Ocena ryzyka

Każdego roku Nadzór Bankowy EBC – w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzoru – identyfikuje i ocenia ryzyka, na jakie narażone są banki ze strefy euro. Na tej podstawie wyznacza priorytety nadzorcze i określa, na jakich obszarach będzie się skupiać podczas regularnego monitorowania i analizy ryzyk występujących w nadzorowanych bankach.

Ocena ryzyka na rok 2019

Mapa ryzyka w SSM

Najistotniejsze wyniki procedury oceny ryzyka są przedstawione na mapie ryzyka występującego w bankach objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym (SSM). Pokazano na niej główne czynniki ryzyka, które będą wpływać na nadzorowane instytucje w ciągu następnych dwóch–trzech lat.

Mapa ryzyka w SSM na rok 2019

Źródło: EBC i krajowe organy nadzoru

Mapa przestawia łączny obraz całej strefy euro, więc ukazano na niej tylko najważniejsze czynniki. Nie należy jej zatem traktować jako kompletnej listy wszystkich zagrożeń, na jakie narażone są nadzorowane banki. Czynników ryzyka nie należy interpretować pojedynczo, ponieważ jedne mogą potencjalnie wyzwalać lub potęgować inne.

Główne czynniki ryzyka na rok 2019

Trzy najistotniejsze czynniki ryzyka zidentyfikowane na rok 2019:

  • Niepewność geopolityczna
  • Kredyty zagrożone, zarówno „odziedziczone” z wcześniejszego okresu, jak i potencjalnie powstające w przyszłości
  • Cyberprzestępczość i zakłócenia systemów informatycznych

Następne w kolejności są: korekty wyceny ryzyka na rynkach finansowych, otoczenie niskich stóp procentowych i reakcja banków na regulacje prawne.

Informacje na temat poprzednich rund oceny ryzyka opublikowane w Biuletynie Nadzorczym (po angielsku):