Riskbedömning

Varje år genomför ECB:s banktillsyn – i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna – en riskidentifiering och riskbedömning för banker i euroområdet. Resultatet används som underlag för att fastställa tillsynsprioriteringar och fokusområden för den regelbundna övervakning som bankerna står under samt analys av de risker som bankerna under tillsyn exponeras för.

Riskbedömning för 2019

SSM:s riskkarta

De viktigaste resultaten av riskbedömningen visas i den gemensamma tillsynsmekanismens (SSM) riskkarta. Denna karta visar de viktigaste riskfaktorer som väntas påverka instituten under tillsyn under de närmaste två–tre åren.

SSM:s riskkarta 2019

Källa: ECB och nationella tillsynsmyndigheter.

Kartan ger en samlad bild av euroområdet och visar endast de viktigaste riskfaktorerna. Den är inte tänkt som en uttömmande lista över alla risker som bankerna under tillsyn ställs inför. Riskfaktorerna bör inte betraktas isolerat eftersom de kan utlösa eller förstärka varandra.

Viktiga riskfaktorer som fastställts för 2019

Följande är de tre viktigaste riskfaktorerna för 2019:

  • Geopolitisk osäkerhet
  • Ackumulerade och eventuella framtida nödlidande lån (NPL)
  • Cyberbrottslighet och IT-störningar

Dessa följs av eventuella priskorrigeringar på finansmarknader, låga räntenivåer och bankers reaktion på reglering.

Information om tidigare riskbedömningar som offentliggjorts i Supervision Newsletter: