Menu

Vurdering af risici og sårbarheder

Da vi planlagde vores fokus for tilsynet i 2021, så vi på to ting. Vi kortlagde de største risici, som bankerne står over for, og de svagheder, som gør bankerne sårbare over for disse risici."

– Andrea Enria, formand for ECB's tilsynsråd

De vigtigste resultater af risikovurderingen for 2021 ses i SSM's (Den Fælles Tilsynsmekanismes) risikokort og i tabellen over sårbarheder nedenfor.

SSM's risikokort viser de vigtigste risikofaktorer, som forventes at påvirke institutterne under tilsyn over de næste to til tre år. Vi vurderede risiciene i henhold til deres effekt og sandsynlighed. Tabellen over sårbarheder viser bankinterne og -eksterne svagheder. Det er de kanaler, risiciene kan påvirke banksektoren gennem.

Risikofaktorer og sårbarheder bør ikke betragtes enkeltvis, idet de kan udløse eller forstærke hinanden.

Risikovurdering for 2021

SSM's risikokort for 2021

Risikobilledet er blevet påvirket af coronapandemien og den store usikkerhed om de makroøkonomiske udsigter.

SSM's risikokort for 2021

Kilde: ECB og de kompetente nationale myndigheder.
Anm.: Prikker, der er hvide i midten, står for risikofaktorer, som forventes at stige kraftigt i løbet af de næste fem år. "ML/TF" står for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. "NPL" står for misligholdte lån.

SSM's risikokort viser et samlet billede for alle institutter under tilsyn. Her fremhæves kun de vigtigste risikofaktorer. Kortet bør derfor ikke anses som en fuldstændig liste over alle de risici, som banksektoren er konfronteret med.

Banksektorens største sårbarheder i 2021

Risiciene ovenfor kan påvirke bankerne gennem eksisterende interne og eksterne sårbarheder, som er til stede i selve banksystemet eller under de økonomiske forhold, som bankerne opererer i. På baggrund af det nuværende risikobillede har de største sårbarheder, som er identificeret, stor indflydelse på de prioriterede områder for tilsynet i 2021.

Tabel over sårbarheder i 2021

Kilde: ECB og de kompetente nationale myndigheder.
Anm.: Interne sårbarheder kan bankerne selv afhjælpe, mens eksterne sårbarheder henviser til de økonomiske forhold, som bankerne opererer i.

Information om tidligere udførte risikovurderinger: