Menu

Riskide ja haavatavuste hindamine

„2021. aasta järelevalve eelisvaldkondade kavandamisel pidasime silmas kahte tegurit. Kaardistasime pankade põhiriskid ning nõrkused, mis teevad pangad nende riskide suhtes haavatavaks.”

- EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria

2021. aasta riskide hinnangu peamised tulemused on esitatud allpool ühtse järelevalvemehhanismi riskikaardil ja haavatavuste tabelis.

Riskikaart annab ülevaate peamistest riskiteguritest, mis peaksid järelevalve alla kuuluvaid krediidiasutusi järgmise kahe kuni kolme aasta jooksul mõjutama. Hinnatakse nende riskide mõju ja tõenäosust. Haavatavuste tabelis on ülevaade pankade sisemistest ja välistest nõrkustest, mille kaudu riskid võivad pangandussektorit mõjutada.

Riskitegureid ja haavatavusi ei tohiks vaadelda eraldi, kuna need võivad üksteist vastastikku põhjustada või võimendada.

2021. aasta riskihinnang

Ühtse järelevalvemehhanismi 2021. aasta riskikaart

Riskimaastikku on kujundanud koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia ning makromajandusliku väljavaatega seotud suur ebakindlus.

Ühtse järelevalvemehhanismi 2021. aasta riskikaart

Allikas: EKP ja riiklikud pädevad asutused.
Märkus. Seest valged punktid tähistavad riskitegureid, mille mõju peaks järgmise viie aasta jooksul jõuliselt suurenema; RP/TR – rahapesu ja terrorismi rahastamine.

Ühtse järelevalvemehhanismi riskikaart annab kõigist järelevalve alla kuuluvatest krediidiasutustest koondpildi ja toob välja üksnes peamised riskitegurid. See ei ole loend kõikidest riskidest, mis võivad pangandussektorit ohustada.

Pangandussektori peamised haavatavused 2021. aastal

Eespool kirjeldatud riskid võivad avaldada pankadele mõju olemasolevate sisemiste või väliste haavatavuste kaudu, mis eksisteerivad pangandussüsteemis endas või majanduskeskkonnas, milles pangad tegutsevad. Praegusest riskiolukorrast lähtuvalt on peamiste tuvastatud haavatavuste alusel kindlaks määratud 2021. aasta järelevalvealased eelisvaldkonnad.

2021. aasta haavatavuste tabel

Allikas: EKP ja riiklikud pädevad asutused.
Märkus. Sisemiste haavatavustega saavad tegeleda pangad ise ning välised haavatavused on seotud keskkonnaga, milles pangad tegutsevad.

Teave varasemate riskihinnangute kohta