Risku novērtējums

ECB banku uzraudzības funkcija ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm katru gadu identificē un novērtē riskus, kas apdraud tās uzraudzībā esošās bankas. Šā novērtējuma rezultāts arī tiek izmantots kā pamats, definējot uzraudzības prioritātes un nosakot jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība, veicot regulāro risku, kam pakļautas uzraudzītās bankas, monitoringu un analīzi.

2020. gada risku novērtējums

VUM risku karte

Riska novērtējuma svarīgākie rezultāti ietverti Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) risku kartē. Risku kartē attēloti būtiskākie gaidāmie riskus noteicošie faktori, kuri ietekmēs uzraudzītās bankas nākamajos divos līdz trijos gados.

VUM 2020. gada risku karte

Avots: ECB un valstu kompetentās iestādes.
*Izpildes riski saistībā ar banku ienākumus nenesošo kredītu (INK) stratēģijām attiecas tikai uz bankām ar augstu INK līmeni.
** Ar klimata pārmaiņām saistītie riski ir būtiskāki ilgākā termiņā (t.i., termiņā, kas pārsniedz trīs gadus).

VUM risku kartē attēlota kopējā situācija, izceļot tikai galvenos riskus noteicošos faktorus, proti, tā nav jāuzskata par pilnīgu visu uzraudzītās bankas apdraudošo risku sarakstu. Riskus noteicošos faktorus nevajadzētu aplūkot izolēti, jo tie var viens otru izraisīt vai pastiprināt.

Būtiskākie riskus noteicošie faktori

Kā nākamie minami izpildes riski saistībā ar banku ienākumus nenesošo kredītu stratēģijām, kreditēšanas standartu atvieglošana, finanšu tirgos veiktā pārcenošana, negodīga rīcība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana, breksits, globālā izaugsmes perspektīva un ģeopolitiskā nenoteiktība, reakcija uz regulējumu un ar klimata pārmaiņām saistītie riski.

Informācija par iepriekšējiem risku novērtējumiem: