Hodnocení rizik

Bankovní dohled ECB v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu každoročně určuje a hodnotí rizika, kterým dohlížené banky čelí. Výsledek této činnosti slouží jako základ pro vymezení priorit dohledu a určuje prioritní oblasti pravidelného sledování a analýzy rizik, kterým jsou dohlížené banky vystaveny.

Hodnocení rizik pro rok 2020

Mapa rizik SSM

Nejdůležitější výsledky hodnocení rizik jsou vyznačeny v mapě rizik jednotného mechanismu dohledu (SSM). Mapa rizik zobrazuje hlavni rizikové faktory, které by na dohlížené banky měly v příštích dvou až třech letech působit.

Mapa rizik SSM 2020

Zdroj: ECB a vnitrostátní příslušné orgány.
*Riziko provádění spojené se strategiemi bank v oblasti úvěrů se selháním (NPL) se vztahuje pouze na banky s vysokým objemem NPL.
**Rizika spojená s klimatickou změnou jsou relevantnější v dlouhodobějším horizontu (tj. v horizontu delším než tři roky).

Mapa rizik SSM zobrazuje celkovou situaci a zaměřuje se pouze na klíčové rizikové faktory. To znamená, že ji nelze považovat za taxativní výčet všech rizik, kterým dohlížené banky čelí. Na rizikové faktory nelze pohlížet izolovaně, neboť se potenciálně mohou iniciovat a podporovat vzájemně.

Hlavní rizikové faktory

Po nich následují: riziko provádění spojené se strategiemi bank v oblasti úvěrů se selháním, uvolnění úvěrových standardů, přecenění na finančních trzích, porušení povinností, praní peněz a financování terorismu, brexit, globální výhled a geopolitické nejistoty, reakce na regulaci a rizika spojená s klimatickou změnou.

Informace o předchozích hodnoceních rizik: