Hodnotenie rizík

Bankový dohľad ECB každoročne v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu identifikuje a hodnotí riziká, ktorým čelia banky v eurozóne. Na základe zistení tohto hodnotenia sa stanovujú priority dohľadu a určujú sa oblasti podliehajúce pravidelnému monitorovaniu a analýze rizík, ktorým sú vystavené dohliadané banky.

Hodnotenie rizík na rok 2019

Prehľad rizík SSM

Najdôležitejšie zistenia hodnotenia rizík sa uvádzajú v prehľade rizík jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). Prehľad obsahuje hlavné rizikové faktory, ktoré majú mať v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov nepriaznivý vplyv na dohliadané inštitúcie.

Prehľad rizík SSM na rok 2019

Zdroj: ECB a vnútroštátne orgány dohľadu.

Prehľad rizík sa vzťahuje na eurozónu ako celok a zdôrazňuje len hlavné rizikové faktory. Nemal by sa teda považovať za vyčerpávajúci zoznam všetkých rizík, ktorým sú dohliadané banky vystavené. Rizikové faktory by sa vzhľadom na možnosť vzájomnej aktivácie a eskalácie nemali posudzovať oddelene.

Hlavné rizikové faktory na rok 2019

Tromi najdôležitejšími rizikovými faktormi zistenými na rok 2019 sú:

  • geopolitická neistota,
  • existujúce a potenciálne budúce problémové úvery,
  • počítačová trestná činnosť a poruchy IT.

Medzi ďalšie rizikové faktory patrí preceňovanie rizík na finančných trhoch, prostredie nízkych úrokových mier a reakcia bánk na regulačné predpisy.

Informácie o výsledkoch minulých hodnotení rizík sú v publikácii Supervision Newsletter: