Ocena tveganj

Bančni nadzor v ECB vsako leto v tesnem sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki ugotavlja in ocenjuje tveganja, s katerimi se soočajo banke v euroobmočju. Na podlagi teh izhodišč se določijo prednostne naloge nadzora in opredelijo področja, na katera se bosta usmerila redno spremljanje in analiziranje tveganj, ki so jim izpostavljene nadzorovane banke.

Ocena tveganj za leto 2019

Shema tveganj v EMN

Najpomembnejši rezultati iz ocene tveganj so predstavljeni v shemi tveganj v enotnem mehanizmu nadzora (EMN). Shema prikazuje glavne dejavnike tveganj, ki bodo predvidoma vplivali na nadzorovane institucije v naslednjih dveh do treh letih.

Shema tveganj v EMN za leto 2019

Vir: ECB in nacionalni nadzorniki.

V shemi je prikazana agregirana slika za euroobmočje ter izpostavlja samo glavne dejavnike tveganj, kar pomeni, da ne gre za izčrpen seznam vseh tveganj, s katerimi se soočajo nadzorovane banke. Dejavnikov tveganj ni smiselno obravnavati ločeno, saj en dejavnik lahko sproži druge ali pa se medsebojno okrepijo.

Glavni dejavniki tveganj za leto 2019

Za leto 2019 so bili ugotovljeni trije najpomembnejši dejavniki tveganj:

  • geopolitične negotovosti
  • nedonosna posojila iz preteklosti in morebitna prihodnja nedonosna posojila
  • kibernetska kriminaliteta in motnje v IT-sistemih

Tem sledijo prevrednotenje na finančnih trgih, okolje nizkih obrestnih mer in odziv bank na predpise.

Informacije o preteklih ocenah tveganj, ki so bile objavljene v publikaciji Supervision Newsletter: