Riskiarvio

EKP määrittää ja arvioi euroalueen pankkijärjestelmän riskit vuosittain tiiviissä yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Riskianalyysi toimii lähtökohtana valvontaprioriteettien määrittelylle, ja sen pohjalta myös määritetään painopistealueet valvottavien pankkien riskien säännölliselle seurannalle ja analysoinnille.

Riskiarvio vuodelle 2019

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta

Riskiarvion keskeisimmät tulokset esitetään yhteisen valvontamekanismin riskikartassa. Kartassa näkyvät tärkeimmät valvottavien laitosten riskitekijät 2‑3 vuoden aikajänteellä.

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta 2019

Lähde: EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta antaa vain kokonaiskuvan euroalueen tilanteesta ja tuo esille vain tärkeimmät riskitekijät. Kaavio ei siis kuvaa tyhjentävästi valvottaviin laitoksiin kohdistuvia riskejä. Riskitekijöitä ei myöskään tule tarkastella erillään, sillä yksi riskitekijä voi laukaista tai vahvistaa muita riskitekijöitä ja päinvastoin.

Vuoden 2019 tärkeimmät riskitekijät

Euroalueen pankkijärjestelmän kolme tärkeintä riskitekijää:

  • geopoliittinen epävarmuus
  • taseissa jo olevat ja mahdollisesti kertyvät uudet järjestämättömät saamiset
  • kyberrikollisuus ja tietotekniset häiriöt

Muita riskitekijöitä ovat riskien mahdollinen uudelleenhinnoittelu rahoitusmarkkinoilla, matala korkotaso ja pankkien reaktiot sääntelyyn.

Aikaisemmat riskiarviot (julkaistu pankkivalvonnan uutiskirjeissä):