Menu

Rizikos ir silpnųjų vietų vertinimas

„Planuodami 2021 m. prioritetines priežiūros sritis, vertinome du dalykus: pagrindines rizikas, su kuriomis bankai susiduria, ir silpnąsias vietas, dėl kurių padidėja bankų pažeidžiamumas šioms rizikoms.“

- Priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria

Pagrindiniai 2021 m. rizikos vertinimo rezultatai pateikti 2021 m. Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) rizikos schemoje ir silpnųjų vietų lentelėje.

BPM rizikos schemoje parodyti pagrindiniai rizikos veiksniai, kurie, manoma, turės įtakos prižiūrimoms įstaigoms per ateinančius dvejus–trejus metus. Rizika yra vertinama pagal jos poveikį ir tikimybę. Silpnųjų vietų lentelėje nurodytos bankų vidinės ir išorinės silpnosios vietos. Jos yra kanalai, per kuriuos rizika gali daryti įtaką bankų sektoriui.

Rizikos veiksniai ir silpnosios vietos neturėtų būti vertinami atskirai, nes jie gali vieni kitus nulemti ar sustiprinti.

2021 m. rizikos vertinimas

2021 m. BPM rizikos schema

Rizikos tendencijas nulėmė koronaviruso (COVID-19) pandemija ir su makroekonomine perspektyva susijęs didelis neapibrėžtumas.

2021 m. BPM rizikos schema

Šaltinis: ECB ir nacionalinės kompetentingos institucijos.
Pastaba: taškais su baltu viduriu žymimi rizikos veiksniai, kurie, tikėtina, per ateinančius penkerius metus labai sustiprės; santrumpos „PP / TF“ reiškia pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, „NP“ – neveiksnias paskolas.

BPM rizikos schemoje pateikiamas visoms prižiūrimoms įstaigoms bendras vaizdas ir nurodomi tik pagrindiniai rizikos veiksniai. Ši schema neturėtų būti vertinama kaip išsamus visų rizikų, su kuriomis susiduriama bankų sektoriuje, sąrašas.

Pagrindinės silpnosios vietos bankų sektoriuje 2021 m.

Aukščiau išvardyti rizikos veiksniai gali daryti poveikį bankams per esančias vidines ir išorines silpnąsias vietas, būdingas arba pačiai bankų sistemai, arba ekonominei aplinkai, kurioje bankai veikia. Silpnosios vietos, nustatytos atsižvelgiant į dabartines rizikos tendencijas, padeda apibrėžti prioritetines priežiūros sritis 2021 m.

Silpnųjų vietų 2021 m. lentelė

Šaltinis: ECB ir nacionalinės kompetentingos institucijos.
Pastaba: vidines silpnąsias vietas gali šalinti patys bankai, o išorinės yra susijusios su aplinka, kurioje bankai veikia.

Informacija apie ankstesnius rizikos vertinimo rezultatus