Ocena tveganj

Bančni nadzor v ECB vsako leto v tesnem sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki opredeli in oceni tveganja, s katerimi se soočajo banke, ki jih nadzira. Na podlagi teh izhodišč določi prednostne naloge nadzora in opredeli področja, na katera se bosta usmerila redno spremljanje in analiziranje tveganj, ki so jim izpostavljene nadzorovane banke.

Ocena tveganj za leto 2020

Shema tveganj v EMN

Najpomembnejši rezultati iz ocene tveganj so predstavljeni v shemi tveganj v enotnem mehanizmu nadzora (EMN). Shema prikazuje glavne dejavnike tveganj, ki bodo predvidoma vplivali na nadzorovane banke v naslednjih dveh do treh letih.

Shema tveganj v EMN za leto 2020

Vir: ECB in pristojni nacionalni organi.
*Izvedbeno tveganje, ki je povezano s strategijami bank za nedonosna posojila, se upošteva samo pri bankah z visokim deležem nedonosnih posojil.
**Tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami so relevantnejša za dolgoročnejše obdobje (tj. obdobje, daljše od treh let).

V shemi tveganj v EMN je prikazana agregirana slika, ki izpostavlja samo glavne dejavnike tveganj, kar pomeni, da ne gre za izčrpen seznam vseh tveganj, s katerimi se soočajo nadzorovane banke. Dejavnikov tveganj ni smiselno obravnavati ločeno, saj en dejavnik lahko sproži druge ali pa se medsebojno okrepijo.

Glavni dejavniki tveganj

Sledijo še: tveganje v zvezi z izvajanjem strategije nedonosnih posojil v bankah; ublažitev posojilnih standardov; prevrednotenje na finančnih trgih; nepravilno ravnanje, pranje denarja in financiranje terorizma; brexit; svetovni gospodarski obeti in geopolitične negotovosti; odziv na predpise; tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami.

Informacije o preteklih ocenah tveganj: