Risikovurdering

Hvert år identificerer og vurderer ECB Banktilsyn – i et tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder – de risici, som bankerne i euroområdet er konfronteret med. Resultatet heraf tjener som udgangspunkt for defineringen af tilsynsprioriteter og for fastlæggelsen af fokusområder for den regelmæssige overvågning og analyse af risici, som bankerne under tilsyn er eksponeret for.

Risikovurdering for 2019

SSM's risikokort

Risikovurderingens vigtigste resultater fremgår af Den Fælles Tilsynsmekanismes (SSM) risikokort. Kortet viser de vigtigste risikofaktorer, som forventes at påvirke institutterne under tilsyn de næste to til tre år.

SSM's risikokort for 2019

Kilde: ECB og nationale tilsynsmyndigheder

Kortet viser et samlet billede for euroområdet, hvor kun de vigtigste risikofaktorer fremhæves. Det betyder, at det ikke må opfattes som en udtømmende liste over alle de risici, som bankerne under tilsyn er konfronteret med. Risikofaktorerne bør ikke betragtes enkeltvis, idet de potentielt kan udløse eller forstærke hinanden.

De vigtigste risikofaktorer, som er identificeret for 2019

De tre vigtigste risikofaktorer, som er identificeret for 2019, er:

  • Geopolitisk usikkerhed
  • "Gamle" misligholdte lån og lån, der muligvis bliver misligholdt i fremtiden (non-performing loans (NPL))
  • Cyberkriminalitet og IT-forstyrrelser

Ovenstående tre risikofaktorer efterfølges af revurderinger af risici på de finansielle markeder, lavrentemiljøet og bankernes reaktion på regulering.

Oplysninger om tidligere risikovurderinger, som er offentliggjort i Supervision Newsletter: