Αξιολόγηση κινδύνων

Κάθε χρόνο, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ – σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές – εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης λειτουργούν ως βάση για τον καθορισμό των εποπτικών προτεραιοτήτων και ορίζουν τους τομείς εστίασης όσον αφορά την τακτική παρακολούθηση και ανάλυση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εποπτευόμενες τράπεζες.

Αξιολόγηση κινδύνων για το 2019

Χάρτης κινδύνων του ΕΕΜ

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της άσκησης αξιολόγησης κινδύνων παρουσιάζονται στον χάρτη κινδύνων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Ο χάρτης απεικονίζει τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που αναμένεται να επηρεάσουν τα εποπτευόμενα ιδρύματα τα επόμενα δυο με τρία χρόνια.

Χάρτης κινδύνων του ΕΕΜ για το 2019

Πηγή: ΕΚΤ και εθνικές εποπτικές αρχές.

Ο χάρτης παρουσιάζει τη συνολική εικόνα της ζώνης του ευρώ και αναδεικνύει μόνο τους βασικούς παράγοντες κινδύνου. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εποπτευόμενες τράπεζες. Οι παράγοντες κινδύνου δεν θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά καθώς ενδέχεται να προκαλούν ή να ενισχύουν ο ένας τον άλλον.

Βασικοί παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν το 2019

Οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν το 2019 είναι:

  • Γεωπολιτικές αβεβαιότητες
  • Υφιστάμενα και εν δυνάμει μελλοντικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ)
  • Κυβερνοέγκλημα και δυσλειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων

Τους παράγοντες αυτούς ακολουθούν η ανατιμολόγηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και η αντίδραση των τραπεζών στο κανονιστικό πλαίσιο.

Στοιχεία από προηγούμενες ασκήσεις αξιολόγησης κινδύνων που έχουν δημοσιευθεί στο ενημερωτικό φυλλάδιο για την εποπτεία (Supervision Newsletter):