Menu

Ocena ryzyk i podatności na zagrożenia

Planując kierunki działań nadzorczych na 2021, braliśmy pod uwagę dwie rzeczy: główne ryzyka dla banków oraz słabości powodujące, że banki są podatne na te ryzyka.

Andrea Enria, przewodniczący Rady ds. Nadzoru

Główne wyniki oceny ryzyka na 2021 są ukazane poniżej na wykresie czynników ryzyka występujących w bankach objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym (mapa ryzyka w SSM) oraz na diagramie podatności na zagrożenia.

Mapa ryzyka przedstawia główne czynniki, które według oczekiwań będą wpływać na nadzorowane instytucje przez następne 2−3 lata. Te czynniki oceniono według ich wpływu oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. Na diagramie podatności na zagrożenia wskazano wewnętrzne i zewnętrzne słabe punkty banków. Poprzez te punkty ryzyko może dosięgnąć sektora bankowego.

Czynników ryzyka i źródeł podatności na zagrożenia nie należy analizować pojedynczo, ponieważ jedne mogą wyzwalać lub potęgować inne.

Ocena ryzyka na rok 2021

Mapa ryzyka w SSM na rok 2021

Przedstawiony obraz ryzyka ukształtował się pod wpływem pandemii koronawirusa (COVID‑19) i wysokiej niepewności co do perspektyw makroekonomicznych.

Mapa ryzyka w SSM na rok 2021

Źródło: EBC i właściwe organy krajowe.
Uwaga: Kropkami wypełnionymi na biało oznaczono czynniki ryzyka, które w ciągu najbliższych pięciu lat prawdopodobnie znacznie się nasilą.

Mapa przedstawia całościowy obraz dla wszystkich nadzorowanych instytucji i obejmuje tylko najważniejsze czynniki ryzyka. Nie należy jej zatem traktować jako zamkniętego wykazu wszystkich zagrożeń, na jakie jest narażony sektor bankowy.

Główne źródła podatności na zagrożenia w sektorze bankowym w roku 2021

Wskazane powyżej ryzyka mogą wpływać na banki poprzez istniejącą podatność na zagrożenia wewnętrzne, czyli występujące w samym sektorze bankowym, lub zewnętrzne, czyli związane z otoczeniem, w którym działają banki. Główne zidentyfikowane źródła podatności na zagrożenia na podstawie obecnego obrazu ryzyka wpłynęły na wyznaczenie priorytetowych obszarów, którymi nadzorcy mają się zajmować w 2021.

Diagram podatności na zagrożenia w 2021

Źródło: EBC i właściwe organy krajowe.
Uwaga: Podatność na zagrożenia wewnętrzne dotyczy kwestii, na które banki same mają wpływ, natomiast zagrożenia zewnętrzne odnoszą się do otoczenia, w którym działają banki.

Informacje na temat poprzednich rund oceny ryzyka: