Riskbedömning

Varje år genomför ECB:s banktillsyn – i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna – en riskidentifiering och riskbedömning för de banker som står under tillsyn. Resultatet används som underlag för att definiera tillsynsprioriteringar och fastställer fokusområden för den regelbundna övervakningen och analyser av risker som banker under tillsyn exponeras för.

Riskbedömning för 2020

SSM:s riskkarta

De viktigaste resultaten av riskbedömningen visas i den gemensamma tillsynsmekanismens (SSM) riskkarta. Denna karta visar de viktigaste riskfaktorer som väntas påverka banker under tillsyn under de närmaste två–tre åren.

SSM:s riskkarta 2020

Källa: ECB och nationella behöriga myndigheter
*Genomföranderisk i samband med bankers strategier för nödlidande lån (NPL) gäller endast för banker med höga nivåer av nödlidande lån.
**Risker relaterade till klimatförändringar är mer relevanta på längre sikt (dvs. längre än tre år framåt).

SSM:s riskkarta ger en samlad bild och visar endast de viktigaste riskfaktorerna. Den ska inte ses som en uttömmande lista över alla risker som bankerna under tillsyn ställs inför. Riskfaktorerna bör inte betraktas isolerat eftersom de kan utlösa eller förstärka varandra.

Viktiga riskfaktorer

Dessa följs av genomföranderisker i samband med bankers strategier för nödlidande lån, lättnader i utlåningsvillkor, priskorrigering på finansmarknader, försummelse, penningtvätt och terrorismfinansiering, Brexit, globala utsikter och geopolitiska osäkerheter, reaktioner på reglering samt risker relaterade till klimatförändringar.

Information om tidigare riskbedömningar: