Menu

Hodnotenie rizík a slabých miest

„Pri plánovaní hlavných oblastí dohľadu na rok 2021 sme posudzovali dve veci. Mapovali sme hlavné riziká, ktorým sú banky vystavené, a slabé miesta, ktoré robia banky voči týmto rizikám zraniteľnými.“

Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad

Hlavné výsledky hodnotenia rizík na rok 2021 sú uvedené v nasledujúcom prehľade rizík jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) a v tabuľke slabých miest.

Prehľad rizík SSM poukazuje na hlavné rizikové faktory, ktoré majú mať v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov nepriaznivý vplyv na dohliadané inštitúcie. Riziká sa vyhodnocujú podľa miery ich účinku a pravdepodobnosti naplnenia. Tabuľka slabých miest poukazuje na vnútorné a vonkajšie zdroje zraniteľnosti bánk. Slabé miesta sú kanálmi, prostredníctvom ktorých môžu riziká nepriaznivo ovplyvniť bankový sektor.

Rizikové faktory a slabé miesta by sa vzhľadom na možnosť vzájomnej aktivácie a eskalácie nemali posudzovať oddelene.

Hodnotenie rizík na rok 2021

Prehľad rizík SSM na rok 2021

Určujúcimi faktormi aktuálneho rizikového prostredia sú pandémia koronavírusu (COVID-19) a vysoká neistota spojená s výhľadom makroekonomického vývoja.

Prehľad rizík SSM na rok 2021

Zdroj: ECB a príslušné vnútroštátne orgány.
Poznámka: Body s bielou výplňou označujú rizikové faktory, ktoré majú v nasledujúcich piatich rokoch výrazne nabrať na intenzite; „ML/TF“ (money laundering/terrorist financing) znamená pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu; „NPL“ (non-performing loans) znamená problémové úvery.

Prehľad rizík SSM predstavuje celkový obraz za všetky dohliadané inštitúcie a zvýrazňuje len hlavné rizikové faktory. Nemal by sa preto považovať za vyčerpávajúci zoznam všetkých rizík bankového sektora.

Hlavné slabé miesta bankového sektora v roku 2021

Uvedené riziká sa môžu dohliadaných inštitúcií dotknúť prostredníctvom existujúcich vnútorných a vonkajších slabých miest v samotnom bankovom systéme či v hospodárskom prostredí, v ktorom banky pôsobia. Na základe súčasných rizikových pomerov boli od hlavných identifikovaných slabých miest odvodené prioritné oblasti dohľadu na rok 2021.

Tabuľka slabých miest na rok 2021

Zdroj: ECB a príslušné vnútroštátne orgány.
Poznámka: Vnútorné slabé miesta môžu banky odstrániť samy, kým vonkajšie sa vzťahujú na prostredie, v ktorom banky pôsobia.


Bližšie informácie o predchádzajúcich hodnoteniach rizík