Αξιολόγηση κινδύνων

Κάθε χρόνο, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ – σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές – εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες που εποπτεύει. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης λειτουργούν ως βάση για τον καθορισμό των εποπτικών προτεραιοτήτων και ορίζουν τους τομείς εστίασης όσον αφορά την τακτική παρακολούθηση και ανάλυση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εποπτευόμενες τράπεζες.

Αξιολόγηση κινδύνων για το 2020

Χάρτης Κινδύνων του ΕΕΜ

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της άσκησης αξιολόγησης κινδύνων παρουσιάζονται στον χάρτη κινδύνων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Ο χάρτης απεικονίζει τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που αναμένεται να επηρεάσουν τις εποπτευόμενες τράπεζες τα επόμενα δυο με τρία χρόνια.

Χάρτης κινδύνων του ΕΕΜ για το 2020

Πηγή: ΕΚΤ και εθνικές αρμόδιες αρχές.
*Ο κίνδυνος εκτέλεσης που συνδέεται με τις στρατηγικές των τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) ισχύει μόνο για τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ.
**Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή έχουν μεγαλύτερη σημασία σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα (δηλ. σε ορίζοντα άνω των τριών ετών).

Ο χάρτης κινδύνων του ΕΕΜ παρουσιάζει μια συνολική εικόνα και αναδεικνύει μόνο τους βασικούς παράγοντες κινδύνου. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο όλων των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εποπτευόμενες τράπεζες. Οι παράγοντες κινδύνου δεν θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά καθώς ενδέχεται να προκαλούν ή να ενισχύουν ο ένας τον άλλον.

Βασικοί παράγοντες κινδύνου

Ακολουθούν: ο κίνδυνος εκτέλεσης που συνδέεται με τις στρατηγικές των τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων, η ανατιμολόγηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η παραβατική συμπεριφορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το Brexit, οι παγκόσμιες προοπτικές και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η αντίδραση στο κανονιστικό πλαίσιο και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ασκήσεις αξιολόγησης κινδύνων: