākotnē iespējamie ienākumus nenesošie kredīti (INK)
  • Kibernoziedzība un IT traucējumi

Kā nākamos var minēt pārcenošanu finanšu tirgos, zemu procentu likmju vidi un banku reakciju uz regulējumu.

Informācija par iepriekšējiem risku novērtējumiem, kas publicēta "Uzraudzības Biļetenā":