Hodnotenie rizík

Bankový dohľad ECB každoročne v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu identifikuje a hodnotí riziká, ktorým čelia banky pod ich dohľadom. Na základe zistení tohto hodnotenia sa stanovujú priority dohľadu a hlavné oblasti pravidelného monitorovania a analýzy rizík dohliadaných bánk.

Hodnotenie rizík na rok 2020

Prehľad rizík SSM

Najdôležitejšie zistenia hodnotenia rizík sa uvádzajú v prehľade rizík jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). Prehľad rizík poukazuje na hlavné rizikové faktory, ktoré majú mať v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov nepriaznivý vplyv na dohliadané banky.

Prehľad rizík SSM na rok 2020

Zdroj: ECB a príslušné vnútroštátne orgány.
* Realizačné riziko spojené so stratégiami bánk v oblasti riešenia problémových úverov sa vzťahuje len na banky s vysokým objemom problémových úverov.
* Riziká spojené s klimatickými zmenami sú relevantnejšie v dlhodobejšom horizonte (viac ako troch rokov).

Prehľad rizík SSM poskytuje súhrnný obraz a zdôrazňuje len hlavné rizikové faktory. Nepredstavuje vyčerpávajúci zoznam všetkých rizík, ktorým sú dohliadané banky vystavené. Rizikové faktory by sa vzhľadom na možnosť vzájomnej aktivácie a eskalácie nemali posudzovať oddelene.

Hlavné rizikové faktory

Ďalšími významnými rizikovými faktormi sú: realizačné riziko spojené so stratégiami bánk v oblasti problémových úverov; uvoľňovanie úverových štandardov; preceňovanie na finančných trhoch; nezákonné konanie/pranie špinavých peňazí/financovanie terorizmu; brexit; globálny výhľad a geopolitická neistota; reakcia na reguláciu; a riziká spojené s klimatickými zmenami.

Bližšie informácie o predchádzajúcich hodnoteniach rizík: