Risikovurdering

Hvert år identificerer og vurderer ECB Banktilsyn i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder de risici, som bankerne, der er underlagt deres tilsyn, er konfronteret med. Resultatet heraf tjener som grundlag for at definere tilsynsprioriteter og fastlægge, hvilke områder der skal være fokus på i forbindelse med den regelmæssige overvågning af banker under tilsyn og en analyse af de risici, de er udsat for.

Risikovurdering for 2020

SSM's risikokort

De vigtigste resultater af risikovurderingen vises i SSM's risikokort. Risikokortet viser de vigtigste risikofaktorer, som forventes at påvirke bankerne under tilsyn over de næste to til tre år.

SSM's risikokort for 2020

Kilde: ECB og de kompetente nationale myndigheder.
*Den udførelsesrisiko, som knytter sig til bankernes strategi for misligholdte lån, er kun til stede for banker med mange misligholdte lån (non-performing loans, NPL).
**Risici relateret til klimaændringer er mere relevante på lang sigt (dvs. en horisont på mere end tre år).

SSM's risikokort viser et samlet billede og nævner kun de vigtigste risikofaktorer, dvs. at de ikke må betragtes som en udtømmende liste over alle de risici, som bankerne under tilsyn er konfronteret med. Risikofaktorerne bør ikke betragtes enkeltvis, idet de muligvis kan udløse eller forstærke hinanden.

De vigtigste risikofaktorer

De følges af: risikoen i tilknytning til bankernes NPL-strategier (non-performing loans); stadig lempeligere kreditstandarder; prisjusteringer på de finansielle markeder; forseelser; hvidvask af penge og terrorfinansiering; brexit; de globale udsigter og den geopolitiske usikkerhed; reaktion på regulering samt risici relateret til klimaændringerne.

Information om tidligere udførte risikovurderinger: