Menu

Bedömning av risker och sårbarheter

”När vi planerade vårt tillsynsfokus för 2021 tittade vi på två olika saker. Vi undersökte vilka risker som bankerna framför allt utsätts för och vilka brister som gör att bankerna blir sårbara för de här riskerna.”

– Andrea Enria, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd

De viktigaste resultaten av riskbedömningen för 2021 presenteras i den gemensamma tillsynsmekanismens (SSM:s) riskkarta och sårbarhetstabellen.

Kartan visar de viktigaste riskfaktorer som väntas påverka institut under tillsyn under de närmaste två–tre åren. Dessa risker bedöms utifrån påverkan och sannolikhet. Sårbarhetstabellen åskådliggör bankernas interna och externa brister. Genom dessa brister kan riskerna ta sig in och påverka banksektorn.

Riskfaktorer och sårbarheter bör inte betraktas isolerat eftersom de kan utlösa eller förstärka varandra.

Riskbedömning för 2021

SSM:s riskkarta 2021

Riskbilden har präglats av coronapandemin (covid-19) och den stora osäkerheten kring de makroekonomiska utsikterna.

SSM:s riskkarta 2021

Källa: ECB och de nationella behöriga myndigheterna.
Anm.: De vitfyllda punkterna markerar riskfaktorer som väntas öka starkt under de kommande fem åren. ”ML/TF” står här för penningtvätt och terrorismfinansiering och ”NPL” står för nödlidande lån.

SSM:s riskkarta ger en samlad bild av alla institut under tillsyn och visar endast de viktigaste riskfaktorerna. Den ska inte ses som en uttömmande lista över alla risker som banksektorn ställs inför.

Sårbarheter inom banksektorn 2021

De risker som åskådliggörs ovan kan påverka banker genom interna och externa sårbarheter som finns i själva banksystemet eller också i det ekonomiska klimat där bankerna är verksamma. Baserat på den aktuella riskbilden har de identifierade huvudsakliga sårbarheterna legat till grund för de prioriterade tillsynsområdena för 2021.

Sårbarhetstabell för 2021

Källa: ECB och de nationella behöriga myndigheterna.
Anm.: Interna sårbarheter kan åtgärdas av bankerna själva, medan externa sårbarheter avser det klimat där bankerna är verksamma.

Information om tidigare riskbedömningar: