Menu

Ocena tveganj in ranljivosti

»Ko smo načrtovali, na katera področja se bo nadzor osredotočal v letu 2021, smo opravili dve stvari. Opredelili smo glavna tveganja, s katerimi se soočajo banke, in šibke točke, zaradi katerih so banke ranljive na ta tveganja.«

Andrea Enria, predsednik Nadzornega odbora

Glavni rezultati ocene tveganj v letu 2021 so predstavljeni v shemi tveganj v enotnem mehanizmu nadzora (EMN) in v tabeli ranljivosti.

Shema tveganj v EMN prikazuje glavne dejavnike tveganj, ki bodo predvidoma vplivali na nadzorovane institucije v naslednjih dveh do treh letih. Tveganja so ocenjena glede na njihov vpliv in verjetnost. Tabela ranljivosti pa kaže notranje in zunanje šibke točke, ki so jim izpostavljene banke. Šibke točke so kanali, prek katerih bi lahko tveganja prizadela bančni sektor.

Dejavnikov tveganj in ranljivosti ni smiselno obravnavati ločeno, saj en dejavnik lahko sproži druge ali pa se medsebojno krepijo.

Ocena tveganj za leto 2021

Shema tveganj v EMN za leto 2021

Splošno sliko tveganj določata pandemija koronavirusa (COVID-19) in velika negotovost glede makroekonomskih obetov.

Shema tveganj v EMN za leto 2021

Vir: ECB in pristojni nacionalni organi.
Opomba: Pike z belim jedrom označujejo dejavnike tveganj, ki se bodo v naslednjih petih letih predvidoma močno okrepili; »PD/FT« pomeni »pranje denarja in financiranje terorizma«; »NDP« pomeni »nedonosna posojila«.

Shema tveganj v EMN prikazuje splošno sliko, ki združuje vse nadzorovane institucije, in izpostavlja samo glavne dejavnike tveganj. Kot taka ne predstavlja izčrpnega seznama vseh tveganji, s katerimi se sooča bančni sektor.

Glavne ranljivosti v bančnem sektorju v letu 2021

Zgoraj našteta tveganja lahko banke prizadenejo prek obstoječih notranjih in zunanjih ranljivosti v bančnem sektorju samem ali v okolju, v katerem banke poslujejo. Na podlagi trenutne slike tveganj smo opredelili glavne ranljivosti, ki določajo prednostna področja nadzora v letu 2021.

Tabela ranljivosti v letu 2021

Vir: ECB in pristojni nacionalni organi.
Opomba: Notranje ranljivosti lahko rešujejo banke same, zunanje ranljivosti pa se nanašajo na okolje, v katerem banke poslujejo.


Informacije o preteklih ocenah tveganj