Menu

Arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä

”Kun suunnittelimme pankkivalvontaa vuodelle 2021, kartoitimme pankkeihin kohdistuvat riskit sekä haavoittuvuustekijät, jotka voivat altistaa pankit näille riskeille.”

– EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria

Arvioinnin keskeiset tulokset on koottu yhteisen valvontamekanismin riskikarttaan 2021 sekä haavoittuvuustekijätaulukkoon.

Kartassa näkyvät valvottavien luottolaitosten tärkeimmät riskitekijät 2–3 vuoden aikajänteellä. Arviointiperusteina ovat riskien vaikutus ja todennäköisyys. Taulukkoon on koottu pankkien sisäisiä ja ulkoisia haavoittuvuustekijöitä. Näiden heikkouksien vuoksi riskit voivat muodostua ongelmaksi pankkijärjestelmälle.

Riski- ja haavoittuvuustekijöitä ei tulisi tarkastella erillään, sillä ne voivat ruokkia tai vahvistaa toisiaan.

Riskiarvio vuodelle 2021

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta 2021

Riskitilanteeseen vaikuttavat eniten koronaviruspandemia (covid-19) ja erittäin epävarma kokonaistaloudellinen toimintaympäristö.

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta 2021

Lähde: EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset
Huom. Valkoisella värillä merkittyjen riskitekijöiden merkityksen odotetaan kasvavan selvästi viiden vuoden kuluessa.

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta antaa kokonaiskuvan valvottavien yleistilanteesta ja tuo esille vain tärkeimmät riskitekijät. Kaavio ei siis kuvaa tyhjentävästi pankkisektorin riskejä.

Pankkisektorin keskeiset haavoittuvuustekijät vuonna 2021

Riskit voivat vaikuttaa valvottaviin luottolaitoksiin joko toimintaympäristön tai pankkijärjestelmän sisäisten tai ulkoisten haavoittuvuustekijöiden välityksellä. Pankkien keskeiset haavoittuvuustekijät vallitsevassa riskitilanteessa ovat pohjana vuoden 2021 valvontaprioriteeteille.

Haavoittuvuustekijätaulukko 2021

Lähde: EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset
Huom. Sisäisiä haavoittuvuustekijöitä pankit voivat poistaa itse; ulkoiset haavoittuvuustekijät johtuvat niiden toimintaympäristöstä.

Aiemmat riskiarviot